Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MET: Psychopedagogiczne zagadnienia dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ2O-MET-PZD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MET: Psychopedagogiczne zagadnienia dydaktyki
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Przedmioty metodyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami psychopedagogicznymi z punktu widzenia planowania i organizowania procesu nauczania/uczenia się języka obcego oraz przebiegu lekcji językowej.Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje kwestie psychopedagogiczne. W ujęciu ogólnym dotyczy ona:

- pełnionych przez nauczyciela funkcji wychowawczo-dydaktycznych,

- zasad organizowania procesu nauczania/uczenia się,

- kształtowania się relacji między nauczycielem a uczniem,

- czynników indywidualnych, które wpływają/determinują sposób uczenia się oraz komunikację w języku obcym,

- trudności i nietypowych sytuacji, którym jest zmuszony stawić czoła nauczyciel w praktyce dydaktycznej.

Pełny opis:

1. Uwarunkowania pracy nauczyciela języka obcego:

- Kompetencje nauczyciela języka obcego: językowe, pedagogiczne, interakcyjne...

- Style nauczania i strategie nauczycielskie

- Stosowanie zasad nauczania na zajęciach edukacyjnych: zasady poglądowości, przystępności nauczania, systematyczności i logicznej kolejności, trwałości oraz zasady w sprawdzaniu i ocenianiu osiągnięć szkolnych uczniów

- Zachowania skutecznego nauczyciela języka obcego

- Nauczyciel języka obcego jako refleksyjny praktyk

2. Uwarunkowania związane z uczniem:

- Rola czynników indywidualnych w nauce i w komunikacji w języku obcym: wiek, płeć, modalność, lateralizacja, inteligencja, pamięć, wybrane cechy osobowości (np. introwersja/ekstrawersja)

- Klasyfikacja kompetencji ogólnych według "Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego"

- Różne spojrzenia na inteligencję i możliwości jej doskonalenia podczas lekcji języka obcego

- Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera a uczenie się języka obcego

- Rozpoznawanie i rozwijanie stylów/strategii uczenia się

- Cechy i zachowania uczniów osiągających sukces w nauce języka obcego

3. Trudne i nietypowe sytuacje w klasie:

- Trudne sytuacje zależne od nauczyciela

- Trudne reakcje werbalne uczniów i sposoby reagowanie na nie

- Trudne zachowania w kontekście faz procesu grupowego

- Pomoc uczniom z deficytami poznawczymi, np. dysleksją, ADHD

- Zdarzenia krytyczne w klasie - studia przypadków

4. Komunikacja podczas lekcji języka obcego

- Rola komunikacji niewerbalnej

- Wykorzystanie przestrzeni sali lekcyjnej (proksemika) na lekcji języka obcego

- Kreowanie pozytywnego klimatu emocjonalnego klasy szkolnej (zapobieganie konfliktom, redukcja ujemnych emocji)

- Edukacja szkolna i teoria konstruktywistycznego uczenia się

- Model nauczyciela tradycyjnego i nauczyciela nowoczesnego (konstruktywisty)

- Autonomia w procesie uczenia się

Podczas zajęć są wykorzystywane różne formy pracy: elementy wykładu, konwersatorium, obserwacje lekcji, gry dydaktyczne, praca w grupach/w parach, inscenizacje fragmentów lekcji, studium przypadków.

Literatura:

Cyr P. (1996), Les stratégies d’apprentissage, Clé International.

(2003) Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Rada Europy, Wydawnictwa CODN, Warszawa.

Karpeta-Peć B. (2008), Otwarty, aktywny, samodzielny… Alternatywne formy pracy. Przewodnik dla nauczycieli języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Kraków.

Komorowska H. (2005), Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.

Kwiatkowska H. (2008), Pedeutologia, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Leathers D. G. (2007), Komunikacja niewerbalna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Niemierko B. (2007), Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Pankowska D. (2008), Pedagogika dla nauczycieli w praktyce, Ofic. Wyd. Impuls, Kraków.

Sztejnberg A. (2006), Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się, Wyd. Astrum, Warszawa.

Zawadzka E. (2004), Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Ofic. Wyd. Impuls, Kraków.

Efekty uczenia się:

Po pozytywnym zakończeniu tego modułu student powinien posiadać następującą wiedzę oraz umiejętności merytoryczne i społeczne:

1. prawidłowe posługiwanie się dokumentami oświatowymi w praktyce szkolnej;

2. rozpoznanie i modyfikowanie własnego stylu kierowania grupą oraz strategii nauczania;

3. świadome pełnienie ról związanych z zawodem nauczyciela;

4. rozpoznawanie indywidualnych cech uczniów i dostosowywanie do nich technik nauczania i materiałów dydaktycznych w celu zwiększenia efektywności uczenia się;

5. wspieranie uczniów z dysleksją w przezwyciężaniu trudności w uczeniu się języka obcego;

6. kreowanie pozytywnego klimatu emocjonalnego klasy szkolnej oraz zapewnianie dyscypliny i uwagi na lekcji;

7. stosowanie podstawowych zasad nauczania skoncentrowanego na uczniu;

8. refleksyjna analiza własnych działań pedagogicznych i podejmowanie samodoskonalenia zawodowego;

9. świadomość społecznych i psychologicznych uwarunkowań nauczania i uczenia się;

10. pokonywanie stereotypów, świadomość niebezpieczeństwa rozpowszechniania obiegowych opinii i przeciwdziałanie im.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: obecność i czynny udział w zajęciach (symulacjach), zaliczenie dwóch testów kontrolnych.

Forma zaliczenia: na ocenę

Praktyki zawodowe:

Praktyki stanowią integralną część przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Smuk
Prowadzący grup: Maciej Smuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie

Uwagi:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.