Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane aspekty gospodarowania wodą w miastach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-WAGS-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Wybrane aspekty gospodarowania wodą w miastach
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty opcjonalne WGSR
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów posiadających podstawową wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej i systemów informacji geograficznej. Ćwiczenia będą odbywać się w pracowni komputerowej z wykorzystaniem oprogramowania GIS, z tego względu rekomendowane jest posiadanie podstawowych umiejętności pracy z oprogramowaniem GIS

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedstawiane są wybrane zagadnienia związane z gospodarką wodna w mieście. Położono nacisk na wykorzystaniu technik GIS w planowaniu zagospodarowania terenów zalewowych, planowaniu ochrony przed powodzią i suszą i gospodarowaniu zasobami wodnymi na obszarach zurbanizowanych.

Pełny opis:

W trakcie wykładów przedstawione zostaną teoretyczne i praktyczne uwarunkowania gospodarki wodnej w mieście w aspekcie adaptacji do zmian klimatu. Wykłady stanowią wstęp do części praktycznej (ćwiczeń) i stanowią integralną część zajęć.

Ćwiczenia mają za zadanie pogłębienie wiedzy wyniesionej z wykładu i umożliwienie jej praktycznego zastosowania. Prowadzone są w pracowni komputerowej przy zastosowaniu oprogramowania GIS (przede wszystkim ArcGIS). W ich trakcie studenci realizują projekty dotyczące m.in planowa zagospodarowania terenów zalewowych, ochrony przed powodzią i suszą czy gospodarowaniu zasobami wodnymi na obszarach zurbanizowanych.

Wymiar zajęć:

Wykład: 10 h

Ćwiczenia: 20 h

Przygotowanie własne studenta do zajęć: 10 h

RAZEM: około 40 h

Literatura:

1. Strategia adaptacji do zmian klimatu dla miasta st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050. Miejski plan adaptacji. Projekt LIFE_ADAPTCITY_PL dofinansowany jest ze środków instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2. Urban water atlas for Europe 2017. Głowacka N., Van Leeuwen K., Koop S., Elelman R., Gawlik B. M., Easton, P. (eds.). Publications Office of the European Union.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. zna problemy gospodarki wodnej w miastach;

2. zna podstawowe źródła informacji, niezbędne w racjonalnym gospodarowaniu wodami w miastach;

3. wie w jaki sposób można wykorzystać dane i oprogramowanie GIS w zarządzaniu ryzykiem powodzi i suszy;

4. zna rolę opracowań GIS w opracowaniu planów adaptacji miast do zmian klimatu.

UMIEJĘTNOŚCI

1. dyskutuje zagadnienia związane z gospodarowaniem wodą w miastach uwzględniając problemy ochrony środowiska;

2. rozpoznaje i objaśnia zagrożenia związane z żywiołem wodnym w mieście (powodzie i susze);

3. analizuje opracowania mapowe i projekty GIS pod kątem planowania zagospodarowania obszarów zalewowych, ochroną przed powodziami i suszami;

4. zastosowuje uzyskaną wiedzę w planowaniu adaptacji miast do zmian klimatu.

POSTAWY

1. rozumie wyzwania jakie stają przed władzami i mieszkańcami miast w kontekście adaptacji do zmian klimatu;

2. docenia znaczenie opracowań i analiz hydrologicznych w GIS jako narzędzia niezbędnego w racjonalnej gospodarce wodne w miastach;

3. rozumie konieczność szukania kompromisu między efektywną gospodarką wodną, planowaniem przestrzennym, a ochroną środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie projektu zaliczeniowego oraz wykonanie wszystkich ćwiczeń na poszczególnych zajęciach.

Bieżąca ocena pracy na zajęciach – 50% oceny końcowej, projekt zaliczeniowy wykonywany na zajęciach – 50 % oceny końcowej.

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach. Dopuszczalna całkowita liczba nieobecności na zajęciach (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) wynosi 3, niemniej student zobowiązany jest uzupełnić zaległości powstałe w wyniku nieobecności (bez względu na jej przyczynę) w ciągu dwóch tygodni od jej zakończenia.

Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.