Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty do wyboru WGSR, sem. letni 1900-2023L-lic-WGSR

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
1900-5-ADPR-WW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie środowiska programistycznego R w stopniu wystarczającym do przetwarzania danych przestrzennych oraz tworzenia prostych funkcji i skryptów, a także korzystania z ogólnie dostępnych skryptów i wizualizacji danych.

Strona przedmiotu
1900-5-DKPLN-WH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu terenowego jest zapoznanie studentów z cechami krajobrazu przyrodniczego i kulturowego północnej części Lubelszczyzny.

Czas trwania: 5 dni.

Termin: początek września

Orientacyjny koszt wyjazdu zostanie podany w styczniu 2024.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w pierwszej połowie marca. Studenci zapisani na ten przedmiot zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie i miejscu spotkania.

Strona przedmiotu
1900-5-DKPT-WH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka geoekologiczna Tatr - przemiany i zagrożenia krajobrazu oraz ochrona środowiska przyrodniczego. Rola i miejsce Tatr w historii i kulturze polskiej.

Strona przedmiotu
1900-5-N-EKU-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są: 1) zapoznaniu studentów z zasadami ekologicznej urbanistyki; 2) próbie wdrożenia zasad ekologicznej urbanistyki w istniejącej tkance miejskiej na poziomie: przestrzennym i społeczno- ekologicznym.

Strona przedmiotu
1900-5-GKL-WH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony będzie stykom geografii i kultury na przykładzie wybranych zagadnień kulturowych i społecznych. Omawiane będą zarówno tradycyjne wielkie tematy geograficzne, jak i najważniejsze zagadnienia współczesności.

Strona przedmiotu
1900-GUA-WW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na kursie omawiane są następujące tematy:

- Ukraina: przegląd ogólny

- Geografia i polityka: Wschód i/vs Zachód

- Toponimia: walka o własne nazwy

- Język, religia i mniejszości narodowe

- [Tożsamość:] Сo znaczy być Ukraińcem? – spojrzenie przez pryzmat badań socjologicznych

- Konflikty terytorialne

- Rosyjska inwazja

Strona przedmiotu
1900-5-HAE-WH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem głównym zajęć jest uzmysłowienie studentom geografii różnych “odcieni” ujęć geograficznych, z którymi z reguły rzadko spotykali się (lub nigdy nie spotkali się) w edukacji szkolnej i uniwersyteckiej, a które stanowią przeciwwagę do najczęstszych obecnie ujęć scjentystycznych i obiektywistycznych.

Wykłady mają uzmysłowić, że równoważenie, a przede wszystkim włączenie tych ujęć do edukacji geograficznej (i dydaktyki szkolnej oraz akademickiej) jest ważnym krokiem do postrzegania geografii nie tylko jako przedmiotu szkolnego, czy przedmiotu scjentystycznych, akademickich rozpraw, ale także jako nauki i sztuki na pograniczu geografii kultury, geografii regionalnej i humanistyki, w ich wzajemnym przenikaniu się i związkach.

Strona przedmiotu
1900-5-IKP-WH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot należący do grupy przedmiotów humanistycznych, ale uwzględniono środowisko przyrodnicze jako miejsce działania człowieka. Zostaną scharakteryzowane różnorodne przestrzenie, podjęta będzie próba ich uporządkowania w kontekście ich kształtowania, zmian oraz znaczenia dla człowieka. Będą odniesienia do przestrzeni omawianych na innych przedmiotach. Świat to przestrzeń, a właściwie świat składa się z różnych przestrzeni (np.:przyjaznych, groźnych) ich analiza , rozróżnienie - niekiedy subiektywne - będzie przedmiotem wykładu. Wprowadzenie to próba interpretacji pojęć "idea" i "przestrzeń" z punktu widzenia filozofii, psychologii, matematyki i geografii.

Strona przedmiotu
1900-5-N-JDL-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki niskoemisyjnej na przykładzie gminy, oszacowanie poziomu zużycia energii finalnej w wybranej gminie i odnośnej emisji dwutlenku węgla. Opracowanie wyników bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla. Wskazanie obszarów priorytetowych działań wraz z propozycją działań na rzecz klimatu oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Opracowanie analiz przestrzennych obrazujących zjawisko z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS.

Strona przedmiotu
1900-5-KLZW-WP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą przedstawieniu potrzeby uwzględniania warunków klimatycznych w gospodarce przestrzennej. Ze względu na mnogość problemów środowiskowych występujących na terenach zurbanizowanych, jak i ze względu na to, że problemy te dotyczą większej liczby osób, silniejszy akcent położony jest na specyficzne cechy warunków atmosferycznych w miastach, ale część zagadnień dotyczy także obszarów wiejskich.

Strona przedmiotu
1900-5-N-KMO-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone: 1) zapoznaniu studentów z procesami, w wyniku których funkcjonowanie miasta jest utrudnione i/lub generujące zbędne koszty, a także działaniami uodparniającym miasto na takie problemy; 2) wykorzystaniu przez studentów tej wiedzy w praktyce.

Strona przedmiotu
1900-5-N-MGIS-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi GIS do analizy zjawisk przestrzennych. Podczas zajęć skupimy się na funkcjonalności GIS jako narzędzia do analizy i modelowania związków przestrzennych między elementami środowiska naturalnego oraz aspektami społeczno-gospodarczymi. W szczególności, położony zostanie duży nacisk na umiejętność pracy z różnymi rodzajami danych przestrzennych, w tym danymi wektorowymi i rastrowymi, ich integrację oraz procesy pozyskiwania i edycji.

Strona przedmiotu
1900-5-OPUP-WW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu są zakres i sposoby organizacji przestrzennej usług publicznych (administracyjnych, społecznych i komunalnych). Studenci zyskują wiedzę o problemach organizacji sieci usług finansowanych ze środków publicznych. Prezentowane przykłady odnoszą się do organizacji usług w różnych skalach przestrzennych (od ogólnokrajowej, przez regionalną, po powiatową i gminną). Ważnym punktem odniesienia jest dostępność mieszkańców do usług publicznych.

Ćwiczenia mają za zadanie przybliżyć (na przykładach) sposoby oceny nie/równomiernego dostępu mieszkańców do instytucji publicznych oraz rozwiązywania problemów kształtowania sieci placówek usługowych i dostępności przestrzennej obywateli do usług.

Strona przedmiotu
1900-5-PEMB-WW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia terenowe, mające na celu zapoznanie studentów z wiedzą praktyczną na temat wpływu działalności człowieka na skutki procesów ekstremalnych (zdarzeń sztormowych) w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego, w szczególności na zmiany linii brzegowej, wynikające ze wzrostu uwarunkowanej działalnością człowieka dynamiki abrazji w czasie występowania spiętrzeń sztormowych.

Strona przedmiotu
1900-5-PRSM-WP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć przedstawiane i analizowane są zagadnienia dotyczące wybranych problemów funkcjonowania terenów zieleni w przestrzeni miejskiej, potrzeb ich ochrony i możliwości praktycznego wykorzystania oraz urbanistycznych i planistycznych koncepcji systemu przyrodniczego miasta.

Strona przedmiotu
1900-5-SUGS-WW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia terenowe mające na celu zapoznanie Studentów z wiedzą praktyczną dotyczącą problematyki gospodarowania środowiskiem w górach średnich i kotlinach śródgórskich obszarów prawnie chronionych (Park Narodowy Gór Stołowych), obszarów transgranicznych (PL-CZ), obszarów poprzemysłowych. Student uzyska praktyczną wiedzę z zakresu: 1) środowiskowych i prawnych ograniczeń funkcjonowania parków narodowych; 2) wpływu pozyskiwania kopalin metodą odkrywkową i wgłębną na środowisko przyrodnicze gór średnich oraz obecnie stosowanych metod (i kosztów) rekultywacji; 3) rewitalizacji obszarów pokopalnianych; 4) pozyskiwania funduszy przez samorządy/stowarzyszenia lokalne na udostępnienie geostanowisk bazujących na walorach przyrody nieożywionej; 5) wpływu geozagrożeń (np. intensyfikacji ruchów masowych, powodzi błyskawicznych związanych ze zmianami klimatu, wielowiekową regulacją koryt rzek i potoków) na funkcjonowanie człowieka w obszarach gór średnich.

Strona przedmiotu
1900-5-WSTR-WW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej, empirycznej i praktycznej na temat współpracy terytorialnej definiowanej jako współpraca pomiędzy samorządami terytorialnymi oraz pomiędzy samorządami a organizacjami otoczenia społeczno-gospodarczego samorządów.

Strona przedmiotu
1900-5-WAGS-WW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawiane są wybrane zagadnienia związane z gospodarką wodna w mieście. Położono nacisk na wykorzystanie technik GIS w planowaniu zagospodarowania terenów zalewowych, planowaniu ochrony przed powodzią i suszą i gospodarowaniu zasobami wodnymi na obszarach zurbanizowanych, projektach renaturyzacyjnych i rewitalizacyjnych rzek i zbiorników wodnych itp..

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)