Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium językoznawcze IIz/III p+z Wstęp do semantyki kognitywnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1D3XW-KJ-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium językoznawcze IIz/III p+z Wstęp do semantyki kognitywnej
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim od podstaw
Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
IIz/III Przedmioty do wyboru - Konwersatoria językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student zna podstawowe pojęcia językoznawcze, w szczególności założenia językoznawstwa strukturalnego i gramatyki generatywnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego (JK), które ściśle wiąże użycie języka z aktywnością poznawczą człowieka. Szczególną uwagę zwrócimy na wybrane kwestie takie jak kategoryzacja, teoria prototypu, gramatyka konstrukcji, metafora i metonimia jako sposób mówienia i myślenia o świecie, obraz świata w języku. Podstawą dyskusji będzie lektura tekstów źródłowych (w języku francuskim i polskim) oraz proponowane ćwiczenia dotyczące analizy przykładów z obu tych języków.

Zajęcia prowadzone są w języku francuskim.

Pełny opis:

Językoznawstwo kognitywne, powstałe pod koniec lat 70. w USA, w opozycji do gramatyki generatywnej N.Chomsky'ego, opisuje język jako specyficzną manifestację zdolności poznawczych człowieka. Semantyka nie jest w nim odrębnym modułem, ale jest ściśle powiązana ze składnią, morfologią, a nawet fonologią. Takie operacje intelektualne jak kategoryzacja, tworzenie prototypów i rozumowanie w kategoriach centrum-peryferie, myślenie metaforyczne i operowanie analogią znajdują swoje odbicie w strukturach językowych. Język jest nie tylko narzędziem komunikacji, ale także zwierciadłem naszych myśli i sposobu widzenia otaczającego świata (w którego centrum znajduje się człowiek :) Taki sposób rozumienia języka i badania prowadzone nad jego funkcjonowaniem będą stanowiły przedmiot naszych dyskusji, w oparciu o zaproponowane lektury oraz ćwiczenia.

Literatura:

Bibliografia podstawowa:

Delbecque, Nicole (éd.). 2002. Linguistique cognitive. Comprendre comment fonctionne le langage. Bruxelles: De Boeck Duculot.

Lakoff, George & Johnson, Mark. 1980. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press (tr. fr. 1985. Les Métaphores dans la Vie Quotidienne, Paris : Minuit).

Taylor, John R. , 2007, Gramatyka kognitywna, Kraków: UNIVERSITAS.

Bibliografia dodatkowa (wybrane pozycje, możliwe modyfikacje w zależności od zainteresowań uczestników):

Cholewa Joanna, 2008, Image encyclopédique et linguistique du chat et du chien en français et en polonais contemporain, Białystok: WUB.

Kleiber, Georges, 1990, La sémantique du prototype. Catégories et sens lexical, Paris : Presses Universitaires de France.

Krzeszowski, Tomasz, 1999, Aksjologiczne aspekty semantyki językowej. Toruń: WUMK.

Tabakowska, Elżbieta (Ed.) (2001). Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Universitas, Kraków.

Tokarski R., Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2012, s. 343–370.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student będzie miał podstawową wiedzę o założeniach metodologicznych językoznawstwa kognitywnego i będzie umiał je porównać z wcześniej poznanymi systemami opisu języka; będzie znał niezbędną terminologię specyficzną dla językoznawstwa kognitywnego; będzie umiał zaplanować, przeprowadzić i opisać proste badanie wybranego zjawiska językowego w duchu semantyki kognitywnej, stosując adekwatną terminologie i metody badawcze. W trakcie zajęć nauczy się planować wystąpienie ustne (prezentację wybranej lektury) referować cudze poglądy oraz wyrażać w uargumentowany sposób własny punkt widzenia.

Metody i kryteria oceniania:

Składowe oceny: aktywna obecność na zajęciach 50%, oddane zadania/lub prezentacje 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pilecka
Prowadzący grup: Ewa Pilecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

W sem. letnim 2022/2023 w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego oraz rozporządzeń Rektora przewiduje się pracę stacjonarną lub zdalną.

Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu zostaną przedstawione przez prowadzącego na pierwszych zajęciach lub zostaną wysłane przez Uniwersytecki System Obsługi Studiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)