Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium językoznawcze III z + p: Składnia kontrastywna.Wprawki dla przyszłych tłumaczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZXW-KJ-15
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium językoznawcze III z + p: Składnia kontrastywna.Wprawki dla przyszłych tłumaczy
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka francuskiego IIp 3304-1DP2O-GO
Gramatyka opisowa języka francuskiego IIz 3304-1DZ2O-GO
Wstęp do językoznawstwa Ip 3304-1DP1O-WDJ-022
Wstęp do językoznawstwa Iz 3304-1DZ1O-WDJ-043
Wybrane zagadnienia językoznawcze Ip 3304-1DP1O-WZJ-024
Wybrane zagadnienia językoznawcze Iz 3304-1DZ1O-WZJ-045

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka francuskiego IIp 3304-1DP2O-GO
Gramatyka opisowa języka francuskiego IIz 3304-1DZ2O-GO
Wstęp do językoznawstwa Iz 3304-1DZ1O-WDJ-043
Wybrane zagadnienia językoznawcze Ip 3304-1DP1O-WZJ-024
Wybrane zagadnienia językoznawcze Iz 3304-1DZ1O-WZJ-045

Założenia (opisowo):

Aby w pełni skorzystać z przedmiotu, trzeba mieć zaliczone WJO, GO i opcjonalnie WZJ.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zostaną poruszone następujace zagadnienia:

1. Ogólne różnice w systemie skłądniowym między językiem polskim a językiem francuskim ;

2. Związki zgody i związki rządu ;

3. Składnia czasownika;

4. Liczebniki francuskie i polskie;

5. Wyrazy funkcyjne

6. Imiesłowy i imiesłowowe równoważniki zdania ;

7. Budowa zdań złożonych;

8. Nadużywanie nominalizacji .

Pełny opis:

Na zajęciach, po krótkim przypomineiiu terminologii gramatycznej, zostaną poruszone następujace zagadnienia:

1. Ogólne różnice w systemie składniowym między językiem polskim a językiem francuskim (niemal zupełny brak deklinacji!) ;

2. Związki zgody i związki rządu ;

3. Składnia czasownika: rząd, bezokoliczniki,

4. Składnia czasownika: Konstrukcje podporowe;

5. Składnia czasownika: następstwo czasów ;

6. Liczebniki francuskie i polskie;

7. Wyrazy funkcyjne: przyimki, zaimki dzierżawcze, spójniki

8. Imiesłowy i imiesłowowe równoważniki zdania ;

9. Budowa zdań złożonych;

10. Nadużywanie nominalizacji.

Szczególny nacisk będzie połózony na poprawny przekład na język polski konstrukcji czasowych z następstem czasów, konstrukcji z zaimkami dzierżawczymi (zdjectifs possessifs) i imiesłowów, oraz na przekład na francuski liczebników, imiesłowów, zdań z podmiotem szeregowym.

Literatura:

1. Dąmbska-Prokop, Urszula (1999) ”Gramatyka kontrastywna i przekład” [w:] Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, Wiesław Banyś, Leszek Bednarczuk, and

Stanisław Karolak (eds), Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: 35–39.

2. Turner Nigel, 2000, Linguistique contrastive et traduction. Étude constrastive de l'infinitif en français et en anglais. Paris, Ophrys.

3. Monika Jazowy-Jarmuł, Czy gramatyka kontrastywna potrzebna jest tłumaczowi, TRaLinea, 2014.

4. źrodła własne

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć z wynikiem pozytywnym student powinien umieć:

- zdefiniować i opisać po francusku terminy składniowe - związek zgody, związek rządu, podmiot szeregowy, podmiot złożony, orzeczenie imienne, imiesłowowy równoważnik zdania, wyraz funksyjny/ wyrażenie funkcyjne;

- wskazać najistotniejsze różnice w systemie składniowym języka polskiego i francuskiego, szczególnie dotyczące składni czasownika, następstwa czasów, składni liczebników i imiesłowów współczesnych, użycia zaimków dzierżawczych oraz wyrazów funkcyjnych (przyimków, zaimków względnych, spójników);

- rozpoznać błędy językowe w języku polskim, powstałe pod wpływem francuskiego, i odwrotnie, oraz ich nie popełniać,

- poprawnie przełożyć z polskiego na francuski i z francuskiego na polski trudniejsze konstrukcje składniowe.

Metody i kryteria oceniania:

W ciągu semestru odbędą się 2 90-minutowe sprawdziany pisemne, studenci będa też mieli 3-4 prace domowe.

Wolno opuścić bez usprawiedliwienia 2 zajęcia w semestrze - zachęcam jednak do pełnej frekwencji. Jeżeli ktoś opuści bez usprawiedliwienia 3 zajęćia, dostaje na kolokwium dodatkowe zadanie. Jeżeli 4, zaliczenia może nie otrzymać.

W razi powrotu epidemii lub innych wydarzeń losowych kryteria ocen oraz dopuszczalna liczba nieobecności mogą ulec zmianie, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)