Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia turystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-MATU Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia turystyki
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: III rok studiów licencjackich
Moduł L2: Antropologia globalizującego się świata i mobilności
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Orientacja w podstawowych pojęciach antropologicznych

Studenci powinni posiadać umiejętność czytania w języku angielskim ze względu na anglojęzyczną literaturę.


Skrócony opis:

W czasie zajęć studenci zaznajomią się z antropologicznym ujęciem turystyki: dokona się problematyzacji tego obszaru badań, wskaże główne jego nurty, sformułuje się problemy, które na gruncie turystyki mogą stanowić obszar szczególnego zainteresowania antropologów. Wprowadzi się pojęcia, stanowiące podstawowe narzędzia badawcze w antropologicznych studiach nad turystyką. Analizie zostaną poddane wybrane zjawiska turystyczne współczesnego świata.

Pełny opis:

W czasie zajęć studenci zaznajomią się z podstawowymi nurtami w badaniu turystyki, zapoznają się z ujęciami badawczymi i kategoriami stosowanymi w badaniach zjawisk turystycznych na gruncie nauk społecznych, a zwłaszcza antropologii, na tle przemian historycznych i kulturowych. Zaznajomią się z procesem społecznego nadawania znaczeń obiektom, praktykom i zjawiskom na gruncie turystyki. Zyskają orientację w sposobie, w jaki zjawiska turystyczne wiążą się z szerszymi zjawiskami na gruncie globalnym, a także z jej wpływem na życie codzienne i praktyki konsumpcji. Poznają też sposoby badania doświadczenia turystycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa.

J. Adler, Origins of Sightseeing, „Annals of Tourism Research” 1989 (16)

N. Graburn, The Evolution of Tourist Arts, “Annals of Tourism Research”, 1984, vol. 11, s. 393-419.

Albers P., James W., Travel Photography. A Methodological Approach. “Annals of Tourism Research” 1988, 15, s. 134 – 158.

Ateljevic I., Doorne S., Culture, economy and tourism commodities. Social relations of production and consumption, „Tourist Studies” 2003, 3, s. 123- 141.

Augé M., Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologie hipernowoczesności, Warszawa 2010.

Zwłaszcza rozdział: Od miejsc do nie-miejsca

Berger P. , “Sincerity” and “Authenticity” in Modern Society, “Public Interest” 1973 (Spring), str. 81 – 90.

Boissevain J., Ritual, Tourism and Cultural commoditization in Malta: Culture by the Pound?, (w:) T. Selwyn (red.) The Tourist Image. Myths and Myth Making in Tourism, Chichester 1996.

Boorstin, D. The Image, New York 1964.

Rozdział: From Taveler to Tourist. The Lost Art of Travel.

Carshsaw C, Urry J., (1997), Tourism and the Photographic Eye, (w: ) Ch. Rojek, J. Urry (red.), Touring Cultures. Transformations of Travel and Theory, London: Routledge.

Cohen E., A phenomenology of tourist experiences, “Sociology” 1979, (13), str. 179 – 201.

Cohen E., Towards a Sociology of International Tourism, „Social Research”, 1972 nr 39, s. 164 – 89.

Cohen E., Traditions in the qualitative sociology of tourism, “Annals of Tourism Research” 1988, 16, str. 30 – 61)

Dann, G. The People of Tourist Brochures, (w: ). T. Selwyn (red.), The Tourist Image. Myths and Myth Making in Tourism, Chichester 1996.

Edwards E., Postcards – greetings from another world, [w:] T. Selwyn, The Tourist Image. Myths and Myth Making in Tourism, Chichester 1996.

Greenwood, D. J., Culture by the Pound: An Anthropological Perspective on Tourism as Cultural Commoditization, [w:] V. Smith (red.), Hosts and Guests. The Anthropology of Tourism, Philadelphia 1989.

Haldrup M., J. Larsen, The family gaze, „Tourist Studies” 2003.

Liska A., G. Ritzer, ‘McDisneyization’ and ‘Post-Tourism’: Complementary perspectives on contemporary tourism, (w) Touring Cultures, red. Ch. Rojek, J. Urry. London 1997.

Lury C., The Objects of Travel, (w:) Touring Cultures. Transformations of Travel and Theory, red. Ch. Rojek, London 1977.

MacCannell D., Turysta. Nowa Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 2002.

Respondek P., Co widać z okien wagonu kolejowego?, „Nowa ResPublica” 1996, nr. 7-8, s. 31-36.

Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 2003 (lub wydanie wcześniejsze)

Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2001.

Selwyn T., Introduction, (w:) The Tourist Image. Myth and Myth Making in Tourism, Red. T. Selwyn, Chichester 1996

Smith, V. Introduction (W: ) V.L. Smith, .Hosts and Guests. The Anthropology of Tourism. red. Philadelphia 1989.

Sontag, S. O fotografii, Kraków 2009

Urry J., Socjologia mobilności, Warszawa 2009

Urry j,, Spojrzenie turysty, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca

Albers P., James, W. , Tourism and the Changing Photographic Image of the Great Lakes Indians, “Annals of Tourism Research” 1983, 10, s. 123 – 148.

Alneng, V., The modern deos not cater for natives. Travel ethnography and the conventions of form, “Tourist Studies” 2002, 2, s. 119-142.

Baranowska M., Posłaniec uczuć, Warszawa 2004.

Baudrillard J.. Precesja simulacrów. (W:) Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1996.

Bratuń M., Ars apodemica. Narodziny, rozwój, zmierzch, (w:) Wędrować, pielgrzymować, być turystą, Opole 2003, s. 67- 76.

Bogunia-Borowska M., Śleboda M, Globalizacja i konsumpcja, Kraków 2003.

Bruner L. M., Cannibals, tourists and ethnographers. “Cultural Anthropology” 1989 (4), s. 438 – 445.

Featherstone M., Estetyzacja życia codziennego. (W:) Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1996.

Campbell C., The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Oxford UK – Cambridge USA 1994.

Casson L. , Podróże w starożytnym świecie, Wrocław 1981.

Ghandi L. , Teoria Postkolonialna, Poznań 2008.

Clifford J., Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century, London 1997.

Goffman E. Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000.

Gottlieb, A., Americans' Vacations. “Annals of Tourism Research” 1982, 9, str. 165-187.

Eco U., Podróż do hiperrealności, [w] Semiologia życia codziennego, Warszawa 1998.

Kowalski P., Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej, Wrocław 002.

Eco U., Podróż do hiperrealności, [w] Semiologia życia codziennego, Warszawa 1998.

Mączak A., Odkrywanie Europy, Gdańsk 1998

Mączak A. ,, Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa 2001.

MacCannell D., Empty Meeting Grounds. The Tourist Papers, London 1992.

Rozdziały: „Cannibalism Today” oraz „White Culture”

Mitologie popularne. Szkice z antopologii współczesności, red. D. Czaja. Kraków 1994.

Rozdziały:

L. Stomma, Etnolog i reklama.

W. Szpilka, Raj nieutracony?

D. Czaja, Reklamowy smak raju: między archetypem a historią.

Podemski K. , Socjologia podróży, Poznań 2004

Simmel, G. Most i drzwi, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2006.

Rozdziały: Estetyka Alp

Filozofia krajobrazu

Veblen, T. Teoria klasy próżniaczej. Warszawa 1998.

Warchala M., Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności od Rousseau do Freuda, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

* opanował podstawowe pojęcia służące antropologicznej analizie zjawisk turystycznych

* wie, na czym polega analiza zjawisk turystycznych i umie ją przeprowadzić

* wyjaśnia przemiany historyczne i kulturowe wpływające na turystykę

* orientuje się w sposobach, w jakie turystyka stanowi nieodłączny czynnik przemian element zjawisk świata współczesnego.

* wie, w jaki sposób antropologiczne ujmowanie zjawisk turystycznych wpływa na przeformułowanie tradycyjnych pojęć antropologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności na zajęciach, czynny udział w zajęciach.

Prezentacja własnego projektu w czasie części konwersatoryjnej oraz test końcowy z podstawowych pojęć po zakończeniu obu cyklów – tzn. wykładu i konwersatorium.

(Studenci, którzy w prezentacji wykazali się wysoką praktyczną umiejętnością stosowania owych pojęć są zwolnieni z pisania testu)

Kryteria oceny prezentacji:

Występowanie dwóch elementów: materiału oraz kategorii interpretacyjnych

Stosowność doboru pojęć do interpretacji

Klarowność wywodu

Interesujący sposób przedstawienia

Zachowanie reżimu czasowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wieczorkiewicz
Prowadzący grup: Anna Wieczorkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład konwersatoryjny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wieczorkiewicz
Prowadzący grup: Anna Wieczorkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.