Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Social Geography of the United States (Geografia społeczna Stanów Zjednoczonych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW044
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Social Geography of the United States (Geografia społeczna Stanów Zjednoczonych)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

kurs wstępny - podstawowy

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs dostarcza podstawowej wiedzy w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i regionalnej Stanów Zjednoczonych pozwalającej na zrozumienie procesów zasiedlania i zagospodarowania terytorium kraju oraz jego przemian, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących w drugiej połowie XX wieku oraz w wieku XXI. Obejmuje takie zagadnienia jak: przyrodnicze uwarunkowania rozwoju, w tym zasoby; procesy ludnościowe, osadnicze i gospodarcze; zróżnicowanie regionalne Stanów Zjednoczonych. Szczególne znaczenie mają wyzwania związane z ideą rozwoju zrównoważonego. Studenci nabywają też umiejętności świadomego posługiwania się ilustracjami kartograficznymi.

Pełny opis:

1. Geografia ma znaczenie! Geografia człowieka jako dyscyplina; Podejście geografii regionalnej; Geografia kulturowa; problematyka rozwoju zrównoważonego. Geografia w USA; amerykańscy geografowie. różnorodność terytorialna i ludzka w USA na mapach - mapa jako narzędzie; Mapy w innych dyscyplinach;

2. Ziemia: Terytorium na mapach: geografia fizyczna i adaptacja człowieka do środowiska; topografia, rzeki, opady, temperatury, cykl wegetacji, pierwotna roślinność, zagrożenia; zmiany w percepcji przyrody a przekształcenia środowiska; parki narodowe;nowe podejście do zasobów; redefinicja celów rozwojowych

3. Ludność: demografia a geografia; rozmieszczenie, gęstość i dynamika zaludnienia; najważniejsze trendy migracyjne; ponadnarodowy wymiar współczesnych ruchów migracyjnych; diaspory w XXI wieku; zaludnienie a różnorodność kulturowa: ludność na mapach Biura Spisów Ludności

4. Amerykańskie miasto: przestrzenie miejskie, struktury miejskie: model miasta amerykańskiego; trendy urbanistyczne; miasta amerykańskie w XXI wieku: wielkie aglomeracje w kontekście rozwoju zrównoważonego

5. Gospodarka w ujęciu geografii człowieka: tradycyjne tereny rolnicze i kultura lokalna / regionalna (Pas Zbożowy, Pas Pszenicy, Pas Kukurydzy, Pas Bawełny, Hodowlany Zachód; uprawy owoców i warzyw; uprawy leśne - główne cechy

6. Ziemia i gospodarka: Tradycyjne i nowe regiony górnicze (regiony paliwowe, dzielnice metalowe), oraz przemysłowe; Deindustrializacja i jej konsekwencje; Przypadku Detroit

7. Kryteria regionalizacji - przegląd regionów USA

8. Regiony USA - cechy społeczne, kulturowe i ekonomiczne: północny wschód: centrum władzy

9. Regiony USA cechy społeczne, kulturowe i ekonomiczne: Południe

10. Regiony USA Cechy społeczne, kulturowe i ekonomiczne Midwest

11. Regiony USA: cechy społeczne, kulturowe i ekonomiczne: Zachód

12. Alaska, Hawaje i ...... Puerto Rico?

13. Co z geografią polityczną? Wybory amerykańskie na mapach, geografia wyborcza

Literatura:

Birdsall, Florin J., An Outline of American Geography 1998 Washington DC

Hobbs, J. J., Salter Ch. L. , "Essentials of World Regional Geography, 2006 Thomson Brooks/Cole, Fifth Edition

Hudson J.C., Across this land: a regional geography of the U.S and Canada 2002 Baltimore

Knox J.P, United States: Contemporary Human Geography 1988 Longman

Lisocka-Jaegermann B.., 2012 Migranci w przestrzeni miast globalnych. Przypadek San Francisco w: Migracje a Społeczeństwo 16 IHPAN, Warszawa

Makowski J. Geografia regionalna świata PWN Warszawa

Mayda Ch., 2012 A Regional Geography of the United States and Canada: Toward a SustainableFuture, Rowman & Littlefield Publishers;

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student(ka):

WIEDZA:

Zna i rozumie

- miejsce i znaczenie geografii społecznej wśród nauk społecznych, zna podstawową terminologię używaną do analizy zjawisk społeczno-geograficznych w zakresie amerykanistyki;

- współzależność pomiędzy ludźmi i ich naturalnym środowiskiem a stworzonym przez nich systemem społecznym, gospodarczym i politycznym;

- znaczenie przestrzennych uwarunkowań i konsekwencji procesów społecznych zachodzących w Stanach Zjednoczonych

- zróżnicowanie regionalne Stanów Zjednoczonych, główne regiony kulturowe USA oraz opisu cech wyróżniających każdy z nich oraz ludzi, którzy je stworzyli

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE:

Potrafi

- wykorzystać interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą geografii społecznej USA, aby formułować własne opinie.

- wykorzystywać mapy tematyczne

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy sprawdzający wiedzę i umiejętności przeprowadzony zostanie podczas zimowej sesji egzaminacyjnej. Do uzyskania oceny pozytywnej potrzebne jest 60% maksymalnej liczny punktów.

Praktyki zawodowe:

nieprzewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ząbecki
Prowadzący grup: Krzysztof Ząbecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)