Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Social Movements and Social Change in Contemporary America (Ruchy społeczne i zmiana społeczna we współczesnej Ameryce)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS226
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Social Movements and Social Change in Contemporary America (Ruchy społeczne i zmiana społeczna we współczesnej Ameryce)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze (nauki społeczne) na studiach II stopnia
Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
proseminaria

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Proseminarium badawcze obejmuje wprowadzenie do teorii ruchów społecznych i metod ich badania, w tym szczególnie na punktach stycznych między obszarem kultury, polityki i procesów społecznych. Studenci i studentki będą mogli zapoznać się z głównymi koncepcjami i nurtami teoretycznymi w analizach ruchów społecznych, jak również z podstawowymi metodami badania tych zjawisk. Proseminarium skupia się zarówno na temacie jak i metodach i umiejętnościach badawczych, dlatego studenci / studentki będą mieli za zadanie przeprowadzenia własnego badania wybranego ruchu społecznego. Dlatego też wymagania związane z zaliczeniem kursu obejmują m.in. prezentację założeń badawczych i wyników badań, jak również przygotowanie raportu badawczego (15-20 stron).

Pełny opis:

Proseminarium badawcze obejmuje wprowadzenie do teorii ruchów społecznych i metod ich badania, w tym szczególnie na punktach stycznych między obszarem kultury, polityki i procesów społecznych. Studenci i studentki będą mogli zapoznać się z głównymi koncepcjami i nurtami teoretycznymi w analizach ruchów społecznych, jak również z podstawowymi metodami badania tych zjawisk, takich jak studium przypadku, analiza ramowa czy badania jakościowe. Proseminarium skupia się zarówno na temacie jak i metodach i umiejętnościach badawczych, dlatego studenci / studentki będą mieli za zadanie przeprowadzenia własnego badania wybranego ruchu społecznego (np. ruchu na rzecz praw obywatelskich, ruchu kobiecego, Occupy, Black Lives Matter, LGBTQ, ruchów ultraprawicowych czy alt-right). Dlatego też wymagania związane z zaliczeniem kursu obejmują m.in. prezentację założeń badawczych i wyników badań, przygotowanie raportu badawczego (15 stron) oraz dodatkowe zadania, w tym przeprowadzenie wywiadu lub analizy reprezentacji danego ruchu w mediach.

Literatura:

Wybrane pozycje z literatury:

Blee, Kathleen (1996) “Becoming a racist: Women in Contemporary Ku Klux Klan and Neo-Nazi Groups” Gender and Society 10: 680-696.

DeLaure, Marylin and Moritz Fink eds. 2017. Culture Jamming: Activism and the Art of Cultural Resistance. New York University Press: New York.

Garza, Alicia (2016) “A herstory of #BlackLivesMatter Movement,” in: Are All the Women Still White?: Rethinking Race, Expanding Feminisms, Janell Hobson ed. State University of New York Press: New York, 23-28.

Goodwin, Jeff and James M. Jasper. 2004. Rethinking Social Movements. Structure, Meaning and Emotion. Rowman and Littlefield: New York.

Gould, Deborah B. 2009. Politics: Emotion and ACT UP's Fight against AIDS. University of Chicago Press: Chicago.

Klandermans, Bert and Susanne Staggenborg eds. 2002. Methods of Social Movement Research. University of Minnesota Press: Minnesota.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- zna i rozumie trajektorię rozwoju ruchów społecznych w USA po II wojnie światowej,

- zna i rozumie podstawowe koncepcje wypracowane na gruncie badań nad ruchami społecznymi (takie jak mobilizacja zasobów, struktura możliwości politycznych, ramifikacja, kolektywna tożsamość, praca emocji),

- rozumie kontekst kulturowy i historyczny, w którym pojawiły się podstawowe koncepcje analizy ruchów społecznych.

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi krytycznie analizować spory wokół społecznie wrażliwych kwestii, posługując się argumentacją odnoszącą się do procesów społecznych i politycznych w USA;

- potrafi rozpoznać kluczowe punkty sporne między politycznymi poglądami pozostającymi w konflikcie w publicznej debacie;

- potrafi zbierać dane dotyczące ruchów społecznych i używać aparatu analitycznego do analizy danych.

KOMPETENCJE:

- jest otwarty na różnorodne opinie dotyczące oddziaływania ruchów społecznych na współczesne amerykańskie społeczeństwo, politykę i kulturę;

- ma zrozumienie dla odmiennych wizji tego jakie znaczenie miały ruchy społeczne dla amerykańskiej polityki i społeczeństwa;

- potrafi pracować w grupie i angażować się w dyskusję, formułować własne poglądy, z zachowaniem szacunku i zrozumienia dla poglądów, których nie podziela.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywny udział w zajęciach (w tym przygotowanie notatek z lektur) - 20%

2. 1 prezentacja online - 30 %

3. Raport badawczy (15-20 stron) – 50%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)