Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka francuskiego - Aktualności francuskie i frankofońskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ3O-PNJF-AFIF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - Aktualności francuskie i frankofońskie
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: IIIp Praktyczna nauka języka francuskiego
IIIz Praktyczna nauka języka francuskiego
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia z wypowiedzi ustnej / Expression orale : Actualité française et francophone.

2 semestry po 30 g.

Zajęcia obowiązkowe dla studentów III roku Instytutu Romanistyki ścieżki zaawansowanej i ścieżki podstawowej, oraz dla studentów III roku SFK, którzy wybrali język francuski.

Wymagania wstępne: znajomość jęz. francuskiego na poziomie B2.

Przydatna podstawowa wiedza dotycząca ustroju Francji oraz krajów frankofońskich, struktur państwowych / regionalnych na tle Unii Europejskiej.


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wypowiedź ustna.

Zajęcia poświęcone wypowiedzi ustnej, z odwołaniami do tekstów pisanych i prac pisemnych.

Zajęcia tematyczne poświęcone aktualnym wydarzeniom politycznym, społecznym, ekonomicznym oraz kulturalnym we Francji i krajach frankofońskich.

Pełny opis:

Wypowiedź ustna / Expression orale : Actualité française et francophone

2 semestry; praca w Sali (grupowa i indywidualna) i samodzielna studenta przygotowanie do zajęć

Zajęcia tematyczne / treści : aktualne wydarzenia polityczne, społeczne, ekonomiczne oraz kulturalne we Francji i krajach frankofońskich. Ze względu na temat nawiązują do zajęć z WOKF, zajęć na temat ustroju Francji oraz jej najnowszej historii.

Program nauczania:

Doskonalenie różnych typów wypowiedzi ustnej :

- krótki komunikat (wypowiedź przygotowana)

- prezentacja multimedialna/ustna poprzedzona sporządzeniem planu (wypowiedź przygotowana)

- głos w dyskusji (wypowiedź spontaniczna)

Poszerzanie słownictwa dotyczącego tematu

Rozumienie nagrania audio i/lub video oraz rozumienie źródeł pisanych (artykuł prasowy)

Literatura:

- aktualna prasa / tygodniki ,

- strony elektroniczne prasy, stacji radiowych i telewizyjnych

- wszystkie inne tradycyjne i elektroniczne źródła informacji bieżącej

Materiały własne wykładowcy.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po pozytywnym zakończeniu kursu, student:

- ma elementarną wiedzę dotyczącą funkcji języka w komunikacji społecznej i międzykulturowej K_W09

- ma usystematyzowaną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego K_W10

- zna podstawowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego i innych języków romańskich K_W11

- ma wiedzę z zakresu kultury Francji oraz krajów francuskojęzycznych K_W12

- zna i rozumie możliwości praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów K_W15

• ma orientację w sprawach, którymi aktualnie żyje społeczeństwo francuskie i potrafić porównać je do spraw europejskich / polskich

• ma wiedzę ogólną o ustroju i instytucjach państwa, instytucjach kulturalnych

• zna źródła historyczne / społeczne aktualnych wydarzeń

UMIEJĘTNOŚCI:

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków K_U06

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu filologii romańskiej w języku polskim i francuskim K_U07

- posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego na poziomie C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego w mowie i w piśmie K_U10

• zna i potrafi poprawnie używać najczęściej występujące słownictwo dotyczące ważnych wydarzeń życia społeczno-politycznego (polityka wewnętrzna, gospodarka, życie społeczne, media, ….) .

• posiada kompetencje językowe na poziomie B2 / B2+; potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź (ustną i pisemną) akademicką i medialną ; potrafi skonstruować spójną, dłuższą prezentację na wybrany temat i wygłosić ją w sposób komunikatywny

• potrafi spontanicznie zabrać głos w dyskusji ; potrafi płynnie opisywać zdarzenia, wypowiadać opinie dotyczące wymienionej tematyki

• potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach

KOMPETENCJE SPOLECZNE:

- potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic osobniczych i kulturowych oraz posiada umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym K_K04

• potrafi współpracować w grupie dla przygotowania prezentacji grupowej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła pracy studenta.

Kryteria zaliczenia określone dla poszczególnych grup /opis ćwiczeń w danym cyklu rocznym /semestralnym.

W sem. letnim 2020/21 przewiduje się pracę zdalną na platformie Zoom.us.

Wymagane zaplecze techniczne : dostęp do internetu, mikrofon i kamerka.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Okęcka, Pascale Peeters, Karolina Wawrzonek
Prowadzący grup: Helena Okęcka, Pascale Peeters, Karolina Wawrzonek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kroker, Helena Okęcka
Prowadzący grup: Wiesław Kroker, Helena Okęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Okęcka, Pascale Peeters, Karolina Wawrzonek
Prowadzący grup: Helena Okęcka, Pascale Peeters, Karolina Wawrzonek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.