Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Rosji 1825-1991

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S1ORH12e-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia Rosji 1825-1991
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Rusycystyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem jest prezentacja podstawowych wydarzeń i zjawisk z dziejów Rosji i ZSRR w XIX-XX w. Materiał jest prezentowany w układzie chronologiczno-problemowym.

Pełny opis:

Cele szczegółowe:

Wykład ma za zadanie przedstawienie – w porządku chronologiczno-problemowym – historię Rosji. Omówieniu podlegają kluczowe wydarzenia z historii Rosji.

Zagadnienia szczegółowe:

Wykaz tematów:

1. Rosja po 1815 roku. Aleksander I. Dekabryści.

2. Rosja mikołajowska: władza, ustrój, reformy, wojna krymska

3. Idee (carat, ruchy wolnościowe, ruchy umysłowe, kółka młodzieżowe)

4. Polityka wewnętrzna w drugiej połowie XIX w. Wielkie reformy. Sprawa polska. Syberia

5. Rosja na przełomie XIX i XX wieku. Początki rosyjskiej klasy robotniczej.

6. Rosja w czasie I wojny światowej

7. Rewolucja lutowa. Rewolucja październikowa. Lenin

8. Rosja Sowiecka. Polityka wewnętrzna i zagraniczna. Komintern

9. ZSRR – totalitarne państwo terroru: Stalin, kolektywizacja, industrializacja, Wielka czystka, deportacje

10. Ekspansja ZSRR. ZSRR i II Wojna Światowa.

11. Wielka Wojna Ojczyźniana. Znaczenie 9 maja

12. ZSRR po II Wojnie Światowej. XX zjazd i odwilż. Polityka Chruszczowa

13. Zimna wojna. ZSRR w latach 70. Polityka Breżniewa.

14. Rozpad Związku Sowieckiego: przyczyny, analiza wydarzeń: lata zastoju, pierestrojka

15. Rosyjska federacja w latach 90. Borys Jelcyn. Putin

Literatura:

L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz., Historia Rosji, Ossolineum (dowolne wydanie)

H. Głębocki Fatalna sprawa, Kraków 2000

M. Heller, Historia imperium rosyjskiego, tłum. E. Melech i T. Kaczmarek, Warszawa 2005

R. Pipes, Rosja carów, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 2007

N. Riasanovsky, M.Steinberg, Historia Rosji, tłum. A. Bernarczyk, T. Tesznar, Kraków 2009

S. Montefiore, Stalin – dwór czerwonego cara, tłum. M. Antosiewicz, Warszawa 2004

R. Pichoja, Historia władzy w Związku Radzieckim 1945-1991, tłum. M. Głuszkowski, P. Zemszał, Warszawa 2011

R. Pipes, Rewolucja rosyjska, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 1994

W. Serczyk, Piotr I Wielki, Wrocław 2003

K. Schlogel, Terror i marzenie. Moskwa 1937, tłum. I. Drozdowska-Broering, J. Kałążny, Poznań 2012

B. Zientara, Dawna Rosja. Despotyzm i demokracja, Warszawa 1995

W. Zajączkowski, Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji, Warszawa 2009

Istoria Rossiji, red. A. Zubow, t. 1-2, Moskwa 2009

Zapadnyje okrainy Rossijiskoj imperii, red. A.Miller, Moskwa 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza:

− student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Rosji i ZSRR (okresy, władcy, kluczowe postacie, pojęcia, węzłowe problemy; historia: społeczna, gospodarcza, administracyjna, prawna, kulturalna)

− student zna podstawową terminologię historyczną,

− student zna podstawowe wydarzenia z historii Rosji i ZSRR,

− student wymienia wybranych polskich, rosyjskich i zachodnioeuropejskich badaczy historii Rosji i powołuje się na ich prace.

Umiejętności:

− student dokonuje periodyzacji historii Rosji i ZSRR oraz w sposób szczegółowy charakteryzuje poszczególne okresy,

− student charakteryzuje podstawowe wydarzenia związane z panowaniem wybranych władców oraz umieszcza je w szerszym kontekście historycznym,

− student stosuje podstawową terminologię dotyczącą historii Rosji i ZSRR,

− student posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie analizy i interpretacji kluczowych wydarzeń z dziejów Rosji i ZSRR,

− student wskazuje najważniejsze wydarzenia i postaci w historii państwa,

- student porównuje rosyjski i polski punkt widzenia na kluczowe wydarzenia historyczne

− student posiada umiejętność systematycznej pracy.

Kompetencje społeczne:

− student ma świadomość roli i znaczenia historii dla rozwoju każdego narodu,

- student ma świadomość różnic w interpretacji danych wydarzeń historycznych z perspektywy różnych państw

− student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii o historii sąsiedzkiego narodu i tolerancyjność na odmienne opinie

− student ma potrzebę rozwijania własnych zainteresowań historycznych oraz świadomość współodpowiedzialności za świadomość historyczną własnego narodu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Pytania: 15

Liczba punktów maksymalna: 50

Punkty i oceny:

25-29 – 3,0 (dst)

30 – 34 (dst+)

35-39 – 4,0 (db)

40-44 – 4,5 (db+)

45-50 – 5,0 (bdb)

Wymogi na ocenę 5!

Bezbłędne odpowiedzi na wszystkie pytania; odwołanie się do wiedzy i umiejętności spoza programu nauczania.

PUNKTY ECTS:

30 godz. (1 ECTS) - wykład

30 godz. (1 ECTS) – przygotowanie do testu

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Classroom oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głuszkowski
Prowadzący grup: Piotr Głuszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głuszkowski
Prowadzący grup: Piotr Głuszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)