Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy Informacji Geograficznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-SIG
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy Informacji Geograficznej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka geoinformatyczna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 4
Strona przedmiotu: http://el.wgsr.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy geoinformatyki I 1900-1-PGI1
Podstawy geoinformatyki II 1900-1-PGI2

Założenia (lista przedmiotów):

Podstawy geoinformatyki I 1900-1-PGI1
Podstawy geoinformatyki II 1900-1-PGI2

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw geoinformatyki, podstaw baz danych i arkuszy kalkulacyjnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady dotyczą zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z wykorzystaniem oprogramowania GIS jako narzędzia w badaniach oraz zastosowań jako technologii w gospodarce i nauce.

Ćwiczenia mają na celu wykształcenie praktycznych umiejętności wyszukiwania informacji przestrzennej, jej analizy i wizualizacji.

Pełny opis:

Wykłady

Zakres teoretyczny obejmuje omówienie:

1) podstaw GIS, miejsca i roli GIS w nauce i życiu codziennym

2) konstrukcji modeli danych przestrzennych

3) metod i sposobów pozyskiwaniu danych przestrzennych w tym danych o wysokości terenu i danych lidarowych

4) metod zapytań atrybutowych i przestrzennych

5) metod geoprzetwarzania i analiz przestrzennych

6) metod przetwarzania danych o wysokości terenu w tym danych lidarowych

7) metod wizualizacji danych przestrzennych

8) zasad funkcjonowania webGIS, rynku wolnego oprogramowania GIS

9) zastosowań GIS i webGIS

10) infrastruktury danych przestrzennych.

Ćwiczenia

Pozyskiwanie danych przestrzennych. Tworzenia map cyfrowych i baz danych przestrzennych – społeczno-gospodarczych i przyrodniczych oraz ich geowizualizacje, transfer i udostępnianie danych (webGIS). Elementem ćwiczeń są analizy przestrzenne z wykorzystaniem wybranych metod modelowania dla map wektorowych, rastrowych i grid. Część zajęć poświęcona jest przedstawieniu zagadnień związanych z wykorzystaniem danych dostępnych w ramach zasobów infrastruktury danych przestrzennych dostępnych w Internecie.

Ćwiczenia są realizowane z wykorzystaniem komercyjnego i wolnego oprogramowania GIS.

Literatura:

Adamczyk J., Będkowski K., 2005, Metody cyfrowe w teledetekcji, Wyd. SGGW, Warszawa

Bielecka E., 2006, Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania. Wyd. PJWSTK, Warszawa

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007, GIS. Obszary zastosowań. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Litwin L., Myrda G., 2005, Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS., Helion, Gliwice

Longley, P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind, D.W. 2006, GIS. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa

Magnuszewski, A., 1999. GIS w geografii fizycznej. PWN, Warszawa.

Myrda, G., 1997. GIS czyli mapa w komputerze. Helion, Gliwice.

Rola baz danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. GUGiK, Warszawa 2013.

Tomlinson, R., 2008, Rozważania o GIS. Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla Menedżerów. ESRI Polska, Warszawa

Urbański, J., GIS w badaniach przyrodniczych, Wyd. Uniw.Gdańskiego, 2008,

Werner P., 2004, Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych, WGiSR UW, Jark Sp. z o.o. , Warszawa

Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR, ISOK, Warszawa 2014.

Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych, Białousz St. (red.), Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W09, K_W10, K_W11, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07

Wiedza: K_W09, K_W10, K_W11

Po ukończeniu zajęć student:

- ma wiedzę teoretyczną w zakresie geoinformatyki w szczególności dotyczącą metod pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych przestrzennych

zna źródła danych przestrzennych, organizacji infrastruktury danych przestrzennych i specyfiki zastosowań GIS w nauce i gospodarce

- zna fachową terminologię z zakresu geoinformatyki

zna zasady działania infrastruktury informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych

- zna podstawowe metody analizy przestrzennej na poziomie pozwalającym opisać zjawiska w przestrzeni geograficznej

Umiejętności: K_U02, K_U03, K_U06, K_U07

Po zakończeniu zajęć student umie:

- wykorzystywać literaturę naukową i inne źródła, także w języku obcym

- wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych

- prawidłowo interpretować i wyjaśniać relacje między zjawiskami i procesami społecznymi oraz przyrodniczymi

- wykorzystywać dane przestrzenne i oprogramowanie GIS do opracowania prostych analiz przestrzennych i ich wizualizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

wykład: egzamin testowy

ćwiczenia: ćwiczenia praktyczne, projekty, kolokwia, obecność na ćwiczeniach

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pokojski
Prowadzący grup: Paulina Pokojska, Wojciech Pokojski, Mariusz Porczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pokojski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)