Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Living Lab – innowacje w przestrzeni Warszawy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-ZIP-LLIW-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Living Lab – innowacje w przestrzeni Warszawy
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot kierowany jest do studentów ostatnich czterech semestrów studiów I oraz II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w szczególności w obszarze nauk społecznych.

Przedmiot jest realizowany w ramach Programu zintegrowanego działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego PO WER, ścieżka 3.5.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje analizę dostępności usług w wybranej dzielnicy Warszawy (Targówek) oraz oczekiwań mieszkańców w tym zakresie. Przeprowadzone badania pozwolą określić czy Targówek spełnia kryteria stawiane dzielnicom 15-minutowym. Zidentyfikowane zostaną obszary koncentracji usług krytycznych i obszary wykluczone, których mieszkańcy mają utrudniony dostęp do kluczowych usług w sąsiedztwie domu. Obraz Targówka uzyskany z diagnozy będzie skonfrontowany z opiniami mieszkańców oraz realizowanymi i planowanymi inwestycjami.

Kurs jest projektem wdrożeniowym. Obejmie nie tylko zajęcia na uczelni, ale także badania terenowe na wybranym obszarze Warszawy, tutoring, pracę projektową.

Przedmiot realizowany jest w ramach Programu zintegrowanego działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego PO WER, ścieżka 3.5.

Pełny opis:

Celem kursu jest kształcenie kompetencji praktycznych i społecznych studentów poprzez przygotowanie i realizację projektu na rzecz wybranej instytucji zewnętrznej przy współpracy z wykładowcami, tutorami oraz ekspertami.

W ramach przedmiotu opracowana zostanie diagnoza dotycząca dostępności wybranych usług (tzn. usług krytycznych, które powinny być dostępne w izochronie 15 minut pieszego dojścia) w dzielnicy Targówek oraz oczekiwań mieszkańców w tym zakresie. Diagnoza umożliwi określenie potencjału tego obszaru jako dzielnicy 15-minutowej. Wypracowana zostanie metodyka badania a następnie zidentyfikowane zostaną obszary koncentracji usług krytycznych i obszary wykluczone, których mieszkańcy mają utrudniony dostęp do kluczowych usług w sąsiedztwie domu. Określone zostanie też zróżnicowanie w nasyceniu dzielnicy usługami krytycznymi i wskazane będą przyczyny tego zróżnicowania. Obraz Targówka uzyskany z diagnozy będzie skonfrontowany z opiniami mieszkańców oraz realizowanymi i planowanymi inwestycjami.

Projekt obejmie również analizę potrzeb mieszkańców Targówka. Przeprowadzone badania ankietowe pozwoli określić stopień zadowolenia osób zamieszkujących obszary o różnym dostępie do usług krytycznych z możliwości realizacji podstawowych potrzeb w sąsiedztwie oraz z ogólnej jakości życia. Zidentyfikowane zostaną obszary, które zdaniem mieszkańców pełnią funkcje centrów dzielnicowych i lokalnych. Zbadana zostanie także mobilność przestrzenna mieszkańców.

Kurs jest projektem wdrożeniowym. Obejmie nie tylko warsztaty i zajęcia na uczelni, ale także dodatkowo: spacery badawcze i badania terenowe na wybranym obszarze Warszawy, tutoring, pracę projektową. Zakończy się wypracowaniem rekomendacji w postaci konkretnych działań dla władz dzielnicowych w zakresie poprawy warunków i jakości życia mieszkańców.

W ramach realizacji przedmiotu studenci, poza wykładowcami, będą współpracowali z:

• Urzędem Dzielnicy Targówek,

• Urzędem Statystycznym w Warszawie,

• Towarzystwem Urbanistów Polskich,

• organizacjami pozarządowymi działającymi w dzielnicy Targówek.

Nakłady pracy studenta:

• aktywny udział w zajęciach (na uczelni),

• aktywny udział w (indywidualnych oraz grupowych) spotkaniach z prowadzącymi zajęcia, tutorami oraz instytucjami zewnętrznymi (na uczelni, w instytucjach zewnętrznych),

• zaangażowanie w opracowanie instrumentów badawczych,

• realizacja badań w terenie (inwentaryzacja terenowa, badania ankietowe),

• uczestniczenie w spacerach badawczych,

• przygotowanie raportu końcowego (diagnoza) oraz prezentacji podsumowującej wyniki projektu.

Literatura:

1. Beck, A., & Stave, K. (2011). Understanding urban quality of life and sustainability. In 29th International Conference of the System Dynamics Society Washington, DC, July.

2. Bocca, A. (2021). Public space and 15-minute city. TeMA-Journal of Land Use, Mobility and Environment, 14(3), 395-410.

3. Dovey, K., & Pafka, E. (2017). What is functional mix? An assemblage approach. Planning Theory & Practice, 18(2), 249–267. https://doi.org/10.1080/14649357.2017.1281996

4. Dovey, K., & Pafka, E. (2020). What is walkability? The urban DMA. Urban studies, 57(1), 93-108.

5. Happach, M., & Sadowy, K. (2015). Centra Lokalne. Studium koncepcyjne dotyczące centrów lokalnych w Warszawie.

6. Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities; Random House: New York, NY, USA, 1961. Random House.

7. Krizek, K. J. (2003). Residential Relocation and Changes in Urban Travel: Does Neighborhood-Scale Urban Form Matter? Journal of the American Planning Association, 69(3), 265–281. https://doi.org/10.1080/01944360308978019

8. Lee, C., & Moudon, A. V. (2006). The 3Ds+R: Quantifying land use and urban form correlates of walking. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 11(3), 204–215. https://doi.org/10.1016/j.trd.2006.02.003

9. March, A., Rijal, Y., Wilkinson, S., & Firidin Özgür, E. (2012). Measuring Building Adaptability and Street Vitality. Planning Practice and Research, 27(5), 531–552. https://doi.org/10.1080/02697459.2012.715813

10. Moreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C., & Pratlong, F. (2021). Introducing the “15-Minute City”: Sustainability, resilience and place identity in future post-pandemic cities. Smart Cities, 4(1), 93-111.

11. Pozoukidou, G., & Chatziyiannaki, Z. (2021). 15-Minute City: Decomposing the new urban planning eutopia. Sustainability, 13(2), 928.

12. van den Hoek, J. W. (2009). Towards a Mixed-use Index (MXI) as a tool for urban planning and analysis. Delft University of Technology.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student/studentka:

• Rozumie praktykę zarządzania rozwojem miasta

• Ma informacje na temat wiedzy, kompetencji i umiejętności, jakie potrzebne są kandydatom w tym segmencie rynku pracy

• Zna i rozumie metody diagnozowania potrzeb określonej grupy społecznej i możliwości ich rozwiązywania

• Posiada pogłębioną wiedzę na temat projektowania i przeprowadzenia badań ankietowych, w celu poznania preferencji badanej grupy

• Zna i rozumie metody pomiaru dostępności pieszej usług oraz miksu funkcjonalnego w mieście

• Posiada pogłębioną widzę na temat metod i technik identyfikacji obszarów problemowych w mieście

• Posiada umiejętność projektowania oraz realizacji badań ankietowych

• Posiada umiejętność analizy danych ilościowych i jakościowych

• Potrafi wykorzystać wiedzę naukową do zaprojektowania projektu badawczego (w tym określenia założeń i metodyki badania)

• Posiada umiejętność wypracowania rekomendacji na podstawie wyników samodzielnie przeprowadzonych badań

• Posiada umiejętności komunikacyjne i interpersonalne: pracy zespołowej w projekcie i współpracy z otoczeniem

• Potrafi upowszechniać wyniki projektu naukowego, także w formach popularnych i dostosować przekaz oraz formę do kompetencji odbiorców

• Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne w zróżnicowanej pod względem kompetencji grupie

• Potrafi samodzielnie podejmować i inicjować indywidualne oraz zespołowe działania naukowe

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegały będą:

- zaangażowanie podczas zajęć i spotkań z prowadzącymi, tutorami oraz ekspertami z instytucji zewnętrznej,

- realizacja badań w terenie (inwentaryzacja terenowa, badania ankietowe) oraz udział w spacerach badawczych,

- opracowanie wyników badań – raport (diagnoza),

- sposób komunikowania wyników badań (prezentacja wyników).

Dodatkowe kryteria oceny studentów:

- samoocena „na wejściu” oraz „na wyjściu” – na początku kursu student dokona oceny własnych kompetencji i umiejętności (pre-test), a następnie na zakończeniu semestru dokona ich ponownej weryfikacji (post-test).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)