Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu i technika mowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-ZNP-EM
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu i technika mowy
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Nauczanie fizyki; przedmioty dla II roku
Polonistyka, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty II roku specjalizacji "nauczycielskiej" (III rok studiów) - filologia polska, stacjonarne
Przedmioty II roku specjalizacji glottodydaktycznej (III rok st.) - filologia polska, stacjonarne
Przedmioty w ramach specjalizacji nauczycielskiej dla I-II r. studiów II stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Warsztaty służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Mają na celu poszerzenie możliwości głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy na temat budowy, funkcjonowania oraz higieny narządu głosu.

Pełny opis:

W ramach warsztatów realizowane są następujące zagadnienia:

1. Przedstawienie budowy oraz działania aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego z punktu widzenia ich optymalnego wykorzystania w zawodowej pracy głosem.

2. Głos jako narzędzie pracy nauczyciela

3. Higiena pracy głosem

4. Ustalenie optymalnej do mówienia postawy ciała.

5. Wypracowanie umiejętności rozluźniania obszarów ciała odpowiedzialnych za tworzenie głosu.

6. Ćwiczenia oddechowe:

a. ustalenie właściwego, przeponowo-żebrowego toru oddechowego

b. praca nad koordynacją oddechowo-fonacyjną

7. Ustalenie średnicy dźwięku.

8. Wypracowanie miękkiego ataku dźwięku

9. Optymalne wykorzystywanie rezonansu toru głosowego

10. Ćwiczenia artykulacyjne

11. Praca nad techniką mowy

12. Praca z tekstem

Literatura:

1. Bednarek J. D., (2002), Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wrocław

2. Ciecierska-Zajdel B.,(2020) Trening głosu. Praktyczny kurs dobrego mówienia, Warszawa, Edgard

3. Dimon T., 2018, Anatomy of the Voice. An Illustrated Guide for Singers, Vocal Coaches and Speech Therapists, Berkley, NAB

4. Dunaj B. (2006), Zasady poprawnej wymowy polskiej, Język Polski LXXXVI 3, s. 161-172

5. Emisja głosu nauczyciela, (2006), red. M. Przybysz- Piwko, Warszawa, CODN

6. Esling J.H, Moisik S.R., Benner A., Crevier-Buchman L., (2022), Voice Quality. The Laryngeal Articulator Model, Cambridge, Cambridge University Press

7. Gawęda K., Łazewski J., Uczymy się poprawnej wymowy, Warszawa 1995

8. Karpowicz T. (2012), Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, r. Wymowa, PWN, Warszawa, s.15-58

9. Kisiel M., (2011), Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, Dabrowa Górnicza

10. Kreiman J, Sidtis D., (2013), Foundation of Voice Studies. An Interdisciplinary Approach to Voice Production and Perception, Wiley-Blackwell

11. Linklater K., (2012), Uwolnij swój głos, Kraków, PWST

12. Logopedia artystyczna, (2016), red. B. Kamińska, S. Milewski, Gdańsk, Harmonia Universalis

13. Michałowska D., (2006), O polskiej wymowie scenicznej, Wyd. PWST, Kraków

14. Otorynolaryngologia kliniczna, (2015), red. K. Niemczyk, Warszawa: Medipage, r. 8, Choroby krtani, r. 11, Zaburzenia głosu i mowy, r. 16, Rehabilitacja w otorynolaryngologii

15. Płusajska-Otto A., (2017), Podręcznik pracy głosem. Ćwiczenia i wskazówki dla osób występujących publicznie, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

16. Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, (1993), red. W. Lubaś, S. Urbańczyk, TMJP, Kraków-Katowice

17. Prozodia. Przyswajanie, badanie, zaburzenia, terapia, (2020), red. M. Wysocka, B. Kamińska, S. Milewski, Gdańsk, Harmonia Universalis

18. Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu, (2011), red. M. Śliwińska- Kowalska, E. Niebudek-Bogusz, Łódź, PIMP

19. Sataloff R., (2017), Professional Voice. The Science and Art of Clinical Care, wyd. 4, San Diego: Plural Publishing

20. Szkiełkowska A., Kazanecka E., (2011), Emisja głosu. Wskazówki metodyczne, Warszawa

21. Tarasiewicz B.,(2003), Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Kraków, Universitas

22. Toczyska B., (2007), Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

23. Toczyska B., (2016), Zacznij od samogłoski. Samogłoska w logopedii artystycznej, Gdańsk, Harmonia Universalis

24. Toczyska B., (2021), Ruch w głosie. (ćwiczenia nie tylko dla dziennikarzy), Gdańsk, Wydawnictwo Podkowa

25. Walczak- Deleżyńska M., (2001), Aby język giętki… Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej, Wrocław 2001.

26. Zarys foniatrii klinicznej, (2019), red. A. Pruszewicz, A. Obrębowski, Poznań: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, r. 1,2, 17, 21, 22

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy Student/Studentka zna i rozumie:

-mechanizmy tworzenia głosu;

-zasady higieny pracy głosem;

-wpływ procesów psychicznych i fizycznych na indywidualną jakość głosu.

Odniesienie do szczegółowych efektów uczenia się z rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r.:

C.W7

W zakresie umiejętności Student/Studentka potrafi:

-opisać budowę narządu głosu;

-rozpoznać nieprawidłowości mogące prowadzić do złych nawyków emisyjnych;

-modyfikować złe nawyki emisyjne i artykulacyjne;

-zaprezentować ćwiczenia oddechowe, fonacyjne oraz poprawiające technikę mowy.

Odniesienie do szczegółowych efektów uczenia się z rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r.:

C.U7, C.U8

W zakresie kompetencji społecznych Student/Studentka jest gotów/gotowa do:

-akceptowania różnic wynikających z indywidualnych możliwości oraz ograniczeń w tworzeniu głosu i mowy;

-docenienia estetycznych walorów wypowiedzi ustnej.

Odniesienie do szczegółowych efektów uczenia się z rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r.:

C.K2

Metody i kryteria oceniania:

Nakład pracy:

Udział w zajęciach: 30 godzin

Ocena aktywności i kontrola obecności.

Ocena ciągła, zaliczenie ustne.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Powyżej tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych, np. zwolnieniem lekarskim) – nie ma możliwości zaliczenia zajęć. Usprawiedliwione nadprogramowe nieobecności muszą zostać odrobione w sposób wskazany przez osobę prowadzącą zajęcia.

Szczegółowe warunki zaliczenia w części B sylabusa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zawadka
Prowadzący grup: Beata Ciecierska-Zajdel, Agata Piotrowska-Mastalerz, Joanna Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zawadka
Prowadzący grup: Beata Ciecierska-Zajdel, Jolanta Jaszczuk, Agata Piotrowska-Mastalerz, Joanna Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zawadka
Prowadzący grup: Beata Ciecierska-Zajdel, Agata Piotrowska-Mastalerz, Joanna Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zawadka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)