Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-PED-PN-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika dla nauczycieli
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy: Pedagogika, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty I roku specjalizacji "nauczycielskiej" (II rok studiów) - filologia polska, stacjonarne
Przedmioty bloku pedagogicznego
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie. 1. rok
Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty I roku specjalizacji glottodydaktycznej (II rok studiów) - filologia polska, stcjonarne
Przedmioty w ramach specjalizacji nauczycielskiej dla I-II r. studiów II stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Tryb prowadzenia:

w sali
w sali i w terenie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja teoretycznych podstaw wychowania oraz kluczowych zagadnień i problemów związanych z pracą w szkole. Omawiane treści odwołują do podstawy naukowej i formalno-prawnej pedagogiki, niezbędnej do rzetelnej analizy własnej pracy. Stanowią punkt wyjścia do ćwiczeń i praktyk dla przyszłych nauczycieli.

Pełny opis:

1. Teoria i wiedza naukowa w pedagogice oraz ich związek z modelami edukacyjnymi.

2. Podstawy ontologiczne nauczania. Nauczycielska odpowiedzialność za świadomy wybór metod i narzędzi edukacyjnych.

3. Teorie rozwoju człowieka a koncepcje pedagogiczne.

4. Transmisja wartości, formowanie i socjalizacja jako celowe i ukryte działanie edukacyjne.

5. Indywidualizacja i personalizacja nauczania oraz edukacja włączająca.

6. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Uczniowie wymagający wsparcia w zakresie funkcjonowania (ze względów kulturowych, rozwojowych, itd.)

7. Uwarunkowania instytucjonalne szkoły.

8. Struktura systemu edukacyjnego w Polsce na tle wybranych systemów na świecie.

9. Ustawa o systemie oświaty. Podział kompetencji pracowników i organów szkolnych, dokumentacja szkolna. Wielospecjalistyczne zespoły i formy ich współpracy.

10. Rola nauczyciela i etyka zawodowa.

11. Współpraca nauczyciela z rodzicami ucznia oraz innymi osobami i podmiotami wspierającymi ucznia.

12. Charakterystyka wybranych modeli edukacyjnych.

13. Alternatywne formy edukacji

Literatura:

Asbury K., Plomin R., (2015). Geny i edukacja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Garstka T., (2016). Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu? Warszawa: Wolters Kluwer

Głodkowska, J. (red.) (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Gutek G., (2003). Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk: GWP

Hattie J., (2015). Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się, Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kawecki I., (2003). Wprowadzenie do wiedzy o nauczycielu i szkole, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Kwieciński Z., Śliwerski B., (red.) (2003, lub późniejsze), Pedagogika – podręcznik akademicki, t. 1-2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Mikiewicz P., (2016). Socjologia edukacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Nisbett R.E., (2010). Inteligencja. Sposoby oddziaływania na IQ, Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa

Śliwerski B., (1998). Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Wilk T., (red.) (2007). Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

• ontologiczne, aksjologiczne i antropologiczne

podstawy wychowania (B2.W3)*

• klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka (B2.W3) oraz ich implikacje pedagogiczne

• teorie wychowania, uczenia się i nauczania oraz ich wartości aplikacyjne

• rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań uczniów

• podstawy etyki zawodowej nauczyciela (B2.W2)

• zasady edukacji włączającej, a także sposoby realizacji zasady inkluzji

• zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów, indywidualizację i personalizację pracy z uczniami (B2.W4)

• strukturę i funkcje systemu oświaty – funkcje i cele instytucji edukacyjnych,

• modele współczesnej szkoły, pojęcie ukrytego programu szkoły, alternatywne formy edukacji (B.2.W.1)

• podstawy prawne systemu oświaty

• formy i zasady udzielania wsparcia w placówkach systemu oświaty, znaczenie współpracy szkoły z rodziną ucznia oraz ze środowiskiem pozaszkolnym (B2W3)

• prawa dziecka i osoby z niepełnosprawnością, problemy dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dzieci zaniedbanych i pozbawionych opieki oraz szkolną sytuację dzieci z doświadczeniem migracyjnym (B2W4), sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (B2.W5)

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

• formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela (B.2.U3)

• wskazać uwarunkowania rozwoju ucznia

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

• samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej (B.2.K3)

współpracy z nauczycielami i specjalistami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy (B.2.K4)

*Symbole szczegółowych efektów uczenia się z rozp. MNISW z 25 lipca 2019 r.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jakubowska-Mirek, Janina Kamińska, Anna Sobolewska
Prowadzący grup: Monika Jakubowska-Mirek, Janina Kamińska, Anna Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dobromir Dziewulak, Janina Kamińska
Prowadzący grup: Dobromir Dziewulak, Janina Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jakubowska-Mirek, Anna Sobolewska, Małgorzata Żytko
Prowadzący grup: Monika Jakubowska-Mirek, Anna Sobolewska, Małgorzata Żytko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dobromir Dziewulak, Janina Kamińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)