Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Academic Writing I (Pisanie tekstów akademickich I)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZP001
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Academic Writing I (Pisanie tekstów akademickich I)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pisanie tekstów akademickich I to kurs wprowadzający studentów w podstawy pisania na poziomie uniwersyteckim. Studenci zapoznają się z podstawami formy jaką jest esej, w tym z tematami takimi jak czytanie krytyczne, struktura eseju, planowanie tekstu, korekta, redakcja oraz wybrane zagadnienia dotyczące gramatyki i stylu na poziomie zaawansowanym. Głównym celem kursu jest przygotowanie przez studenta krótkiego, poprawnego eseju z jasnym tematem i tezą.

Pełny opis:

Pisanie tekstów akademickich I to kurs wprowadzający studentów w podstawy pisania na poziomie uniwersyteckim. Studenci zapoznają się z podstawami formy jaką jest esej, w tym z tematami takimi jak czytanie krytyczne, struktura eseju, planowanie tekstu, korekta, redakcja oraz wybrane zagadnienia dotyczące gramatyki i stylu na poziomie zaawansowanym. Głównym celem kursu jest przygotowanie przez studenta krótkiego, poprawnego eseju z jasnym tematem i tezą.

Tematy kursu

1. Co mówi tekst

2. Krytyczne czytanie

3. Odpowiadanie na tekst i kontrargumentacja

4. Teza i struktura eseju

5. Wstępna wersja i jej udoskonalanie

6. Edytowanie i korekta

7. Style i ton

8. Redakcja tekstu

Literatura:

Graff, Gerald and Cathy Birkenstein. They Say/I Say: The Moves That Matter in Academic Writing

Kirszner, Laurie G. and Stephen R. Mandell. Patterns for College Writing: A Rhetorical Reader and Guide

Bailey, Stephen. Academic Writing: A Handbook for International Students

Booth, Wayne C. et al. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, 7th ed.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student(ka):

WIEDZA

- wie jak krytycznie czytać i pisać

- rozumie terminologię oraz proces pisania eseju

- wie jak unikać popełnienia plagiatu i zna standardy etyki akademickiej

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi skonstruować podstawowy esej akademicki

- umie sformułować temat oraz tezę eseju

- potrafi przygotować i poprawić krytyczny tekst na wskazany temat

- potrafi dokonać krótkiej recenzji (peer review) pracy innych studentów oraz odnieść się do ich recenzji

KOMPETENCJE

- zapoznał się z głównymi założeniami dyskursu akademickiego

- zna podstawy pisania akademickiego

- potrafi pracować w grupie

- potrafi formułować opinie na złożone i nierzadko kontrowersyjne tematy oraz konfrontować je z opiniami innych w atmosferze wzajemnego szacunku

- potrafi dostrzegać złożoność procesów historycznych i społeczno-kulturowych w Stanach Zjednoczonych

Metody i kryteria oceniania:

40% Portfolio (złożenie ostatecznej wersji pracy)

30% Prace domowe

30% Praca podczas zajęć

Skala ocen:

0-60 – 2

60-70 – 3

71-75 – 3,5

76-85 – 4

86-90 – 4,5

91-95 – 5

96-100 – 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia 2 - pisanie na poziomie akademickim, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mąkowska
Prowadzący grup: Bulent Akman, Sonia Blank, Anna Grzybowska, Blanka Kotlińska, Aleksandra Leniarska, Emma Oki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - pisanie na poziomie akademickim - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia 2 - pisanie na poziomie akademickim, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mąkowska
Prowadzący grup: Bulent Akman, İbrahim Mertcan Alçınkaya, Sonia Blank, Anna Grzybowska, Blanka Kotlińska, Joanna Mąkowska, Emma Oki, Alicja Relidzyńska, Jan Smoleński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - pisanie na poziomie akademickim - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)