Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Animal studies dla poczatkujących cz.II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-ASP-II-OG
Kod Erasmus / ISCED: 13.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0519) Nauki biologiczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Animal studies dla poczatkujących cz.II
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Student/ka ukończył/a i zaliczył/a na ocenę pozytywną pierwszy semestr kursu „Animal studies dla początkujących”

Skrócony opis:

UWAGA!

ZAPISY TYLKO DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZALICZYLI I CZĘŚĆ ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMA2022 (3700-AL-ASP-I-OG)

Studia nad zwierzętami to jeden z najciekawszych i najbujniej rozwijających się obszarów badawczych. Wprowadzający do niego kurs „Animal studies dla początkujących” stanowi niepowtarzalną okazję do zapoznania się z różnymi aspektami relacji człowiek-zwierzę w kulturze, pozwalając zarazem przekonać się w praktyce, na czym polega specyfika badań interdyscyplinarnych. Przeanalizujemy teksty, które stały się „kamieniami milowymi” tego obszaru badań, proponując nowe, autorskie ujęcia relacji międzygatunkowych.

Pełny opis:

UWAGA!

ZAPISY TYLKO DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZALICZYLI I CZĘŚĆ ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMA2022 (3700-AL-ASP-I-OG)

Studia nad zwierzętami to jeden z najciekawszych i najbujniej rozwijających się obszarów badawczych. Wprowadzający do niego kurs „Animal studies dla początkujących” stanowi niepowtarzalną okazję do zapoznania się z różnymi aspektami relacji człowiek-zwierzę w kulturze, pozwalając zarazem przekonać się w praktyce, na czym polega specyfika badań interdyscyplinarnych.

Kurs jest drugą częścią dwusemestralnego seminarium poświęconego najważniejszym zagadnieniom z obszaru animal studies. Omówimy podstawowe zagadnienia związane z „kwestią zwierzęcą” w filozofii, historii, socjologii, literaturoznawstwie, etyce, antropologii, geografii, politologii, historii sztuki, antropologii kultury, kognitywistyce i filmoznawstwie. Przeanalizujemy teksty, które stały się „kamieniami milowymi” tego obszaru badań, proponując nowe, autorskie ujęcia relacji człowiek-zwierzę. Zdefiniujemy główne pojęcia i węzłowe problemy związane ze studiami nad zwierzętami oraz zastanowimy się, co metody i podejścia poszczególnych dyscyplin mogą wnieść do pełniejszego zrozumienia relacji między człowiekiem a resztą zwierząt i jak mogą się uzupełniać.

W drugim semestrze będziemy omawiać takie kwestie, jak:

1. Totemy, szamani i perspektywnizm – płynność granicy międzygatunkowej w kulturach nieeuropejskich

2. Nie-ludzkie historie – poza antropocentryzm w badaniach historycznych

3. Społeczeństwa zwierząt, zwierzęta w społeczeństwie: co socjologia może nam powiedzieć o relacjach międzygatunkowych

4. Etnografia międzygatunkowa

5. Dzieląc wspólną przestrzeń – geografia relacji człowiek-zwierzę

6. Zwierzęce reprezentacje – zwierzęta i zwierzęcość w sztuce i literaturze

7. Jak język kształtuje nasz odbiór zwierząt? Krytyczna analiza dyskursu a animal studies

8. Od bambinizmu do kina wegańskiego – zwierzęta w kulturze wizualnej

9. Ludobójstwo/zwierzobójstwo? Kłopotliwe porównania

10. Animal studies w perspektywie intersekcjonalnej: feminizm, queer studies, disability studies

Literatura:

Literatura przedmiotu zostanie podana studentom przez prowadzącą na pierwszych zajęciach

Efekty uczenia się:

Student:

K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej

K_W06 zna zależności pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi oraz naukami ścisłymi i przyrodniczymi w kontekście filozoficznym i społecznym

K_W08 ma uporządkowaną wiedzę o podstawowych kierunkach myśli filozoficznej i społecznej w perspektywie historycznej i współczesnej

K_W10 ma podstawową wiedzę o najnowszych osiągnięciach metod badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych

K_W14 zna podstawowe metody analizy kulturoznawczej, historycznej, społecznej i filozoficznej w perspektywie historycznej

K_U01 potrafi selekcjonować oraz interpretować informacje pochodzące z różnych źródeł tekstowych, ikonograficznych, elektronicznych

K_U02 potrafi dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac

K_U05 posiada podstawowe umiejętności wykorzystywania interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych w analizie zjawisk kultury współczesnej

K_U08 potrafi prezentować wyniki samodzielnej analizy problemów badawczych w formie ustnej, pisemnej i multimedialnej

K_U09 potrafi przygotować prace pisemne: esej, rozprawka naukowa, recenzja, sprawozdanie naukowe w języku polskim oraz w jednym z języków kongresowych

K_U13 potrafi przygotować wystąpienie pisemne oraz ustne, uwzględniając poziom oraz potrzeby odbiorców

Metody i kryteria oceniania:

Test śród semestralny i test kończący semestr (łącznie 60%)

Obecność i aktywność na zajęciach – 40%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)