Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane aspekty języka specjalistycznego - Język francuski turystyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DX3O-PNJF-JS11
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane aspekty języka specjalistycznego - Język francuski turystyczny
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim od podstaw
Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
IIIp Praktyczna nauka języka francuskiego
IIIz Praktyczna nauka języka francuskiego
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest pogłębienie wszystkich kompetencji językowych rozwijanych w ciągu pierwszego i drugiego roku pierwszego cyklu studiów ze szczególnym akcentem na mówienia w zakresie tematyki przedmiotu.Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wszystkich kompetencji językowych rozwijanych w ciągu pierwszego i drugiego roku pierwszego cyklu studiów ze szczególnym akcentem na mówienia w zakresie tematyki przedmiotu.

Istotnym elementem zajęć będzie rozwijanie kompetencji leksykalnych w wymiarze praktycznym w zakresie tematyki podejmowanej na zajęciach oraz ogólnego języka francuskiego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wszystkich kompetencji językowych rozwijanych w ciągu pierwszego i drugiego roku pierwszego cyklu studiów ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności mówienia w zakresie tematyki przedmiotu.

Istotnym elementem zajęć będzie rozwijanie kompetencji leksykalnych w zakresie tematyki podejmowanej na zajęciach oraz ogólnego języka francuskiego w zależności od pojawiających się potrzeb.

Studenci będą zapoznawali się:

- formami tekstów typowymi dla sektora turystycznego (dialogi, krótkie wypowiedzi prezentujące zabytki itd.) w celu poznania języka stosowanego w tej dziedzinie (from grzecznościowych, leksyki itd.)

- z artykułami podejmującymi problematykę turystyczno-kulturową we Francji i innych krajach francuskojęzycznych (w zależności od zainteresowań studentów).

Planowane jest podejmowanie refleksji na temat miejsca turystyki w kulturze francuskiej i stosunku Francuzów do dziedzictwa narodowego w perspektywie kontrastywnej.

Literatura:

- RFI - Se préparer au Diplôme de français professionnel du tourisme, hôtellerie et restauration

- prasa francuskojęzyczna

- dodatkowe zasoby internetowe

- materiały autentyczne typu foldery, przewodniki, ulotki

Efekty uczenia się:

komunikować się ustnie i pisemnie w zakresie języka francuskiego poziomie C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego K_U07

w zaawansowanym stopniu zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, leksykalne, semantyczne, fonologiczne i stylistyczne w zakresie języka francuskiego K_W08

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności, korzystając z różnych źródeł K_U09

pracować w grupie, także w kontekście różnokulturowym K_U10

dbałości o dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza w odniesieniu do kultury francuskiej i frankofońskiej K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- uzyskanie pozytywnej oceny z planowanych 2 prac kontrolnych;

- krótka prezentacja na temat wybranego aspektu związków kultury (sztuki, architektury, historii itd.) francuskiej i polskiej;

- samodzielna praca w ramach przygotowania do zajęć (lektura tekstów et słuchanie nagrań);

- aktywnych udział w zajęciach.

W przypadki konieczności odbywania zajęć zdalnie także zostają utrzymane powyższe kryteria, ale forma aktywnego uczestnictwa może nabrać innego charakteru. Podobnie forma prac kontrolnych oraz projektu zostanie dostosowana do formy zajęć i możliwości technicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dryjańska
Prowadzący grup: Agnieszka Dryjańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)