Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria (studia stacjonarne, filozofia) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii)

Jednostka: Wydział Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Seminaria (studia stacjonarne, filozofia)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
3800-AKSLW23-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma charakter badawczy i wpisuje się w działalność Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (slw.uw.edu). Celem seminarium jest zbadanie aktywności akademickiej kobiet z kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (SLW). Jedną z najważniejszych cech tej szkoły jest „równouprawnienie płci” na skalę niespotykaną w tamtym czasie w żadnym innym ośrodku filozoficznym. Do najwybitniejszych przedstawicielek SLW należą Izydora Dąmbska, Eugenia Ginsberg, Daniela Gromska, Janina Hosiasson-Lindenbaum, Maria Kokoszyńska, Janina Kotarbińska, Seweryna Łuszczewska-Rohmanowa, Maria Ossowska, Helena Rasiowa, Milena Rudnicka i Helena Słoniewska. Kobiety z kręgu SLW mają na swoim koncie doniosłe osiągnięcia z zakresu wszystkich dyscyplin filozoficznych, logiki matematycznej i psychologii. Głównym zadaniem seminarium jest rekonstrukcja dorobku naukowego przedstawicielek SLW. Celem pobocznym jest prześledzenie ich życiorysów i – na podstawie zachowanych dokumentów i korespondencji.

Strona przedmiotu
3800-AMU23-S brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest rekonstrukcji i analizie wybranych zagadnień metafizycznych związanych z pojęciem uprawdziwiania.

Strona przedmiotu
3800-CZK23-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Karol Marks nie ma szczęścia do swoich współczesnych, powszechnie w Polsce uznanych interpretatorów. Jego lektury bywają zazwyczaj pobieżne, żeby nie powiedzieć, prostackie. Jednocześnie, jest to autor, który w przestrzeni filozoficznej Zachodu odgrywa niezwykle istotną rolę, podkreślaną nie tylko przez jego admiratorów, lecz również zajadłych krytyków. Wydaje się, że nadszedł czas, aby z dala od pozafilozoficznych emocji, pochylić się nad lekturą jednego z jego najistotniejszych tekstów.

Strona przedmiotu
3800-EPU23-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest wprowadzenie do debaty toczącej się w dziedzinie filozoficznych podstaw kognitywistyki pomiędzy reprezentacjonizmem a enaktywizmem (poznaniem ucieleśnionym) i ujęcie jej z perspektywy ontologii/metafizyki. W szczególności będzie nas interesowała kategoria ‘poznawczego ustanowienia świata’ (enactment of a world). Jej filozoficzne znaczenie jest bowiem w literaturze przedmiotu omówione dalece niewystarczająco. W tym zakresie kurs ma ambicje twórcze.

Strona przedmiotu
3800-EDR23-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia opierać się będą na wspólnej lekturze książki „Bojaźni i drżenia” Sørena Kierkegaarda a następnie rekonstrukcji struktury poglądów autora ze szczególnym uwzględnieniem epistemologicznych środków i strategii wykorzystanych do uchwycenia doświadczenia religijnego.

Strona przedmiotu
3800-EELI23-S-BE brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest: (1) Dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej, aparatu pojęciowego oraz narzędzi metodologicznych przydatnych do zrozumienia i poddania krytycznej analizie zagadnień moralnych pojawiających się w praktyce opieki nad pacjentami terminalnie chorymi; (2) Wykształcenie umiejętności dokonywania analizy normatywnej, formułowania ocen oraz doboru argumentów na rzecz określonego sposobu postępowania w przypadku terminalnie chorych pacjentów; (3) Uwrażliwienie uczestników na potrzeby pacjentów znajdujących się w terminalnej fazie choroby; (4) Uzmysłowienie założeń, praktycznej realizacji oraz ograniczeń medycyny paliatywnej jako formy opieki sprawowanej nad umierającymi pacjentami.

Strona przedmiotu
3800-EMPC23-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest omówienie problemów związanych z ideą praw człowieka. Problemy te będą dyskutowane nie tylko w kontekście krajowym, ale i międzynarodowych, ponieważ nie sposób dziś analizując takie kwestie jak zdrowie pominąć interakcje zachodzące w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Zajęcia będą dotyczyły analizy wybranych przypadków np. epidemii, międzynarodowej surogacji itp. z perspektywy ochrony praw człowieka, ale też szerzej z perspektywy teorii globalnych sprawiedliwości. Na zajęciach będziemy starali się również zdiagnozować silne i słabe strony dyskursu praw człowieka. Przydatna będzie bierna znajomość j. angielskiego.

Strona przedmiotu
3800-ES23-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone filozoficznym aspektom stosunku człowieka do przyrody oraz obowiązkom człowieka wobec przyrodniczych bytów nie-osobowych Rozważane będą trzy perspektywy: antropocentryczna, biocentryczna oraz holistyczna.

Strona przedmiotu
3800-FDM23-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu analizę dialogu międzyreligijnego i jego podstaw filozoficznych. Będą omawiane kolejne eseje lub rozdziały trzech książek:

James L. Heft, Reuven Firestone, Omid Safi (Eds.), “Learned Ignorance. Intellectual humility among Jews, Christians, and Muslims”, New York: Oxford University Press, 2011.

Michael H. Mitias, “Possibility of Interreligious Dialogue”, Palgrave Macmillan 2021.

Alon Goshen-Gottstein (Ed.), “Sharing Wisdom: Benefits and Boundaries of Interreligious Learning”, Lexington Books 2017.

Strona przedmiotu
3800-FF23-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu wprowadzenie do podstawowych zagadnień filozofii fikcji. W trakcie zajęć nacisk zostanie położony na znaczenie pojęcia fikcji dla rozważań filozoficznych z zakresu logiki, metafizyki oraz filozofii języka.

Strona przedmiotu
3800-FNRN23-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym wątkiem seminarium będzie lektura siedemnastowiecznych tekstów naukowych lub filozoficzno-naukowych, napisanych zarówno przez filozofów, jak i przyrodników. Celem zajęć będzie przyjrzenie się temu, w jaki sposób przemiany w myśleniu naukowym w XVII wieku wpłynęły na przemiany ówczesnej filozofii i vice versa: w jaki sposób refleksja filozoficzna stymulowała rozwój rewolucji naukowej.

Strona przedmiotu
3800-FT23-S brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są pomyślane jako kolejna edycja zajęć seminaryjno-warsztatowych przeznaczonych dla studentów Wydziału Filozofii UW, Akademii Teatralnej i Akademii Sztuk Pięknych. Z jednej strony mają one stworzyć platformę współpracy pozwalającej wykroczyć zarówno poza akademicką teorię, jak i praktykę artystyczną, z drugiej strony mają one sprzyjać zbliżeniu różnych środowisk. Z tego względu zajęcia będą łączyły rozmaite formy pracy: wygłaszanie referatów, przygotowanie prezentacji wizualnych, występy aktorskie, dyskusje.

Strona przedmiotu
3800-FFC23-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest poddanie analizie zjawiska fundamentalizmu i faszyzmu. Oba te pojęcia są niezwykle trudne do ich analizy, co sugeruje, że nie mają one, na poziomie definicyjnym, esencji, czyli wspólnego rdzenia. Tym niemniej w różnych kontekstach używa się obu tych pojęć, aby scharakteryzować pewne zjawiska społeczno-polityczne, co może oznaczać pewne pokrewieństwo między nimi występujące. Hipoteza badawcza przyświecająca tym zajęciom jest następująca: zarówno fundamentalizm, jak i faszyzm, są zjawiskami współwystępującymi z procesem nowoczesnej transformacji i tym samym wpisane są one w otaczającą nas rzeczywistość, zarazem stanowiąc dla niej stałe zagrożenie. W trakcie seminarium zbadamy dostępne teorie fundamentalizmu oraz faszyzmu, a następnie wypracowane narzędzia zastosujemy do wybranych przykładów z przeszłości oraz współczesności (np. Indie, USA, Izrael itd.), aby przetestować użyteczność owych narzędzi oraz rozważyć ich zasadność.

Strona przedmiotu
3800-GFL23-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proponowane seminarium o charakterze interdyscyplinarnym ma na celu wprowadzić uczestników w toczące się we współczesnej literaturze przedmiotu dyskusje dotyczące filozoficznych aspektów gier komputerowych oraz blisko z nimi związanej technologii wirtualnej rzeczywistości. Teksty, które będą omawiane podczas zajęć, pochodzą z różnych dyscyplin. Wśród proponowanych uczestnikom zajęć tekstów znajdują się zarówno artykuły stricte filozoficzne, jak i również takie, w których pewne wątki filozoficzne przeplatają się z ustaleniami z zakresu psychologii, antropologii, kulturoznawstwa czy literaturoznawstwa.

Strona przedmiotu
3800-HPP23-S brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest poświęcone filozoficznym teoriom humoru. W historycznych ujęciach wyróżnia się zazwyczaj trzy główne podejścia: teorię wyższości, teorię ulgi oraz teorię niespójności. Można powiedzieć, że humor oscyluje między przemocą (symboliczną, fizyczną) a pojednaniem, w którym dochodzi do akceptacji rozmaitych sprzeczności. Humor potraktujemy jako specyficzny rodzaj doświadczenia antropologicznego, w którym zawarta jest (nie zawsze uświadomiona) wiedza człowieka o sobie samym. Podczas omawiania różnych ujęć humoru, zwrócimy szczególną uwagę na te, które, odnosząc się do takiej wiedzy, starają się uczynić zeń strategię emancypacyjną. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy humor umożliwia wyrwanie rozumu „spod obcego kierownictwa”?

Strona przedmiotu
3800-HKR23-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie pogłębioną lekturą „Kryzysu nauk europejskich” Husserla w pełnym wydaniu (polskie tłumaczenie zawiera jedynie 2 z 3 części oryginalnego tekstu). „Kryzys” Husserla jest zarówno radykalną krytyką wypaczonej idei racjonalności jak i esejem z historii filozofii (Husserl omawia m.in. prace Galileusza, Kartezjusza, Hume’a, Kanta), jest także wprowadzeniem do transcendentalnej fenomenologii. W tej późnej pracy, Husserl kreśli wizję trwającego kryzysu racjonalności, który, z jednej strony, powiązany jest z kryzysem nauk szczegółowych, z drugiej przyczynia się do osłabienia życia duchowego w Europie (Husserl wypracowuje oryginalną „ideę Europy” jako kolebki racjonalności). Tekst „Kryzysu” pokazuje zagrożenia jakie stoją na drodze rozwoju racjonalności (w przeciwieństwie do Hegla Husserl uważa, że rozum może zbłądzić) przez co okazuje się nadzwyczaj aktualny w kontekście współczesnych diagnoz licznych kryzysów, przez które przechodzi nasza cywilizacja.

Strona przedmiotu
3800-IPR23-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium poddamy krytycznej analizie filozoficzne koncepcje postępu i rozwoju obecne w debacie naukowej i filozoficznej XXI w., w kontekście kryzysu klimatycznego, ich założenia aksjologiczne i etyczne implikacje.

Strona przedmiotu
3800-IPMS23-S brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This seminar will discuss the metaphysical problems related to the concepts of individuals, properties and relations. The main focus will be on the distinction between individuality and generality. We will also discuss the distinction between qualitative (pure) and non-qualitative (impure) properties and the role and metaphysical meaning of symmetries in science. Particular attention will be paid to the modal aspect of these issues, in particular a debate between haecceitism and anti-haecceitism and its consequences for the ontology of physical theories, such as quantum mechanics and the general theory of relativity. The seminar will be based on the most recent philosophical literature.

Strona przedmiotu
3800-IPHH23-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is meant as a general introduction to phenomenology. The contemporary phenomenology appeared in the specific historical-cultural and philosophical context as both a reaction to it as well as a positive project. Its foundational aim – to put it simply – was to give justice to the genuine human experience of the world and of themselves. Or to put it differently – to answer the question how the objective reality can be there for us, how it appears (is constituted) in its different forms within the field of subjective experience. We will analyze different aspects and dimensions of this entaglement of subjectivity and objectivity. It will be done by means of a thorough analysis (a careful, detailed – „sentence-by-sentence” – reading) of the foundational phenomenological works. The seminar is meant for two years. In the current year we will analyze the most important works of Husserl, and then we will begin reading Heidegger’s „Being and Time”.

Strona przedmiotu
3800-JRM23-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć będą wybrane problemy filozoficzne związane z jednością nauki. Omawiane będą problemy ontologiczne (np. czy istnieje podstawowy poziom organizacji przyrody), epistemologiczne (np. czy możliwe jest stworzenie jednej teorii naukowej, do której można zredukować inne teorie) i metodologiczne (np. jaki program badań naukowych będzie najbardziej owocny w danej dziedzinie: redukcjonistyczny, antyredukcjonistyczny czy integracyjny). Podstawą do dyskusji na seminarium będą referaty i koreferaty na temat tekstów metodologów i filozofów. Studenci będą też przygotowywać własne analizy przykładów rzeczywistych badań z różnych nauk, w szczególności sytuujących się na pograniczu między odmiennymi dziedzinami, i wskazywać widoczne w nich podejścia do problemu jedności i integracji metodologicznej.

Strona przedmiotu
3800-KAO23-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ernst Bloch w jednym z esejów filozoficznych ze zbioru Ślady dzieli się z czytelnikiem pewną intuicją wyrażoną w pytaniu: „czy przedmioty poza swą stroną użytkowości nie przynależą do obcego przecież, trzeba to powiedzieć, świata, świata, z którego nikt do nas jeszcze nie zawitał”. Ledwie zasygnalizowany tu przez Blocha niepokój związany z obecną w filozofii tendencją do redukowania rzeczy do narzędzia lub przedmiotu poznania, wpisanie jej w kontekst instrumentalny oraz umieszczenie jej w relacji podmiotowo-przedmiotowej będzie osią przewodnią tematyki podjętej podczas seminarium.

Szczególnie będzie nas interesował problem obecności, status i charakteru rzeczy w ramach takich zjawisk kulturowych jak kolekcje, archiwa, relikwie, osobliwości, atlasy i katalogi. Podczas seminarium podejmiemy, między innymi, analizę złożoności zjawiska fetyszyzmu, różnych form zbierania i porządkowania rzeczy, rozczłonkowywania, montażu, resztki, odpadu, a także refleksję nad jednostkowością rzeczy.

Strona przedmiotu
3800-KR23-S brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Status rysunku w historii sztuki, filozofii i praktyce artystycznej jest złożony i ambiwalentny. Żywe są nadal dyskusje na temat jego definicji i usytuowania w kulturowym kontekście. Przyjrzymy się różnym praktykom artystycznym wykorzystującym rysunek, poddamy je analizie z perspektywy historii sztuki wydobywając filozoficzne aspekty teorii i praktyki rysunku. Przedmiotem naszego zainteresowania będzie również materialny kontekst związany z warsztatem rysownika, w zakresie w jakim rzutuje on na istotne teoretyczne rozstrzygnięcia. Przyjrzymy się procesowi autonomizacji rysunku w sztuce renesansowej, usytuowaniu rysunku w hierarchii sztuk oraz jego statusowi narzędzia kształcenia artystów. Poddamy analizie kategorie: szkicu, studium, projektu, dzieła autonomicznego, konturu, diagramu, autorstwa, gestu. Przedmiotem zainteresowania będą równie rubieże rysunku: rysunek kaligraficzny i mikrograficzny. Część zajęć z wykorzystaniem oryginalnych dzieł sztuki w Gabinecie Rycin BUW.

Strona przedmiotu
3800-LS23-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The topics of the seminar will be connected to the project „Epistemic and semantic commitments of foundational theories, see. https://commitments-project.com/. Several seminar talks are planned to be given by the invited guests (from Poland and other countries), who take up problems related to the topic of the aforementioned research project.

Strona przedmiotu
3800-MPC23-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

FIRST MEETING: 9.10.2023

The course will be devoted to a cluster of philosophical puzzles concerning the nature of human persons and their place in the cosmos. Topics covered will include: the hard problem of consciousness; the problem of personal identity, including its relationship with transhumanism; the problem of free will and determinism including its relationship with political liberty; the question, why is there something rather than nothing; the metaphysics of morality; and the nature of time.

Strona przedmiotu
3800-MD23-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po pierwsze, zajęcia będą polegać na praktycznej nauce sporządzania edycji krytycznych łacińskich tekstów średniowiecznych na podstawie rękopisów oraz naukę paleografii łacińskiej (XII-XIII wiek). Po drugie, celem seminarium będzie zaznajomienie uczestników ze specyficznym językiem dwunastowiecznej i trzynastowiecznej filozofii oraz przybliżenie metod i gatunków literackich charakterystycznych dla średniowiecznej spekulacji filozoficznej.

Strona przedmiotu
3800-MD23-S-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po pierwsze, zajęcia będą polegać na praktycznej nauce sporządzania edycji krytycznych łacińskich tekstów średniowiecznych na podstawie rękopisów oraz naukę paleografii łacińskiej (XII-XIII wiek). Po drugie, celem seminarium będzie zaznajomienie uczestników ze specyficznym językiem dwunastowiecznej i trzynastowiecznej filozofii oraz przybliżenie metod i gatunków literackich charakterystycznych dla średniowiecznej spekulacji filozoficznej.

Strona przedmiotu
3800-MO23-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium „Modele i oblicenia” jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z logiki i teorii obliczeń, zwłaszcza z tymi, które dotyczą obu dziedzin jednocześnie. Podczas seminarium zwracamy uwagę zarówno na aspekty formalne, jak i filozoficzne rozważanych zagadnień. Szczegółowa tematyka zajęć jest kształtowana z uwzględnieniem sugestii i oczekiwań uczestników.

Strona przedmiotu
3800-NMR23-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Classical logic is monotone in the following sense: whenever a sentence A can be deduced from a set of sentences S, then A can be deduced from an arbitrary superset of S. Intuitively, this means that classical reasoning is non-defeasible: a conclusion which has been obtained cannot be undermined by the discovery of new facts. Yet, common sense reasoning is different. In various contexts (e.g., everyday reasoning, medical diagnosis, scientific reasoning) the knowledge base at our disposal is incomplete, and we need to draw plausible but uncertain conclusions which we might need to retract in light of further information. To formally represent uncertain reasoning, non-monotomic logics have been widely employed. The aim of this course is to study some of the best known approaches, and to explore some of their various implementations in philosophy and artificial intelligence.

Some seminar talks are planned to be given by invited guests, from both Philosophy and Computer Science.

Strona przedmiotu
3800-OW23-S brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest poddanie analizie nowoczesnych teorii wojny. Kontekstem seminarium jest tocząca się za wschodnią granicą Polski wojna, ale także inne konflikty, które mają miejsce w różnych częściach świata. Podstawowym założeniem przyświecającym zajęciom jest przekonanie, że zarówno praktyki wojenne, jak i kontekst geopolityczny, ulegają takim przekształceniom, że wymagają one przemyślenia zastanych teorii wojny. Na seminarium zatem będziemy dokonywali analizy krytycznej wybranych teori wojny wziąwszy pod uwagę przykłady współczesnych praktyk wojennych, przy uwzględnieniu szerszego kontekstu geopolitycznego. Naszym zamiarem jest również próba wypracowania narzędzi konceptualnych służących analizie współczesnej wojny.

Strona przedmiotu
3800-AUEB23-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analizując teksty filozofów i krytyków sztuki (tj. I. Kant, F. Schiller, T. W. Adorno, P. Bürger, C. Greenberg,, H. Broch, C. Bishop, N. Bouriand, J. Rancierre, S. Wright,..) poddawać będziemy rewizji tradycyjne wykładnie kategorii estetycznych z perspektywy przywracania sztuce potencjału krytycznego i eksploracji granic jej społeczno-politycznej sprawczości. Śledzić będziemy przesłanki zarówno autonomii jak i społecznej instrumentacji twórczości oraz demaskować jej współczesne przechwycenia przez mechanizmy kapitalizmu. Analizować będziemy racje przemawiające za koniecznością autonomizacji sztuki od osiągniętej postaci życia politycznego w imię antycypacji jego nowych konfiguracji. Poddawać będziemy analizie różne oblicza zaangażowania sztuki, dyskusję toczącą się wokół „sztuki krytycznej”, relacyjnej, partycypacyjnej i post-artystyczne działania podejmowane wobec problemów lokalnych i globalnego zagrożenia.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)