Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wybranych regionów (Lubelszczyzna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-DKPL-WH
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wybranych regionów (Lubelszczyzna)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty humanistyczne Wydziału Geografii
Przedmioty opcjonalne WGSR
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
gospodarka przestrzenna
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów posiadających podstawową wiedzę z zakresu geografii fizycznej i gospodarki przestrzennej.

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Celem kursu terenowego jest zapoznanie studentów z cechami krajobrazu przyrodniczego i kulturowego południowej części Lubelszczyzny.

Czas trwania: 5 dni.

Termin: początek września

Orientacyjny koszt wyjazdu zostanie podany do 15 grudnia 2022.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w pierwszej połowie marca. Studenci zapisani na ten przedmiot zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie i miejscu spotkania.

Pełny opis:

Celem kursu terenowego jest zapoznanie studentów z cechami krajobrazu przyrodniczego i kulturowego południowej części Lubelszczyzny. Podczas ćwiczeń realizowane będą następujące moduły tematyczno-przestrzenne:

1. Lublin – miasto, gdzie „wschód spotyka się z zachodem”

- układ urbanistyczny i główne zabytki miasta

- kreowanie wizerunku „miasta inspiracji”

2. Roztoczański Park Narodowy (RPN) – „w krainie jodły, buka i tarpana”

- Zwierzyniec – Brama do Roztoczańskiego PN i miasto-ogród

- Ośrodek Edukacyjno-Muzealny przy RPN – spotkanie z przedstawicielem RPN

- Stawy Echo, Strefa ochrony ścisłej „Bukowa Góra”

- Ośrodek Hodowli Konika Polskiego we Floriance

3. Śladami przyrody i historii na środkowym Roztoczu

- Tomaszów Lubelski – czy wykorzystuje swoje dziedzictwo kulturowe w kreowaniu rozwoju?

- Bełżec – Muzeum i Miejsce Pamięci Ofiar Obozu Zagłady, czyli trudne dziedzictwo

- Rezerwat przyrody „Nad Tanwią” (rezerwat krajobrazowy, ekosystem wodny Rezerwat Biosfery UNESCO)

- Rezerwat przyrody „Piekiełko koło Tomaszowa Lubelskiego” (rezerwat przyrody nieożywionej: ok. 70 głazów narzutowych przyniesionych przez lodowiec; Rezerwat Biosfery UNESCO)

4. Między Krasnobrodem a Biłgorajem

- Krasnobród – roztoczańskie uzdrowisko (historia, baza uzdrowiskowa, profil leczenia)

- Krasnobród - pozauzdrowiskowy potencjał rozwoju

- Biłgoraj – od wielokulturowej historii do współczesności (układ urbanistyczny, mniejszości narodowe i ich ślady w przestrzeni miasta)

- Krajobraz winiarski na Roztoczu – nowa (?) forma gospodarowania, wizyta w jednej z winnic

5. Zamość – „perła renesansu”

- Układ urbanistyczny miasta, fortyfikacje, najważniejsze zabytki, tereny zieleni

- Współczesne problemy rozwoju miasta - spotkanie w przedstawicielem UM w Zamościu

- Szczebrzeszyn, czyli miasto, gdzie „brzmi chrząszcz”

Literatura:

Kondracki J., 2013, Geografia regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

− Zna i rozumie znaczenie przyrody oraz zróżnicowania społeczno-kulturowego i gospodarczego w odniesieniu do rozwoju miejscowości i regionów

− Potrafi rozpoznać konflikty funkcjonalno-przestrzenne w skali lokalnej i określić ich przyczyny

UMIEJĘTNOŚCI

− Potrafi formułować pytania problemowe w zakresie funkcjonowania regionów fizycznych i społeczno-ekonomicznych

− Potrafi interpretować i wyjaśniać relacje między zjawiskami i procesami społecznymi i przyrodniczymi w miejscowościach i regionach

− Potrafi wybrać i zastosować odpowiednie metody badawcze oraz wykonać podstawowe prace analityczne

− Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa w badaniach terenowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

− Ma świadomość znaczenia różnych aktywności społeczno-gospodarczych w rozwoju regionalnym i lokalnym

− Rozumie wartość różnorodności przyrodniczej i kulturowej miejscowości i regionów

− Wyróżnia się przygotowaniem i zdolnością do uczestniczenia w inicjatywach zbiorowych, w tym pracy w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega stopień przyswojenia wiedzy przekazanej podczas zajęć oraz aktywne uczestnictwo w trakcie zajęć.

Zaliczenie na ocenę.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Durydiwka
Prowadzący grup: Małgorzata Durydiwka, Piotr Kociszewski, Aleksandra Korpysz-Wiśniewska, Monika Lisowska, Iwona Szumacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Durydiwka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)