Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warunki życia w mieście

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-WZM-WH
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warunki życia w mieście
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty humanistyczne Wydziału Geografii
Przedmioty opcjonalne WGSR
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
gospodarka przestrzenna
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów posiadających podstawową wiedzę z zakresu geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium ma dać odpowiedź na pytania:

Czy środowisko przyrodnicze jest barierą, czy czynnikiem rozwoju miast?

Jak cechy środowiska wpływają pozytywnie lub ograniczają życie człowieka w mieście?

Czy i w jaki sposób możemy wykorzystać cechy środowiska przyrodniczego w adaptacji miast do skutków zmian klimatu?

Pełny opis:

Konwersatorium składa się dwóch części.

Pierwsza przeznaczona jest na przybliżenie zagadnień związanych z wpływem środowiska przyrodniczego na warunki życia w mieście, m.in.:

1) Cechy podłoża i rzeźby terenu ułatwiające i ograniczające rozwój miast;

2) Gleby, roślinność i zwierzęta, a jakość życia w mieście;

3) Woda jako czynnik rozwoju i bariera w rozwoju miast i jego wpływ na jakość życia mieszkańców miast;

4) Wpływ warunków pogodowych, topoklimatycznych i jakości powietrza na warunki życia w mieście;

5) Groźne zjawiska pogodowe i hydrologiczne w mieście;

6) Adaptacja miast do zmian klimatu.

Druga część zajęć poświęcona jest przygotowaniu, prezentacji i dyskusji opracowań, w których wskazany będzie wpływ środowiska przyrodniczego na warunki życia w wybranym mieście oraz propozycje rozwiązań poprawiających jakość życia.

Wymiar zajęć:

Konwersatorium 30 h (15 x 2 h)

Przygotowanie własne studenta do zajęć:

- prezentacja: 15 h

- test: 15 h

RAZEM: około 60 h

Stosowane metody dydaktyczne:

1. Metody problemowe:

- wykład problemowy

- wykład konwersatoryjny

2. Metody aktywizujące:

- metoda przypadków

- dyskusja dydaktyczna

3. Metody praktyczne:

- metoda projektów

- seminarium

Literatura:

1) Atlas ekofizjograficzny Warszawy (http://architektura.um.warszawa.pl/sites/default/files/files/atlas_ekofizjograficzny.pdf) (aktualność: 1.10.2019)

2) Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (http://klimada.mos.gov.pl/projekt-mpa/) (aktualność: 1.10.2019)

3) Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r. (https://zielona.um.warszawa.pl/program-ochrony-rodowiska) (aktualność: 1.10.2019)

4) Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050 (http://zielona.um.warszawa.pl/sites/all/files/strategia_2030.pdf) (aktualność: 1.10.2019)

5) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy (https://architektura.um.warszawa.pl/studium) (aktualność: 1.10.2019)

6) The Sustainable Cities Index 2018. Arcadis 2018 (https://www.arcadis.com/en/global/our-perspectives/sustainable-cities-index-2018/citizen-centric-cities) (aktualność: 1.10.2019)

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się dla programu studiów:

GEOGRAFIA: K_W03, K_W06, K_W08, K_U02,K_U07, K_U08, K_K01, K_K04

GOSPODARKA PRZESTRZENNA: K_W_02, K_W_05, K_U01, K_U03, K_U10, K_K01, K_K05

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA

1. zna i rozumie znaczenie antropopresji w środowisku przyrodniczym w skali

lokalnej, regionalnej i globalnej,

2. rozumie potrzebę ochrony środowiska i zna sposoby działań w tym

zakresie

3. zna podstawowe zasady kształtowania przestrzeni w skali lokalnej i regionalnej

4. wie w jaki sposób cechy środowiska przyrodniczego wpływają na warunki życia w mieście

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi wykorzystywać literaturę naukową i inne źródła, także w języku obcym,

2. prawidłowo interpretuje i wyjaśniać relacje między zjawiskami i procesami społecznymi oraz przyrodniczymi,

3. rozpoznaje i objaśnia zagrożenia związane ze środowiskiem przyrodniczym dla jakości życia w mieście,

4. wskazuje wybrane bariery i czynniki rozwoju jakie stwarzają warunki naturalne w mieście,

5. dyskutuje rolę warunków naturalnych jako czynnika rozwoju i/lub miast,

6. stosuje uzyskaną wiedzę do planowania rozwoju miast.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. jest gotów do wypełniania oraz współorganizowania działań na rzecz

środowiska z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi,

2. jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy geograficznej i poszerzania kompetencji zawodowych,

2. rozumie rolę środowiska przyrodniczego jako niezbędnego elementu przestrzeni miejskiej,

3. docenia znaczenie przyrody ożywionej i nieożywionej w poprawie komfortu życia w mieście,

4. rozumie konieczność wykorzystania komponentów środowiska przyrodniczego w adaptacji miast do zmian klimatu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają:

- prezentacja i dyskusja opracowania przygotowanego przez studentów (50% oceny końcowej),

- test składający się z 20-30 pytań otwartych i zamkniętych (50% oceny końcowej).

Warunki zaliczenia

- uzyskanie z obu części (prezentacja i test) oceny pozytywnej,

- nie więcej niż dwie nieobecności nieusprawiedliwione,

- obecność na co najmniej 50% zajęć.

Koordynator przedmiotu podejmuje decyzję o dopuszczeniu poprawy przez studenta oceny dostatecznej na podstawie jego frekwencji i aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Suchożebrski
Prowadzący grup: Krzysztof Jarzyna, Elżbieta Rojan, Jarosław Suchożebrski, Iwona Szumacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Suchożebrski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)