Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka języka hiszpańskiego dla celów literaturoznawstwa I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-NJHdCL1-21 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Nauka języka hiszpańskiego dla celów literaturoznawstwa I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego I 3305-PNJH1-11
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego II 3305-PNJH2-11
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego III 3305-PNJH3-21

Założenia (opisowo):

Umiejętność swobodnej budowy wypowiedzi w języku hiszpańskim oraz rozumienia tekstów ustnych i pisemnych w zakresie umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach akademickich prowadzonych w języku hiszpańskim do celów literaturoznawstwa w celu dalszego rozwijania kompetencji na poziomie akademickim.

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej studentek oraz studentów w kierunku pozwalającym na swobodną analizę, interpretację i krytyczną refleksję nad tekstami kultury w języku hiszpańskim, zwłaszcza nad tekstami literackimi.

Zagadnienia gramatyczno-leksykalne potraktowane zostaną jako narzędzia, których doskonalenie jest niezbędne do pogłębionego rozumienia poszczególnych aspektów literatury: treści, formy, kontekstu i problematyki, elementów struktury, wybranych środków stylistycznych, itp., oraz do konstruowania wypowiedzi na ich temat bądź z ich użyciem. Poszczególne bloki tematyczne będą realizowane z wykorzystaniem rozmaitych tekstów kultury krajów Ameryki Łacińskiej oraz Hiszpanii.

Pełny opis:

Studentka/student osiąga poziom językowy stanowiący podstawę do samodzielnego doskonalenia języka i posługiwania się nim w wybranym zakresie badawczym prowadzącym do napisania pracy licencjackiej w kolejnym roku akademickim oraz umożliwiającym również uczestniczenie w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus. Zajęcia wpisują się w hispanistyczny profil studiów iberystycznych oraz przygotowują do poruszania się w zakresie tematyki literaturoznawczej.

Zajęcia poświęcone są dalszemu pogłębianiu następujących kompetencji komunikacyjnych ze szczególnym odniesieniem do zagadnień literaturoznawczych:

I śledzenie ze rozumieniem nawet stosunkowo długich wypowiedzi pisemnych i ustnych formułowanych w standardowej odmianie języka hiszpańskiego, przedstawiających w sposób bezpośredni zdarzenia i opisy w zakresie często poruszanych tematów;

II budowanie wypowiedzi polemicznych, wyrażając własne opinie w dość szczegółowy sposób oraz formułowanie przypuszczenia o przyczynach, konsekwencjach i hipotetycznych sytuacjach, przekazując informacje i przytaczając opinie innych osób, w celu podjęcia rzeczowej polemiki i przytoczenia argumentów na rzecz swojego punktu widzenia;

III dzielenie się w mowie i w piśmie informacjami dotyczącymi kultury hiszpańskiego obszaru językowego oraz bieżących wydarzeń w krajach hiszpańskojęzycznych, pogłębiając samodzielnie wiedzę objętą programem studiów;

IV wypowiadanie się na tematy dotyczące swoich studiów, rozwoju zainteresowań w środowisku akademickim;

V dostrzeganie różnic między poszczególnymi rejestrami języka hiszpańskiego, rozumiejąc wagę stylu i tonu wypowiedzi pisemnej i ustnej dla interpretacji poszczególnych jej fragmentów wraz ze świadomością różnic między wariantami języka hiszpańskiego w poszczególnych rejonach Hiszpanii, oraz w krajach hiszpańskojęzycznych;

VI doskonalenie składni i interpunkcji, ucząc się formułowania wypowiedzi w odpowiednim rejestrze tekstu i rozwijając umiejętność korzystania ze źródeł filologicznych.

Kurs będzie stanowił rozwinięcie następujących bloków tematycznych:

I Opowiadanie a opowieść, czyli jak piszemy a jak mówimy. Zgodność czasów w języku hiszpańskim. Wybrane reguły interpunkcji.

II Utwory narracyjne jako punkt wyjścia do rozmowy o niezwykłych osobach i niezwykłych doświadczeniach. Zdania warunkowe a prawdopodobieństwo bądź nieprawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia.

III Dziennik, kronika, reportaż… – literacka (oraz filmowa) interpretacja codzienności i odmienności. Zdania podrzędnie złożone przyczynowe, wynikowe, przyzwolenia oraz celu.

IV Dziennikarstwo i poezja jako dwa rodzaje zaangażowanego tekstu polemicznego. Aktualne problemy społeczne (zdrowie, ekologia, rynek pracy i inne) i sposoby wyrażania swojego stanowiska w związku z nimi. Aktywizm i obojętność społeczna. Strona czynna i bierna czasownika.

V Piosenka autorska w Hiszpanii i w Ameryce Łacińskiej. Jak opisywać osoby i ich relacje (miłość, przyjaźń, wrogość, i inne). Zdania podrzędnie złożone względne.

VI Teatr i inne sztuki sceniczne oraz audiowizualne w świecie hiszpańskojęzycznym. Co nas smuci, co przeraża, a co bawi. Elementy folkloru wybranych krajów hiszpańskojęzycznych. Wyrażanie intencji a mowa zależna i niezależna.

VII Krytyka tekstów kultury: wywiad, recenzja. Różnice rejestrów.

Poszczególne zagadnienia mogą być omawiane i ćwiczone w kolejności nieco odbiegającej od przedstawionej powyżej oraz w różnym zakresie w zależności od grupy zajęciowej i wykorzystywanych przez prowadzącego materiałów.

Literatura:

Materiały wyselekcjonowane z następujących podręczników:

- Alonso Ayuso, Marta; Fernández Cuesta Julián Tomás (1995) Curso de español para extranjeros. Niveles intermedio y avanzado. J.T. Fernández Cuesta

- Balea, Amalia; Ramos, Pilar (2015) Cultura en España B1/B2. EnClave – ELE

- Moreno, Concha (varias ediciones) Temas de gramática. Nivel superior con ejercicios prácticos. Sociedad General Española de Librería

- Naranjo, María (1999) La poesía como instrumento didáctico en el aula de español como lengua extranjera. EdiNumen

- Romera Castillo, José (2013) Textos literarios y enseñanza de español. UNED

- Sanz García, Ángel María (dir.) (2014) Arriba el telón. Enseñar teatro y enseñar desde el teatro en clase de español. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

strony web:

https://hablacultura.com/cultura-textos-aprender-espanol/literatura/

Słowniki:

Diccionario de la lengua española, RAE

Clave: diccionario de uso del español actual, C. Maldonado González C., Ediciones SM.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studentka/student:

- zna i rozumie podstawową terminologię i ma wiedzę językową potrzebną, by móc poznawać wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii literaturoznawczych (K_W03);

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty, także literackie, w języku hiszpańskim (K_U01);

- potrafi przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku hiszpańskim (K_U02);

- potrafi rozpoznawać różne rodzaje tekstów hiszpańskojęzycznych w odpowiednim kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U03);

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych itp.) (K_U04);

- potrafi napisać oraz zredagować wypowiedź pisemną w języku hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (K_U05);

- przygotować wystąpienia ustne w języku hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod i z właściwymi odwołaniami i źródłami; posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa hiszpańskiego obszaru językowego i innych dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (K_U06);

- posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa hiszpańskiego obszaru językowego i innych dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (K_U07);

- posługiwać się językiem hiszpańskim na odpowiednim poziomie na danym etapie nauczania (K_U08);

- jest gotów/gotowa do krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności i rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju (K_K01);

- jest gotów/gotowa do planowania i organizacji pracy, współdziałania w zespole oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej (K_K02);

- jest gotów/gotowa do aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów oraz do pracy zarówno w zespole pełniąc różne role jak i w sposób autonomiczny (K_K03);

- jest gotów do śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie przedmiotu, czyli zdobycie min. 65% punktów przyznawanych za odbywające się w trakcie semestru kolokwia, prace pisemne oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach. Szczegółowe kryteria oceniania podane zostaną tuż po rozpoczęciu semestru.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności.

Podczas oceniania brany jest pod uwagę zawarty w efektach kształcenia wymóg kształtowania u studenta świadomości poziomu posiadanej wiedzy oraz rozumienia potrzeby stałego rozwoju. Tym samym pozytywnie oceniana jest min. umiejętność samodzielnego myślenia oraz poprawiania popełnionych błędów, dążenie do wyrażania treści o wyższym stopniu złożoności oraz kultura języka.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Adamczyk, Aitor Arruza Zuazo, Małgorzata Cybulska-Janczewa, Katarzyna Górna
Prowadzący grup: Magdalena Adamczyk, Aitor Arruza Zuazo, Katarzyna Górna, Dominika Jarzombkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.