Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania społeczne i marketingowe w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS8-04 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Badania społeczne i marketingowe w praktyce
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety dla lat II-V
Fakultety stosowane
Zajęcia Interdyscyplinarne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zajęcia będą składały się z trzech części odbywających się w różnych miejscach i formie:


Część 1 – spotkanie warsztatowo-organizacyjne (podział zadań) – 10.06.2019 (Wydział Psychologii) – g. 14-18-ta

Część 2 – część internetowa (platforma COME) – 11-28.06.2019 (60 g. pracy)

Część 3 – szkoła letnia – terenowe badania marketingowe w Tatrzańskim Parku Narodowym, Zakopane 29.06-6.07.2019 (60 g. pracy)


Studenci uczestniczący w zajęciach będą mieć zapewniony dojazd na miejsce zajęć (Zakopane), nocleg oraz wyżywienie.


kryterium selekcji: losowe

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają zastosowania metod jakościowych i ilościowych w badaniach marketingowych. Zostaną wprowadzeni w tematykę organizacji, realizacji, analizy i interpretacji rezultatów badań marketingowych zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poznają pełen proces realizacji badania marketingowego oraz będą mogli czynnie w nim uczestniczyć.

Pełny opis:

Celem zajęć będzie nauczenie się przez studentów stosowania wiedzy z obszaru psychologii konsumenta do prowadzenia praktycznych badań marketingowych. Zajęcia będą odbywały się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN), a wyniki przeprowadzonych badań z turystami będą służyły kierownictwu TPN do wprowadzenia zmian na terenie parku, aby dostosować ofertę parku do potrzeb turystów oraz zwiększyć bezpieczeństwo turystów na terenie TPN.

Zajęcia będą obejmowały następujące zadania:

Część 1 – spotkanie warsztatowo-organizacyjne:

• Przedstawienie celu projektu – perspektywa Tatrzańskiego Parku Narodowego

• Wstępne pomysły badawcze

Cel: Dzięki tej części studenci będą mogli zapoznać się z problemem przedstawionym przez klienta – Tatrzański Park Narodowy.

Część 2 – część internetowa:

• Zapoznanie się z literaturą i wykonanie 6 prac zaliczeniowych przygotowujących do wyjazdu do TPN: wstępny projekt ankiety i scenariusza wywiadu jakościowego, określenie próby badania, określenie wytycznych do realizacji wywiadów

Cel: Ta część zajęć jest teoretycznym wprowadzeniem do etapu realizacji badania. Studenci zdobędą wiedzę na temat badań marketingowych, a także podstawowych etapów przygotowania tego typu badań.

Część 3 – szkoła letnia:

• Przygotowanie ostatecznych wersji narzędzi badawczych

• Zaprogramowanie ankiet w programie Qualtrics

• Przeprowadzenie ankiet z turystami (realizacja)

• Przeprowadzenie wywiadów jakościowych z turystami (realizacja)

• Transkrypcje/notatki a wywiadów jakościowych

• Opracowanie wyników ankiet ilościowych – analiza statystyczna danych

• Opracowanie wywiadów jakościowych

• Przygotowanie raportów z badań

• Prezentacja strategiczna dla klienta: sformułowanie rekomendacji do wdrożenia

Cel: Uczestnicy będą mogli poznać praktyczny aspekt badań marketingowych. Wezmą udział w każdej części badania, od realizacji, przez transkrypcję, analizę danych, aż do prezentacji raportu badawczego.

Literatura:

Maison, D., Noga-Bogomilski, A. (red.) (2005). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. GWP.

Stasiuk, K., Maison, D. (2014). Psychologia konsumenta. Warszawa: PWN.

Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. PWN.

Efekty uczenia się:

Student/studentka:

1. Wiedza

- posiada wiedzę z zakresu psychologii konsumenta (procesu poznawcze, emocje, motywacje)

- potrafi scharakteryzować różne metody badań marketingowych i stosowanych badań społecznych - wywiady jakościowe (FGI, IDI, obserwacja, etnografia), badania sondażowe

Umiejętności

- umie skonstruować narzędzie badawcze (ankieta, scenariusz wywiadu jakościowego)

- potrafi przeprowadzić wywiad jakościowych (IDI) oraz sondażowy

- potrafi dokonać analizy danych ilościowych i jakościowych za pomocą metod stosowanych w badaniach marketingowych

- umie stworzyć i zaprezentować raport badawczy odpowiadający na problemy klienta

Kompetencje społeczne

- potrafi współpracować w zespole badawczym

- rozumie potrzeby, obawy oraz oczekiwania klienta

- zachowuje krytycyzm wobec rożnego rodzaju metod badawczych i ich zastosowania w badaniach marketingowych

- dostrzega wady, zalety i ograniczenia badań jakościowych oraz ilościowych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania oceny będą:

1. Wykonanie 6 prac w oparciu o lektury (przez internet, praca indywidualna) – 20 punktów

2. Zaangażowanie w pracę podczas pobytu w tatrzańskim Parku Narodowym (praca nad tworzeniem narzędzi badawczych) – 30 punktów

3. Opracowanie raportu z badania i rekomendacji dla klienta (praca zespołowa w 4-osobowych grupach) – 30 punktów

4. Zaprezentowanie wyników badania (praca zespołowa w 4-osobowych grupach) – 20 punktów

Oceny:

3 (50%) – od 50 do 59 pkt

3 + (60%) – od 60 do 69 pkt

4 (70%) – od 70 do 79 pkt

4 + (80%) – od 80 do 89 pkt

5 (90%) – od 90 do 96 pkt

5! (96%) – od 96 do 100 pkt

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.