Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji H. Przedmioty DOWOLNEGO wyboru dla studentów I i II st. /M,MSOŚ,AZ,AL 1400-23L-H-PDW1&2st

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
1400-BDMM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie i rozwój umiejętności zbierania, zarządzania oraz analizy danych o występowaniu organizmów w czasie i przestrzeni w kontekście danych klimatycznych oraz relacji pokrewieństwa między organizmami. Podczas zajęć studenci pozyskują dane o różnorodności biologicznej z różnych źródeł a następnie przygotowują schemat relacyjnej bazy danych służącej do przechowywania tych danych i zarządzania nimi. Po uporządkowaniu, wyczyszczeniu i odfiltrowaniu danych studenci wykonują analizy i wyciągają wnioski na temat struktury przestrzennej populacji. Oprócz modelowania współczesnych zasięgów studenci rekonstruują zasięgi historyczne oraz dokonują predykcji przyszłych zasięgów z uwzględnieniem zmian klimatycznych. Zajęcia odbywają się głównie w pracowni komputerowej, ale część danych jest zbierana bezpośrednio w terenie.

Strona przedmiotu
1400-216BMR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są skierowane zarówno do studentów wykonujących (lub planujących) prace dyplomowe związane z badaniami roślin, jak i studentów innych specjalności zainteresowanych metodami biologii molekularnej. Zajęcia laboratoryjne wprowadzają w techniki genetyki i biologii molekularnej roślin, w szczególności z użyciem podstawowego roślinnego organizmu modelowego - Arabidopsis thaliana. Studenci poznają metody pracy z mutantami Arabidopsis oraz z liniami transgenicznymi, takie jak identyfikacja i genotypowanie mutacji, izolacja i rozdział kwasów nukleinowych oraz białek, immunodetekcja białek, a także analiza poziomu ekspresji genów. Na wykładzie omawiane są mechanizmy molekularne leżące u podstaw biologii roślin: od najważniejszych procesów rozwojowych, przez działanie elementów sygnalizacji hormonalnej, po odpowiedzi na czynniki środowiskowe (np. stresy).

Strona przedmiotu
1400-216BMR-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie omawiane są mechanizmy molekularne leżące u podstaw najważniejszych procesów rozwojowych u roślin.

Strona przedmiotu
1400-231BST
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi wprowadzenie do biologii kwiatów, systematyki i ekologii wybranych grup storczykowatych. Obejmuje on następujące zagadnienia:

-pochodzenie Orchidaceae.

-budowa morfologiczna storczyków epifitycznych i naziemnych- adaptacje do różnych typów siedlisk.

-charakterystyczne cechy budowy kwiatu storczyków

-podstawy embriologii storczyków, specyfika rozwoju zalążków i nasion

-relacje pomiędzy storczykami i grzybami.

-ewolucja systemów zapylania, oszustwa kwiatowe u storczykowatych.

-podstawy systematyki rodziny Orchidaceae.

-praktyczne aspekty uprawy storczyków.

-storczyki jako rośliny użytkowe.

-podstawy ochrony storczykowatych

Strona przedmiotu
1400-228BIORS-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Technologie stosowane w bioremediacji (hałdy, pryzmy, drenaż, bioreaktory). Wybór mikroorganizmów i enzymów do bioremediacji. Metody monitorowania i oceny procesów bioremediacji. Bioremediacja środowisk skażonych metalami,metaloidami oraz związkami organicznymi. Fitoremediacja jako alternatywa dla technologii chemicznych usuwania skażeń z gleby i wody. Molekularne i biochemiczne podstawy efektywności fitoremediacji skażeń organicznych i nieorganicznych z uwzględnieniem różnych gatunków roślin jedno- i dwuliściennych. Włączenie biotechnologii roślin do opracowywania nowych, bezpiecznych dla środowiska rozwiązań w fitoremediacji. Indukcja w roślinie procesów usprawniających fitoremediację w obecności mikroorganizmów - na poziomie molekularnych i biochemicznym. Biologiczne i chemiczne traktowanie skażeń.

Strona przedmiotu
1400-ETVC-en
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1400-226EECHP-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do ekologii pasożytów. Wodno- i glebopochodne infekcje i inwazje pasożytnicze u ludzi i zwierząt. Żywność i jej udział w inwazjach pasożytniczych u ludzi. Stawonogi pasożytnicze i ich rola w epidemiologii chorób transmisyjnych u ludzi i zwierząt. Ekologia krwiopijnych pasożytów jako wektorów infekcji u ludzi. Koncepcje populacji pasożytów. Czynniki oddziałujące na populacje pasożytów. Zgrupowania pasożytów. Koinfekcje i molekularna różnorodność pasożytów.

Strona przedmiotu
1400-226EB-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sygnalizacja, behawior i inteligencja roślin. Elementy neurobiologii, endokrynologii i genetyki behawioralnej. Debata nature vs nurture. . Sposoby percepcji środowiska przez zwierzęta, komunikacja. Ewolucja kooperacji, altruizm. Ruch: poszukiwanie, nawigacja, migracja, dyspersja, homing. Osobnik i decyzje ekonomiczne, optymalizacja zachowań (w tym pokarmowych). Obrona przed drapieżcami. Dobór płciowy. Konflikt płci. Systemy rozrodcze i opieka nad potomstwem: promiskuityzm i jego konsekwencje, monogamia („zdrady małżeńskie”), poligynia (w tym fakultatywna), poliandria. Alternatywne strategie rozrodcze. Zachowania zwierząt w ogrodach zoologicznych i w niewoli.

Strona przedmiotu
1400-226EMBR-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prezentują współczesne podejście do embriologii eksperymentalnej roślin, w ujęciu zarówno rozwojowym, strukturalnym jak i podłożu molekularnym procesów związanych z: cyklem rozwojowym rośliny, regulacją procesu kwitnienia, molekularną regulacją procesu megasporogenezy, mikosporogenezy oraz mikrogametogenezy, ze zjawiskiem samoniezgodności, z molekularnym podłożem formowania się kolejnych stadiów zarodka, a także ze wszelkimi aberracjami, mutacjami i zmiennością procesów rozwojowych i źródłami tej zmienności.

Zajęcia poruszać będą także procesy somatycznej embriogenezy.

Strona przedmiotu
1400-228FAR-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Farmakognozja jest nauką zajmującą się surowcami naturalnymi i ich składnikami chemicznymi, które wykazują właściwości biologiczne mające znaczenie w lecznictwie. Nowoczesne podejście do farmakognozji wymaga przedstawienia nie tylko surowców, składników chemicznych i sposobów ich otrzymywania, ale także biosyntezy substancji czynnych oraz mechanizmu ich oddziaływania na organizm człowieka.

Zakres tematów

1.Rys historyczny i przedmiot farmakognozji

2.Pochodzenie i podział surowców roślinnych

3.Metody otrzymywania i badań surowców roślinnych oraz wyodrębnionych substancji czynnych (metody chromatograficzne i spektralne).

4. Przegląd farmakognostyczny surowców i substancji roślinnych

5. Metabolizm pierwotny i wtórny - podstawowe cykle i szlaki biosyntezy pierwotnych związków naturalnych i wywodzące się z nich szlaki metabolitów wtórnych oraz powiązania między nimi

6. Substancje podstawowe i wtórne o znaczeniu medycznym

Strona przedmiotu
1400-226PT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ten ma postać dwutygodniowych zajęć terenowych, prowadzonych w Miedarach koło Tarnowskich Gór lub w Krasiejowie koło Opola. Zajęcia mają na celu poznanie wyjątkowego stanowiska paleontologicznego, w którym znajduje się tysiące świetnie zachowanych kości gadów i płazów sprzed około 240 milionów lat. Uczestnicy biorą udział w regularnych wykopaliskach, a także przygotowują prezentacje w oparciu o literaturę i własne znaleziska.

Przedmiot odbywa się po angielsku.

Strona przedmiotu
1400-216GTR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaznajomienie z najbardziej nowoczesnymi metodami analiz wielkoskalowych na poziomie genomu i transkryptomu (na poziomie eksperymentalnym i bioinformatycznym), opartymi na ich wynikach podejściami teoretycznymi, stosowanymi dziś powszechnie w różnych dziedzinach biologii i medycyny. Przedstawione zostaną praktyczne zagadnienia dotyczące proponowanych analiz - mikromacierzowej i sekwencjonowania nowej generacji.

Studenci będą stosowali nowoczesne metody biologii molekularnej rozwinięte w ostatniej dekadzie: wykonają eksperyment z zastosowaniem mikromacierzy, skonstruują biblioteki i przeprowadzą sekwencjonowanie nowej generacji oraz zapoznają się z podstawowymi metodami bioinformatycznymi niezbędnymi do właściwej analizy danych genomicznych.

Strona przedmiotu
1400-226GM-w
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przedstawienie procesów mikrobiologicznych kluczowych w kształtowaniu Ziemi: (1) Wprowadzenie do geomikrobiologii; (2) Ziemia jako środowisko bytowania mikroorganizmów; (3) Mikroorganizmy - katalizatory procesów geochemicznych - enzymatyczne i nieenzymatyczne czynniki geomikrobiologiczne; (4) Biologiczne procesy biowietrzenia oraz biomineralizacji; (5-6) Geomikrobiologia węgla nieorganicznego i organicznego; (7-9) Geomikrobiologia nieorganicznych i organicznych związków żelaza, siarki, manganu, arsenu, uranu, selenu. (10) Podsumowanie – globalne szlaki metaboliczne i ich znaczenie w kształtowaniu Ziemi.

Strona przedmiotu
1400-231HO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1400-122KLIM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu klimatologii i meteorologii przydatnych dla biologów, zwłaszcza zajmujących się ochroną środowiska. Forma zajęć (konwersatorium) sprzyja aktywnemu udziałowi studentów, przez co poszczególne wątki tematyczne mogą być zgłębione tak dalece, jak wynika to z zainteresowań uczestników.

Strona przedmiotu
1400-121KABC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium warsztatowe - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zmian klimatu, niezbędnej w obliczu pogłębiającego się kryzysu ekologicznego.

Kurs będzie podzielony na dwie części:

Zajęcia e-learningowe, umożliwiające zdobycie podstawowej wiedzy na temat zmian klimatu, jego mechanizmów oraz konsekwencji dla przyrody i człowieka. Ta część kursu będzie wymagała zaznajomienia się z materiałami na platformie kampus come i rozwiązania dotyczących ich zadań. Kurs zbudowany jest z bloku fizycznego, przyrodniczego, ekonomiczno-społecznego i psychologicznego.

Sześć warsztatów stacjonarnych, na których pogłębimy wybrane aspekty kryzysu klimatycznego: wpływ na bilans wodny ekosystemów, na lasy, rolnictwo, interakcje międzygatunkowe; emocjonalne konsekwencje kryzysu klimatycznego i jak sobie z nimi radzić; mity klimatyczne i jak o nich rozmawiać).

Strona przedmiotu
1400-238KZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej komunikacji w świecie zwierząt. Daje szerokie podstawy teoretyczne dotyczące sposobów, funkcji oraz zalet i kosztów komunikowania się w różnych grupach zwierząt. Odpowiemy sobie na pytanie, jakie informacje i w jaki sposób są przekazywane pomiędzy osobnikami w różnych sytuacjach życiowych.

Celem ćwiczeń jest zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia badań naukowych w zakresie ekologii behawioralnej. W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną najczęściej stosowane techniki związane z prowadzeniem obserwacji i eksperymentów bioakustycznych. Studenci zastosują w praktyce uzyskaną wiedzę i przeprowadzą własne projekty związane z komunikacją głosową ptaków.

Strona przedmiotu
1400-217MNiTP-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Epidemiologia nowotworów oraz czynniki środowiskowe i endogenne sprzyjające powstawaniu nowotworów; mechanizm powstawania mutacji jako podłoże rozwoju choroby nowotworowej, mechanizmy epigenetyczne (metylacja DNA, mikroRNA). Omówione zostaną także mechanizmy naprawy DNA. Cechy komórki nowotworowej, etapy nowotworzenia, najważniejsze geny krytyczne, których dysfunkcja ma znaczenie w nowotworzeniu (onkogeny, supresory), apoptoza, proteoliza, angiogeneza, przerzutowanie. Komórki macierzyste nowotworów. Rola wirusów w powstawaniu nowotworów. Diagnostyka i współczesne metody leczenia; personalizacja terapii.

Strona przedmiotu
1400-235MMEE-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

We współczesnej biologii ewolucyjnej i ekologii powszechnie wykorzystywane są metody molekularne. Ze względu na specyfikę pracy z gatunkami niemodelowymi i próbami terenowymi, techniki te różnią się klasycznych metod genetyki molekularnej.

Na zajęciach omówione zostaną następujące zagadnienia: specyficzne techniki laboratoryjne, genetyczne markery molekularne, techniki NGS (sekwencjonowania wielkoskalowego) w ekologii molekularnej, podstawy genetyki populacyjnej, podstawy genetyki konserwatorskiej, analiza działania doboru.

Strona przedmiotu
1400-216MOGZ-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Protokół Kartageński i dyrektywa Unii Eurpejskiej 2001/18/EC; Cele monitoringu GMO; Powiązanie z oceną ryzyka środowiskowego i testowaniem hipotez przyjętych w wyniku analiz; Monitoring bakterii i wirusów GM w powietrzu, wodzie, glebie, ściekach oraz przewodach pokarmowych zwierząt; Kryteria wyboru skali czasowej, przestrzennej (obszaru) i obiektów dla monitoringu; Monitoring GMO w żywności przetworzonej, świeżej, uprawach na polach; Poszukiwanie transgenów wśród roślin typu dzikiego; Omówienie tzw. CSM (Case Specific Monitoring) - cele, podejście merytoryczne i eksperymentalne, metodologia. Omówienie stosowanych metod, wady i zalety, czułość, dostosowanie metody do celu monitoringu, kolejność postępowania;Przykłady najczęściej monitorowanych upraw oraz mikroorganizmów;

Strona przedmiotu
1400-126N2OPE-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaj. ded. są osobom, których praca w przyszłości będzie miała związek z ochroną przyrody, a więc przede wszystkim prac. instytucji państwowych i urzędów zajmujących się ochroną przyrody i środ., organizacji pozarządowych i instytucji naukowych, działających zarówno w Polsce jak i w innych krajach Unii Europejskiej.

Wykłady w Warszawie:

- informacje og. o systemie Natura 2000 – geneza powstania, podstawa prawna, powoływanie, funkcjonowanie i zarządzanie obszarami Natura 2000;

- przegląd siedlisk przyr. chronionych na mocy Dyrektywy Siedliskowej UE – charakterystyka, identyfikacja, zagrożenia, stan zachowania i met. ochrony.

- przegląd gat. roślin i zwierząt chronionych na mocy Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej UE – charakterystyka, identyfikacja, zagrożenia, stan zachowania i metody ochrony.

Strona przedmiotu
1400-112NTD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Liczba osób podróżujących w celach turystycznych stale wzrasta, szczególnie w Europie coraz więcej osób wybiera się na wakacje do krajów tropikalnych, subtropikalnych i innych. Przedmiot ten ma przybliżyć i pogłębić wiedzę na temat pasożytów ludzkich oraz odzwierzęcych należących do grupy „Neglected Tropical Diseases’ czyli chorób zaniedbywanych, które możemy spotkać jadąc na wakacje w różne części świata. Przedstawiona wiedza na temat dróg zarażenia i diagnostyki tych chorób pozwoli na wybór odpowiedniej profilaktyki i bezpieczne podróże w tropiki.

Strona przedmiotu
1400-226NBIOL-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnienia: 1. Podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania układu nerwowego. 2. Budowa i funkcje synaps. 3. Rodzaje, mechanizmy działania i funkcje neuroprzekaźników w układzie nerwowym. 4. Rozwój układu nerwowego bezkręgowców na przykładzie owadów. 5. Rozwój ośrodkowego układu nerwowego kręgowców. 6. Smak i powonienie. 7. Układ słuchowy od ślimaka z młoteczkiem do kory słuchowej. 8. Układ wzrokowy od siatkówki do kory wzrokowej. 9. Neurobiologiczne podstawy snu i czuwania.10. „Płeć mózgu”. 11. Neurobiologiczne podstawy uczenia się. 12. Neurobiologiczne podstawy pamięci.13.Neurobiologiczne podstawy bólu (nocycepcji).

Strona przedmiotu
1400-2NMMWD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą zapoznaniu z nowoczesnymi technikami multimedialnymi, które mogą być wykorzystywane podczas przekazywania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych dla celów dydaktycznych i popularyzatorskich. Zajęcia obejmują techniki realizacji nagrań wideo i audio, techniki montażu zarejestrowanego materiału oraz uzupełniania go grafikami i animacjami.

Strona przedmiotu
1400-227PCHPF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wielokierunkowe podejście do zagadnień diagnozowania schorzeń pasożytniczych i odzwierzęcych, które pozwoli na wykształcenie w studentach umiejętności analitycznego i ukierunkowanego na wszechstronny rozwój myślenia przygotowującego do wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w zakresie swoich specjalności zawodowych.

Podczas zajęć praktycznych, student będzie rozwiązywał problemy diagnostyczne, w oparciu o wiele narzędzi badawczych, z uwzględnieniem nowych technologii. Będzie dokonywał weryfikacji ich przydatności w zależności od czynników populacyjnych, środowiskowych i ekonomicznych niezbędnych do rozumienia zagadnień i problemów otaczającego świata. .

Nabyte umiejętności student będzie mógł wykorzystać w wielu dziedzinach swojej działalności, niezależnie od podejmowanego/kontynuowanego kierunku studiów.

Strona przedmiotu
1400-236PPN
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie zasad profesjonalnego przekazu informacji i praktyczne jej przećwiczenie. Zajęcia są skierowane do studentów, którzy chcieliby opanować problem wystąpień publicznych oraz doskonalić sposoby prezentacji i przedstawiania najróżniejszych zagadnień, w tym planów i wyników swoich badań. Ćwiczone będą głównie dwie podstawowe metody przekazywania wiedzy stosowane w praktyce akademickiej: referatu (wykładu) i postera (plakatu naukowego) kładąc nacisk na jakość przekazywania informacji, jej zrozumiałość i atrakcyjność dla odbiorcy.

Strona przedmiotu
1400-236BZRwP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności prowadzenia badań naukowych w zakresie biologii zapylania roślin. W trakcie zajęć prezentowane są najczęściej stosowane techniki związane z badaniem kwitnienia i nagrodami kwiatowymi, analizą systemów reprodukcji roślin, efektywności zapylania, relacjami roślina-zapylacz.

Strona przedmiotu
1400-125PPW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Projektowanie przyszłości to podejście wykorzystywane przy tworzeniu strategii oraz polityk publicznych i korporacyjnych na różnych szczeblach. Narzędzia stosowane w projektowaniu przyszłości pozwalają zidentyfikować i zrozumieć czynniki zmian (wydarzenia i procesy kształtujące przyszłość) oraz określić ich wpływ na podejmowane obecnie decyzje.

Podczas zajęć studenci w podgrupach pracują nad scenariuszami przyszłości dla wybranych tematów. Rekomendujemy tematy powiązane z Agendą 2030 i celami zrównoważonego rozwoju (SDG). Oprócz pracy na zajęciach, przygotowanie scenariusza będzie wymagało dodatkowej pracy w domu.

Podczas opracowywania scenariuszy przyszłości studenci poznają i zastosują narzędzia z zakresu projektowania przyszłości i myślenia systemowego, takie jak przygotowywanie map kontekstów i scenariuszy przyszłości, analizę interesariuszy, interwencje systemowe. Sposób omawiania powyższych aspektów będzie zależał od potrzeb grupy oraz od dynamiki jej pracy.

Strona przedmiotu
1400-237TBD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady dotyczą informacji o lekach biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwciał monoklonalnych. Omówione zostaną rodzaje leków biologicznych, sposoby ich wytwarzania, badania kliniczne oraz proces rejestracji.

Strona przedmiotu
1400-228RIL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rośliny w dawnych kulturach rolniczych. Koewolucja chwastów i roślin uprawnych. Miejsce roślin w rozwoju duchowej i materialnej kultury człowieka.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)