Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura portugalska I cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-LP2-21 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura portugalska I cz. 2
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 1 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wskazane jest ogólne rozeznanie w kontekście kulturowym oraz znajomość podstawowej terminologii związanej z dyscypliną.

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi tekstami literackimi manierystycznymi, doby baroku i oświecenia oraz preromantycznymi. Tematyka zajęć została uporządkowana chronologicznie i ujęta w sposób problemowy.

Pełny opis:

Podczas zajęć przyjrzymy się wybranym tekstom literackim manierystycznym, dobry baroku i oświecenia oraz preromantycznym, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji w języku portugalskim. Tekstom kultury będą towarzyszyć opracowania naukowe, które zapoznają studentów z podstawową frazeologią, terminologią i słownictwem związanym z analizą i interpretacją tekstu w języku portugalskim. Istotny będzie także kontekst kulturowy i historyczny oraz kwestie metodologiczne. Tematyka zajęć została uporządkowana chronologicznie i ujęta w sposób problemowy. Materiał ma zachęcać uczestników zajęć do formułowania własnych zagadnień badawczych. Nacisk będzie kładziony także na naukę języka w duchu CLIL.

Szczegółowa rozpiska zostanie rozdana podczas pierwszych zajęć.

Literatura:

Bibliografia obejmuje szereg pozycji z zakresu literatury podmiotu i przedmiotu. Poza przedstawionymi publikacjami w toku zajęć będziemy korzystać także z innych prac, które mogą okazać się przydatne w kontekście zainteresowań studentów. Szczegółowa rozpiska tematyczna wraz z listą proponowanych lektur zostanie rozdana podczas pierwszych zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

- K_W02 - podstawową terminologię nauk humanistycznych w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów, jej źródła, oraz zastosowania;

- K_W03 - metodologię badań w dyscyplinie literaturoznawstwo;

- K_W04 - miejsce studiów nad portugalskim obszarem językowym w systemie nauk humanistycznych oraz ich przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi;

- K_W05 - zasady dotyczące wiedzy językowej niezbędnej w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka kierunkowego (portugalski);

- K_W06 - zjawiska z zakresu historii, historii literatury i kultury portugalskiego obszaru językowego;

- K_W08 - wyznaczniki niezbędne w profesjonalnej analizie procesów literackich, kulturowych, historycznych i językowych portugalskiego obszaru językowego;

K_W09 - współczesne życie kulturalne Portugalii.

Umiejętności: absolwent potrafi:

- K_U01 - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje;

- K_U03 - stosować podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów;

- K_U04 - posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek studiów, w typowych sytuacjach profesjonalnych;

- K_U05 - rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek, oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

- K_U06 - merytorycznie argumentować;

- K_U07 - porozumiewać się w języku portugalskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w ramach dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek;

- K_U08 - posługiwać się językiem kierunkowym czynnie i biernie na poziomie zaawansowanym w rejestrze pisanym i mówionym, co umożliwia mu porozumiewanie się oraz przygotowanie prac (pisemnych i ustnych) w zakresie dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek studiów.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotowy do:

- K_K01 - uczenia się przez całe życie;

- K_K02 - podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka portugalskiego, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności;

- K_K03 - współdziałania i komunikowania się w społecznościach portugalskojęzycznych;

- K_K06 - brania odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, świata;

- K_K07 - aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu (Portugalia) przy wykorzystaniu różnych mediów i form;

- K_K08 - śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w portugalskojęzycznym obszarze językowym w ramach dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek studiów.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy zajęć są oceniani w sposób ciągły na podstawie aktywności na zajęciach (25%), znajomości lektur (25%) oraz portfolio składającego się z dwóch prac - pisemnej i ustnej (50%). Modalności prac zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach i udostępnione w Moodlu.

Studenci mają prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w skali semestru.

W roku akademickim 2020/2021 elementy zaliczenia, w zależności od sytuacji epidemiologicznej, zostaną przeprowadzone zdalnie lub stacjonarnie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jose Albuquerque da Costa Dias, Anna Działak-Szubińska
Prowadzący grup: Jose Albuquerque da Costa Dias, Anna Działak-Szubińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.