Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjografia planistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6AFP Kod Erasmus / ISCED: 02.9 / (0739) Architektura i budownictwo (inne)
Nazwa przedmiotu: Fizjografia planistyczna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Geoekosystem obszarów naturalnych i przekształconych 1900-6AGONP
Przyrodnicze podstawy gospodarowania 1900-6APG

Założenia (opisowo):

Studenci przystępujący do zajęć posiadają podstawowe wiadomości o komponentach środowiska przyrodniczego.

Wykorzystywana jest wiedza zdobyta wcześniej m. in.na przedmiotach: Geoekosystem obszarów naturalnych i przekształconych oraz Przyrodnicze podstawy gospodarowania.

Zajęcia są prowadzone z położeniem nacisku na zdobycie praktycznych informacji i umiejętności.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Fizjografia planistyczna jako kierunek służący potrzebom planowania przestrzennego. Przykłady opracowań. Ocena przydatności terenu dla osadnictwa (w rozszerzonej formie również dla rolnictwa, turystyki i rekreacji).

Pełny opis:

Ogólne założenia oceny warunków przyrodniczych do różnych form planowania przestrzennego. Przyrodnicze podstawy planowania urbanistycznego.

Opis przyrodniczych i nieprzyrodniczych cech wybranego terenu w Warszawie. Ocena przydatności wybranego terenu dla osadnictwa (w rozszerzonej formie również dla rolnictwa, turystyki i rekreacji). Prezentacja wynikowych map. Dyskusja dotycząca trafności uzyskanych wyników. Dyskusja dotycząca wyjaśnienia przyczyn konkretnych kierunków przestrzennego rozwoju Warszawy. Dyskusja dotycząca zgodności konkretnych kierunków przestrzennego rozwoju Warszawy z zasadami rozwoju zrównoważonego.

Literatura:

Atlas ekofizjograficzny miasta stołecznego Warszawy, 2018. (https://architektura.um.warszawa.pl/atlas-ekofizjograficzny).

Bartkowski T., 1986, Zastosowania geografii fizycznej. PWN, Warszawa

Kistowski M., 2003 , Procedura sporządzania opracowań ekofizjograficznych w świetle najnowszych uregulowań prawnych (w:) Ochrona przyrody na obszarach rolnych, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Kraków – Oświęcim, s.14-33.

Liszewski S., 2008, Geografia urbanistyczna. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, 2006. (https://architektura.um.warszawa.pl/ekofizjografia_2006).

Richling A., 1992, Kompleksowa geografia fizyczna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Richling A.(red.), 2007, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Różycka W., 1970, Metody oceny warunków fizjograficznych dla potrzeb planowania przestrzennego miast. Prace Geograficzne nr 90, IG PAN.

Szponar A., Fizjografia urbanistyczna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

● zna metody oceny przydatności środowiska przyrodniczego dla osadnictwa (rolnictwa, turystyki i rekreacji);

● umie optymalizować wykorzystanie terenu zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego;

● zna materiały i źródła potrzebne do wykonania opracowań planistycznych oraz potrafi umiejętnie z nich korzystać.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa i kontrolowana.

Ocena:

Student otrzymuje oceny cząstkowe za:

- wykonywane ćwiczenia

- udział w dyskusjach

- końcowe zaliczenie pisemne (test wyboru + pytania otwarte).

Ocena końcowa uwzględnia wynik końcowego pisemnego zaliczenia, ocenę z wykonywanych ćwiczeń oraz ocenę za udział w dyskusjach.

Jedna dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność.

Obowiązek zaliczenia materiału omawianego na opuszczonych zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grabowski
Prowadzący grup: Tomasz Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.