Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane aspekty języka ogólnego - Francuski czterech stron świata: literacka francuszczyzna obszaru frankofonii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DX3O-PNJF-JO07
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane aspekty języka ogólnego - Francuski czterech stron świata: literacka francuszczyzna obszaru frankofonii
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim od podstaw
Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
IIIp Praktyczna nauka języka francuskiego
IIIz Praktyczna nauka języka francuskiego
Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzić studentów w specyfiikę literatury i kultury krajów frankofońskich oraz zapoznać słuchaczy z odmianami języka francuskiego z różnych stron świata poprzez teksty literackie pochodzące z obszarów francuskojęzycznych świata.

Pełny opis:

Frankofonia to termin odnoszący się do państw i obszarów, w których język francuski jest obecny na wielu płaszczyznach życia społecznego jak i jednostkowego. W zależności od przyjętej perspektywy może być on wyznacznikiem historii danego terenu, rozwoju kultury danego społeczeństwa jak również elementem życia codziennego osób. Wymiary geopolityczny, społeczny i praktyczny tejże obecności są doskonale uwidaczniane w tekstach literackich powstających na tych obszarach. Celem zajęć będzie wprowadzenie studentów w tak zarysowaną problematykę oraz zapoznanie słuchaczy ze specyfiką francuszczyzny spoza granic Francji.

Zajęcia będą opierać się częściowo na analizie tekstów literackich, a częściowo na innych materiałach autentycznych przedstawiających aktualne zagadnienia społeczno-kulturowe obszarów francuskojęzycznych.

Literatura:

COMBE, Dominique, Les littératures francophones. Questions, débats, polémiques, Paris, PUF, 2010.

BLONDEAU Nicole, ALLOUACHE Ferroudja, Littérature progressive de la francophonie, Paris, CLE International, 2008.

JOUBERT Jean-Louis, Littérature francophone: anthologie, Paris, CIDEB, 1997

ASTIER, Pierre (dir), Collection Miniatures, Paris, Magellan&Cie, 2012

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu, student będzie potrafił:

- opisać i wyjaśnić podstawowe zjawiska językowe dotyczące obszarów francuskojęzycznych,

- przedstawić i opisać skrótowo specyfikę kulturową poszczególnych obszarów tworzących świat frankofoński

- wymienić podstawowe i najważniejsze postaci literatury frankofońskiej

- przedstawić i uragumentować ustnie i pisemnie własną opinię i własne wrażenia z lektury literackich tekstów frankofońskich

- posługiwać się niektórymi zwrotami i słownictwem typowym dla lokalnych odmian francuskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja ustna, wypowiedź pisemna, obecność na zajęciach, aktywny udział. Szczegółowe zasady zostaną określone przez prowadzącego na początku zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Obszyński
Prowadzący grup: Michał Obszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)