Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warunki życia w mieście

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-WZM-WH Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Warunki życia w mieście
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty humanistyczne Wydziału Geografii
Przedmioty opcjonalne WGSR
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
gospodarka przestrzenna
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów posiadających podstawową wiedzę z zakresu geografii fizycznej i gospodarki przestrzennej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium ma dać odpowiedź na pytania:

Czy środowisko przyrodnicze jest barierą, czy czynnikiem rozwoju miast?

Jak cechy środowiska wpływają pozytywnie lub ograniczają życie człowieka w mieście?

Czy i w jaki sposób możemy wykorzystać cechy środowiska przyrodniczego w adaptacji miast do skutków zmian klimatu?

Pełny opis:

Konwersatorium składa się dwóch części.

Pierwsza przeznaczona jest na przybliżenie zagadnień związanych z wpływem środowiska przyrodniczego na warunki życia w mieście, m.in.:

1) Cechy podłoża i rzeźby terenu ułatwiające i ograniczające rozwój miast;

2) Gleby, roślinność i zwierzęta, a jakość życia w mieście;

3) Woda jako czynnik rozwoju i bariera w rozwoju miast i jego wpływ na jakość życia mieszkańców miast;

4) Wpływ warunków pogodowych, topoklimatycznych i jakości powietrza na warunki życia w mieście;

5) Groźne zjawiska pogodowe i hydrologiczne w mieście;

6) Adaptacja miast do zmian klimatu.

Druga część zajęć poświęcona jest przygotowaniu, prezentacji i dyskusji opracowań, w których wskazany będzie wpływ środowiska przyrodniczego na warunki życia w wybranym mieście oraz propozycje rozwiązań poprawiających jakość życia.

Wymiar zajęć:

Konwersatorium 30 h (15 x 2 h)

Przygotowanie własne studenta do zajęć:

- prezentacja: 15 h

- test: 15 h

RAZEM: około 60 h

Literatura:

1) Atlas ekofizjograficzny Warszawy (http://architektura.um.warszawa.pl/sites/default/files/files/atlas_ekofizjograficzny.pdf) (aktualność: 1.10.2019)

2) Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (http://klimada.mos.gov.pl/projekt-mpa/) (aktualność: 1.10.2019)

3) Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r. (https://zielona.um.warszawa.pl/program-ochrony-rodowiska) (aktualność: 1.10.2019)

4) Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050 (http://zielona.um.warszawa.pl/sites/all/files/strategia_2030.pdf) (aktualność: 1.10.2019)

5) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy (https://architektura.um.warszawa.pl/studium) (aktualność: 1.10.2019)

6) The Sustainable Cities Index 2018. Arcadis 2018 (https://www.arcadis.com/en/global/our-perspectives/sustainable-cities-index-2018/citizen-centric-cities) (aktualność: 1.10.2019)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA

1. wie w jaki sposób cechy środowiska przyrodniczego wpływają na warunki życia w mieście

UMIEJĘTNOŚCI

1. wskazuje wybrane bariery i czynniki rozwoju jakie stwarzają warunki naturalne w mieście;

2. dyskutuje rolę warunków naturalnych jako czynnika rozwoju i/lub miast;

3. rozpoznaje i objaśnia zagrożenia związane ze środowiskiem przyrodniczym dla jakości życia w mieście;

4. zastosowuje uzyskaną wiedzę do planowania rozwoju miast;

POSTAWY

1. rozumie rolę środowiska przyrodniczego jako niezbędnego elementu przestrzeni miejskiej;

2. docenia znaczenie przyrody ożywionej i nieożywionej w poprawie komfortu życia w mieście;

3. rozumie konieczność wykorzystania komponentów środowiska przyrodniczego w adaptacji miast do zmian klimatu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają:

- prezentacja i dyskusja opracowania przygotowanego przez studentów (50% oceny końcowej),

- test składający się z ok. 20 pytań (50% oceny końcowej).

Warunki zaliczenia

- uzyskanie z obu części (prezentacja i test) oceny pozytywnej,

- nie więcej niż dwie nieobecności nieusprawiedliwione,

- obecność na co najmniej 50% zajęć.

Koordynator przedmiotu podejmuje decyzję o dopuszczeniu poprawy przez studenta oceny dostatecznej na podstawie jego frekwencji i aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Suchożebrski
Prowadzący grup: Elżbieta Rojan, Jarosław Suchożebrski, Artur Surowiecki, Iwona Szumacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone synchronicznie w trybie zdalnym z wykorzystaniem GoogleMeet i platformy Kampus2.

W celu uczestnictwa w zajęciach od studentów wymaga się posiadania komputera osobistego z zainstalowanym oprogramowaniem biurowym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.