Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka rosyjskiego wariant "0" III 3202-S1ONRO21o
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. zna środki językowe z zakresu zrealizowanej tematyki umożliwiające formułowanie dłuższych wypowiedzi pisemnych i ustnych poprawnych pod względem fonetycznym, morfosyntaktycznym, leksykalnym i ortograficznym i zna zasady ich użycia w komunikacji językowej

2. zna i rozumie w stopniu podstawowym powiązania i wzajemne zależności w uczeniu się języka i kultury danego obszaru językowego

3. zna i rozumie w stopniu podstawowym zasady przekształcania tekstu pisanego w wypowiedź ustną i wypowiedzi ustnej w tekst pisany

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi komunikować się uczestnicząc w dialogu, rozmowie, podejmuje próbę dyskusji związanej tematycznie z zagadnieniami występującymi w programie

2. potrafi budować krótkie wypowiedzi ustne i pisemne (dialog, opis, opowiadanie) w zakresie zrealizowanej tematyki

3. potrafi pracować indywidualnie i współpracować w grupie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. jest gotów do uznania znaczenia wiedzy dla rozwijania własnych zainteresowań związanych z doskonaleniem znajomości języka rosyjskiego

2. jest gotów do akceptowania różnorodności postaw, opinii i argumentów w kontaktach interpersonalnych

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych i kontrolnych

- aktywny udział w pracach nad prezentacjami, wystąpieniami, projektami

Przy zaliczeniach stosuje się następujące kryteria:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty – 5,0 (ocena bardzo dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości – 4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów – 4,0 (ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami – 3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami – 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – 2,0 (ocena niedostateczna)

Składniki oceny:

- ocena ciągła, kształtująca (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność) – 30%

- śródsemestralne prace kontrolne – 35%

- prezentacje, wystąpienia, projekty – 35%

Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej:

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ zgodność wypowiedzi z wymaganą formą,

c/ kompozycja,

d/ objętość pracy,

e/ bogactwo językowe,

f/ poprawność językowa

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej:

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ spójność i płynność wypowiedzi,

c/ bogactwo językowe,

d/ poprawność językowa,

e/ prawidłowa wymowa

Zaliczenie na ocenę na podstawie ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca.

Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz in.zalecanych przez UW.

Zakres tematów:

Tematy leksykalne:

1. Wygląd zewnętrzny człowieka (cechy fizyczne; kanony urody dawniej i dziś; pielęgnacja urody, kosmetyki operacje plastyczne; wygląd człowieka sukcesu – polityka, biznesmena, gwiazdy telewizyjnej; moda, kultura ubioru).

2. Charakter człowieka. Typy temperamentu (cechy charakteru – wady i zalety; rodzaje temperamentu; znaki zodiaku i horoskopy; kształtowanie charakteru, rozwój osobowości; charakter narodu, stereotypy narodowe; charakterystyka różnych grup społecznych).

3. Zdrowie człowieka. Nazwy części ciała i organów wewnętrznych. Samopoczucie i stan zdrowia. Choroby i ich symptomy. System ochrony zdrowia. Przychodnia. Nazwy specjalności lekarskich. Wizyta u lekarza, wezwanie karetki, leczenie ambulatoryjne i stacjonarne. Szpital, poradnia. Lekarstwa i zabiegi. Profilaktyka. Zdrowy tryb życia.

Zagadnienia gramatyczne:

I. Przymiotniki jakościowe, względne, dzierżawcze.

1. Formy gramatyczne przymiotników twardotematowych i miękkotematowych wszystkich rodzajów w liczbie pojedynczej i mnogiej.

2. Przymiotniki nieodmienne.

3. Przymiotniki złożone.

4. Formy hipokorystyczne przymiotników.

5. Stopniowanie przymiotników.

6. Tworzenie krótkich form przymiotników.

7. Łączliwość krótkich form przymiotników.

8. Krótkie formy przymiotników w funkcji orzecznika.

9. Pełne formy przymiotników w grupie orzeczenia.

II. Użycie konstrukcji oznaczających przyczynę.

Metody dydaktyczne:

Podejście eklektyczne. Wykorzystanie elementów poszczególnych metod konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Zastosowanie różnych form pracy (praca w parach, w małych grupach, indywidualna).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 2.156
każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 2.156
każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 1.172
każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 2.156
Gizela Grabińska, Nataliya Krenska 8/8 szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 1.611
każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 1.611
każda środa, 11:30 - 13:00, sala 1.158
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 2.156
Dorota Muszyńska-Wolny, Joanna Wasiluk 14/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)