Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gleby i grunty obszarów zurbanizowanych i obszarów wiejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-GGZW-WP
Kod Erasmus / ISCED: 07.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0712) Ochrona środowiska (programy ogólne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gleby i grunty obszarów zurbanizowanych i obszarów wiejskich
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. zimowy
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Przyrodnicze podstawy gospodarowania 1900-5-PPG

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami gospodarowania glebami i gruntami na obszarach zurbanizowanych i wiejskich. Omawiane są m.in. zagadnienia potencjału zasobowego i użytkowego gleb i gruntów (w tym ich przeznaczenia dla zabudowy i rolnictwa), ochrony, zagrożenia i degradacji gleb, rekultywacji gruntów, różnego rodzaju geozagrożenia oraz prawne aspekty zarządzania wykorzystaniem gleb i gruntów w Polsce.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami gospodarowania glebami i gruntami na obszarach zurbanizowanych i wiejskich. Omawiane są m.in. zagadnienia potencjału zasobowego i użytkowego gleb i gruntów (w tym ich przeznaczenia dla zabudowy i rolnictwa), ochrony, zagrożenia i degradacji gleb, rekultywacji gruntów oraz prawne aspekty zarządzania wykorzystaniem gleb i gruntów w Polsce.

Tematy wykładów:

1. Podstawowe wiadomości o glebach i gruntach – geneza, właściwości fizycznochemiczne, zasady gospodarowania.

2. Przyrodnicze uwarunkowania właściwości gleb i gruntów – zróżnicowanie właściwości fizycznochemicznych gleb i gruntów i ich przydatności gospodarczej wynikające z procesów zachodzących w środowisku; klasyfikacje gleb i gruntów.

3. Antropogeniczne i naturogeniczne zagrożenia gleb i gruntów – zanieczyszczenie, zmiany fizyczne, geozagrożenia i wynikające z nich ograniczenia dla gospodarowania glebami i gruntami na terenach zurbanizowanych i wiejskich.

4. Degradacja gleb i gruntów - objawy, przeciwdziałanie.

5. Ochrona i rekultywacja gleb i gruntów – zakres działań, podstawy prawne i organizacyjne, normy zanieczyszczeń i in.

6. Gospodarowanie glebami i gruntami – potencjał rolniczy (rolnictwo intensywne, ekstensywne, zrównoważone, ekologiczne i ich wpływ na właściwości gleb), potencjał do zabudowy (mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej).

7. Gleby i grunty w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – procedura, dokumenty i opracowania planistyczne, przykłady pozytywnego i negatywnego wykorzystania gleb i gruntów.

Tematy ćwiczeń:

1. Zagadnienia wstępne, organizacja ćwiczeń.

2. Prezentacja fizycznych i chemicznych właściwości gleb i gruntów (zajęcia w laboratorium).

3. Interpretacja mapy ewidencyjnej i glebowo-rolniczej.

4. Ocena stanu degradacji fizycznej i chemicznej gleb i gruntów.

5. Ocena potencjału zasobowego i użytkowego gleb i gruntów.

6. Ocena poprawności sporządzenia opracowań planistycznych w zakresie gospodarowania glebami i gruntami.

7. Prezentacja wyników pracy.

Literatura:

Bródka S., Macias A., 2018: Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, Wydawnictwo Naukowe PWN (rozdziały dotyczące gleb i gruntów).

Karczewska A., 2012: Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, Dz.U. 2016 poz. 1395.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, Dz.U. 2012 poz. 1246

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1161.

Literatura uzupełniająca będzie podawana w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W03, K_W05, K_U01, K_U03, K_U07, K_K03

WIEDZA

Student:

1.zna przyrodnicze uwarunkowania zróżnicowania właściwości gleb i gruntów;

2.charakteryzuje uwarunkowania gruntowo-glebowe różnych form działalności gospodarczej w skali lokalnej i regionalnej;

3.zna objawy degradacji gleb i gruntów wskutek zanieczyszczenia i geozagrożeń, obniżania potencjału użytkowego gleb oraz sposoby przeciwdziałania niekorzystnym zmianom;

4.zna instrumenty prawno-administracyjne i ekonomiczne wykorzystywane w ochronie, zarządzaniu i gospodarowaniu glebami i gruntami

5.zna podstawowe opracowania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego uwzględniające informacje o glebach i gruntach.

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

1.potrafi wykorzystać wiedzę o procesach przyrodniczych do zarządzania gospodarczym wykorzystaniem gleb i gruntów;

2.interpretuje mapy ewidencyjne i glebowo-rolnicze i wykorzystać uzyskane informacje w planowaniu gospodarowania glebami i gruntami;

3.ocenia oddziaływanie różnych form działalności antropogenicznej na gleby i grunty;

4. identyfikuje antropogeniczne i naturogeniczne zagrożenia gleb i gruntów;

5.wskazuje objawy degradacji gleb i gruntów i określa konieczne działania zapobiegające;

5.ocenia poprawność sporządzenia opracowań planistycznych w zakresie gospodarowania glebami i gruntami.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student:

1.akceptuje konieczność uwzględniania informacji przyrodniczej i waloryzacji zasobów środowiska w procedurze planowania przestrzennego,

2.wykształca nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu praktycznych problemów.

Nakład pracy studenta:

45h - obecność na zajęciach (wykład, ćwiczenia)

20-30h - praca własna (powtarzanie materiału, zapoznanie się z zalecaną literaturą, przygotowanie się do zajęć i zaliczenia)

65-75h ogółem (zależnie od systematyczności w pracy podczas semestru oraz cech indywidualnych studenta).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia wykładu (zaliczenie na ocenę) jest sprawdzian pisemny w formie testu zawierającego pytania zamknięte i otwarte.

Podstawą oceny ćwiczeń jest średnia arytmetyczna z prac cząstkowych, które student wykonuje na ćwiczeniach . Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z zaliczenia wykładu i ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Ewa Malinowska, Ewa Smolska, Iwona Szumacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Ewa Malinowska, Ewa Smolska, Iwona Szumacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)