Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-PED-PN-W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika dla nauczycieli
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy: Pedagogika, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty I roku specjalizacji "nauczycielskiej" (II rok studiów) - filologia polska, stacjonarne
Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty I roku specjalizacji glottodydaktycznej (II rok studiów) - filologia polska, stcjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja teoretycznych podstaw wychowania oraz kluczowych zagadnień i problemów związanych z pracą w szkole. Omawiane treści odwołują do podstawy naukowej i formalno-prawnej pedagogiki, niezbędnej do rzetelnej analizy własnej pracy. Stanowią punkt wyjścia do ćwiczeń i praktyk dla przyszłych nauczycieli.

Pełny opis:

1. Teoria i wiedza naukowa w pedagogice oraz ich związek z modelami edukacyjnymi.

2. Podstawy ontologiczne nauczania. Nauczycielska odpowiedzialność za świadomy wybór metod i narzędzi edukacyjnych.

3. Teorie rozwoju człowieka a koncepcje pedagogiczne.

4. Transmisja wartości, formowanie i socjalizacja jako celowe i ukryte działanie edukacyjne.

5. Indywidualizacja i personalizacja nauczania oraz edukacja włączająca.

6. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Uczniowie wymagający wsparcia w zakresie funkcjonowania (ze względów kulturowych, rozwojowych, itd.)

7. Uwarunkowania instytucjonalne szkoły.

8. Struktura systemu edukacyjnego w Polsce na tle wybranych systemów na świecie.

9. Ustawa o systemie oświaty. Podział kompetencji pracowników i organów szkolnych, dokumentacja szkolna. Wielospecjalistyczne zespoły i formy ich współpracy.

10. Rola nauczyciela i etyka zawodowa.

11. Współpraca nauczyciela z rodzicami ucznia oraz innymi osobami i podmiotami wspierającymi ucznia.

12. Charakterystyka wybranych modeli edukacyjnych.

13. Alternatywne formy edukacji

Literatura:

Asbury K., Plomin R., (2015). Geny i edukacja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Garstka T., (2016). Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu? Warszawa: Wolters Kluwer

Głodkowska, J. (red.) (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Gutek G., (2003). Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk: GWP

Hattie J., (2015). Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się, Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kawecki I., (2003). Wprowadzenie do wiedzy o nauczycielu i szkole, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Kwieciński Z., Śliwerski B., (red.) (2003, lub późniejsze), Pedagogika – podręcznik akademicki, t. 1-2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Mikiewicz P., (2016). Socjologia edukacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Nisbett R.E., (2010). Inteligencja. Sposoby oddziaływania na IQ, Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa

Śliwerski B., (1998). Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Wilk T., (red.) (2007). Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

• ontologiczne, aksjologiczne i antropologiczne

podstawy wychowania (B2.W3)*

• klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka (B2.W3) oraz ich implikacje pedagogiczne

• teorie wychowania, uczenia się i nauczania oraz ich wartości aplikacyjne

• rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań uczniów

• podstawy etyki zawodowej nauczyciela (B2.W2)

• zasady edukacji włączającej, a także sposoby realizacji zasady inkluzji

• zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów, indywidualizację i personalizację pracy z uczniami (B2.W4)

• strukturę i funkcje systemu oświaty – funkcje i cele instytucji edukacyjnych,

• modele współczesnej szkoły, pojęcie ukrytego programu szkoły, alternatywne formy edukacji (B.2.W.1)

• podstawy prawne systemu oświaty

• formy i zasady udzielania wsparcia w placówkach systemu oświaty, znaczenie współpracy szkoły z rodziną ucznia oraz ze środowiskiem pozaszkolnym (B2W3)

• prawa dziecka i osoby z niepełnosprawnością, problemy dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dzieci zaniedbanych i pozbawionych opieki oraz szkolną sytuację dzieci z doświadczeniem migracyjnym (B2W4), sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (B2.W5)

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

• formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela (B.2.U3)

• wskazać uwarunkowania rozwoju ucznia

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

• samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej (B.2.K3)

współpracy z nauczycielami i specjalistami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy (B.2.K4)

*Symbole szczegółowych efektów uczenia się z rozp. MNISW z 25 lipca 2019 r.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bossak-Herbst, Dobromir Dziewulak, Monika Jakubowska-Mirek
Prowadzący grup: Dobromir Dziewulak, Janina Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Kamińska, Joanna Madalińska-Michalak, Anna Sobolewska
Prowadzący grup: Janina Kamińska, Joanna Madalińska-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bossak-Herbst, Dobromir Dziewulak, Monika Jakubowska-Mirek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.