Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dyskurs nacjonalistyczny a mniejszości na pograniczach. Przypadek Wilamowic

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-DNMP-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dyskurs nacjonalistyczny a mniejszości na pograniczach. Przypadek Wilamowic
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Mile widziane zainteresowanie sytuacją grup mniejszościowych (nie tylko etnicznych)

Skrócony opis:

Celem kursu będzie zwrócenie uwagi studentów na stosowanie przez autorów tekstów (naukowych i popularnonaukowych) dyskursu nacjonalistycznego wobec mniejszości. Analizie poddana zostanie szczególnie sytuacja Wilamowian – grupy etnicznej, której członkowie uważają siebie za potomków osadników przybyłych w XIII wieku z Flandrii. Studenci posiądą jednak wiedzę o innych grupach etnicznych i mniejszościach narodowych zamieszkujących Polskę oraz o współczesnych metodach badań antropologicznych nad mniejszościami uwzględniającymi ich podmiotowość.

Pełny opis:

Celem kursu będzie zwrócenie uwagi studentów na stosowanie przez autorów tekstów (naukowych i popularnonaukowych) dyskursu nacjonalistycznego wobec mniejszości.

Analizie poddana zostanie szczególnie sytuacja Wilamowian – grupy etnicznej, której członkowie uważają siebie za potomków osadników przybyłych w XIII wieku z Flandrii. Badacze stosowali wobec nich metodologiczny nacjonalizm. Szczególnie widoczne było to w pracach badaczy niemieckich wysp językowych, którzy zakładali, że Wilamowianie są Niemcami. Istnienie poczucia odrębności od Niemców wśród Wilamowian oceniali negatywnie i widzieli jako efekt wieloletniej izolacji.

Choć podstawą kursu będzie studium przypadku Wilamowian, studenci posiądą jednak wiedzę o innych grupach etnicznych i mniejszościach narodowych zamieszkujących Polskę, szczególnie tych na pograniczu polsko-niemieckim jak Ślązacy czy Kaszubi.

Ważnym komponentem zajęć będzie zaprezentowanie współczesnych metod badań nad mniejszościami uwzględniającymi ich podmiotowość a także antropologiczne i folklorystyczne metody dekonstrukcji dyskursu nacjonalistycznego. Analizowane będą również przykłady dyskursów stygmatyzujących inne mniejszości: religijne czy seksualne.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent:

K_W01 Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i rozumie ich rolę w kulturze

K_W02 Zna podstawową terminologię nauk społecznych i rozumie ich rolę w kulturze

K_W04 Rozumie zależności pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych

K_W05 Zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury

K_W07 Zna najważniejsze metody badań interdyscyplinarnych

K_W08 Zna podstawowe zasady komunikacji naukowej w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 selekcjonować oraz dokonać krytycznej oceny informacji pochodzących z różnych źródeł naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i innych

K_U02 dokonywać analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów źródłowych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych

K_U03 sformułować problem badawczy

K_U04 rozpoznawać i interpretować podstawowe problemy i zjawiska współczesności

K_U05 uczestniczyć w konferencjach, sympozjach i dyskusjach naukowych

K_U06 prezentować wyniki indywidualnej i zespołowej pracy akademickiej we właściwej formie

K_U07 przygotować prace pisemne uwzględniające elementarne wymogi stawiane pracom akademickim

K_U10 przygotować wystąpienie ustne uwzględniające potrzeby odbiorców

K_U11 zaplanować i zrealizować pracę grupową

K_U12 potrafi wykorzystać informacje źródłowe z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej

K_U13 wykorzystywać narzędzie cyfrowe w pracy akademickiej

Kompetencje społeczne: absolwent

K_K01 jest gotów do podejmowania kształcenia przez całe życie

K_K02 jest gotów do podejmowania pracy zespołowej

K_K03 jest gotów do poznawania nowych metod badawczych

K_K04 ma kompetencje w zakresie wyboru najwłaściwszych środków służących do realizacji wskazanych zadań

K_K05 jest gotów do samodzielnego wyznaczania zadań

K_K06 jest gotów do podjęcia właściwych działań przyczyniających się do ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

K_K07 przestrzega zasady tolerancji i ma poszanowanie dla różnic kulturowych

K_K08 docenia bogactwo kultury

K_K09 jest gotów do zrozumienia dziedzictwa kulturowego i różnorodności kulturowej

K_K10 jest gotów do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim

K_K11 szanuje etyczny wymiar badań naukowych

K_K12 respektuje prawa własności intelektualnej

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach (dyskusja i czytanie tekstów)

- 2 prace domowe (analiza materiału źródłowego)

-praca zaliczeniowa na wybrany temat z listy (możliwe zaproponowanie własnego tematu)

Głównym kryterium oceny będzie regularne, aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz stopień przygotowywania się do zajęć weryfikowany podczas dyskusji na temat tekstów. Po zakończeniu kursu wymagana będzie praca zaliczeniowa o objętości około 5 stron na wybrany przez siebie temat. Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)