Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty fakultatywne Psychologia 2023L 2500-PL-PS-23L-F

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2500-PL-PS-FO-32
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi wybór zagadnień z kryminologii, wiktymologii oraz penologii, wprowadzający psychologów w specyfikę pracy w szeroko pojętym aparacie wymiary sprawiedliwości. Główny nacisk, oprócz zapoznania studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi, położony będzie na refleksję nad pracą psychologa z osobami, które popełniają przestępstwa, karaniem za nie oraz egzekucją kar kryminalnych. Zajęcia będą miały charakter dyskusyjny, oparty przede wszystkim na aktywnym udziale studentów.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO4-12
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Funkcjonowanie człowieka jest w całości „zanurzone” w czasie. Temporalność jest tak oczywistą właściwością ludzkiej natury, że zwykle pozostaje poza obszarem świadomości. Tymczasem sposób, w jaki poznajemy rzeczywistość jest w znacznym stopniu efektem adaptacji do bycia-w-czasie. Psychologia temporalna zajmuje się rozmaitymi aspektami czasu psychologicznego: od percepcji upływu czasu, poprzez mentalne podróże w czasie, aż po temporalne aspekty self. W ramach kursu omówimy najważniejsze teorie oraz badania dotyczące szeroko rozumianej psychologii czasu. Zobaczymy jak wiele przejawów czasu psychologicznego „ukrywa się” w najważniejszych koncepcjach psychologii emocji i motywacji, osobowości, psychopatologii, czy też psychologii rozwoju człowieka. Omówimy metody pomiaru czasu psychologicznego oraz możliwe zastosowania teorii temporalnych w praktyce psychologicznej.

Rozszerzeniem kursu o aspekty aplikacyjne są ćwiczenia "Psychologia czasu", prowadzone przez dr hab. M. Sobol-Kwapińską.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO3-04
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest analiza, dyskusja i empiryczna weryfikacja formułowanych przez psychologów ewolucyjnych hipotez dotyczących zachowań altruistycznych człowieka.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS7-05
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS1-15
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie podstaw diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (zastosowanie wywiadu i obserwacji w diagnozie zaburzeń rozwojowych, metody standardowe przydatne w diagnostyce dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, diagnoza różnicowa, diagnoza funkcjonalna).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS-11
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Presja opinii publicznej i wywołane nią deklaracje polityków sugerują znaczne zwiększenie liczby miejsc, w których właściwie przygotowani terapeuci będą zajmowali się zaburzeniami psychologicznymi okresu rozwojowego, co oznacza potrzebę przygotowania co najmniej kilku tysięcy psychologów i stworzenie dla nich odpowiednich miejsc pracy. Wykłady przygotowują do poznania takich zagadnień jak przebieg wzrostu i rozwoju płciowego, obarczenie chorobami przewlekłymi od urodzenia lub dzieciństwa, do rutynowego uwzględniania w czasie oceny pacjenta stanu zdrowia somatycznego, gdyż skuteczna pomoc w nie może być dokonywana bez uwzględniania ww. czynników (wymiary ciała względem rówieśników, zaawansowanie rozwoju motorycznego względem rówieśników, stan funkcjonalny narządów wewnętrznych). Wykłady są także zachętą do specjalizowania się w zagadnieniach relacji pacjent-lekarz (i inni terapeuci), kontrola społeczna nad reklamami żywności i suplementów diety, zdrowie psychiczne uczniów.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO-24
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest prezentacja filozoficznych podstawpowstawania i rozwoju prawnej ochrony zwierząt w Polsce w świetle prac badawczych i literackichdotyczących szeroko rozumianej problematyki relacjiczłowieka ze zwierzętami oraz aktów prawnych z zakresuprawa ochrony środowiska. Rozważanie relacji prawa do kultury, czy też kultury do prawa, wskazujejednoznacznie na wpływ prawa na kulturę i tym samymkultury na prawo. Na zajęciach podjęta będzieproblematyka relacji człowieka do zwierząt w kontekściezmian kulturowym na przestrzeni wieków, a więc w przeszłości, teraźniejszości oraz z myślą o przyszłości. Z drugiej strony, kurs ten będzie okazją do zapoznania sięrównież z poglądami czołowych filozofów różnych epokpodejmujących tematykę relacji człowieka do świataprzyrody, mających niewątpliwie duży wpływ nakształtowanie się kultury polskiej.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO-21
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO4-04
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesne dociekania nad inteligencją wychodzą daleko poza klasyczne zagadnienia sformułowane na początku XX w. Obecnie prowadzone badania dotyczą np. tego czy inteligencja determinuje długość życia, wyznawaną religię albo powodzenie w życiu. Z drugiej strony badacze starają się zrozumieć podłoże inteligencji, zarówno poznawcze, neurologiczne jak i genetyczne. Seminarium poświęcone będzie różnym aspektom inteligencji. Studenci zapoznają się z najnowszymi badaniami i teoriami związanymi z funkcjonowaniem intelektualnym.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO-29
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesne doradztwo filozoficzne, nawiązuje do antycznej psychagogiki (kierowania własną duszą i jej uobecniania). Jest to dyscyplina filozoficzna, która stosuje myślenie filozoficzne i rozmowę do rozwiązania problemów indywidualnych. >>Życie wzywa człowieka do myślenia<<. Filozofowanie może nadać życiu kierunek, nie może jednak zastąpić życia. Filozof praktyk uczy się poznawać siebie, by później pomagać innym w badaniu, wyjaśnianiu, wyrażaniu i rozumieniu filozoficznych aspektów indywidualnych systemów wierzeń lub światopoglądów. Seminarium o nastawieniu praktycznym z elementami warsztatowymi, konwersacjami, sporami i ćwiczeniami duchowymi antycznych filozofów.

Nie ma konieczności uczestniczenia w części I. zajęć (choć jest mile widziane).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO-27
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem kursu jest zaznajomienie studentów i studentek z teorią oraz praktyką pomiaru afektu. W pierwszym bloku studentom i studentkom przedstawione zostaną teorie opisujące zjawiska afektywne, ze szczególnym naciskiem na dymensjonalne teorie, wyjaśniające strukturę emocji. Celem drugiego bloku jest omówienie rozmaitych metod pomiaru emocji, bazujących na wcześniej omówionych teoriach.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS5-03
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO4-08
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dotyczy dwusystemowych modeli umysłu oraz podstawowych badań wskazujących na taką architekturę umysłu. Całość zajęć składała się będzie z dwóch bloków (a) teoretycznego w formie mini wykładów z prezentacją prowadzącego połączonych z dyskusją grupową oraz (b) praktycznego mającego na celu próbę przyjrzenia się badaniom na podstawie których powstały teorie opisywane w części pierwszej. W części drugiej zadaniem studentów będzie przygotować w zespołach projekt zaliczeniowy skupiony nad konkretnym problemem badawczym podejmowanym w nurcie dwusystemowych teorii umysłu.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO-28
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W starożytności miłość opisywana była jako forma szaleństwa, potężna irracjonalna siła, która obezwładnia wolę człowieka (stan, w który człowiek wpada i który może przynieść mu albo błogość, albo zatracenie). Czy coś zmieniło się od starożytności w naszym postrzeganiu miłości? Podczas badania zachodniej refleksji filozoficznej nad seksualnością człowieka, odpowiemy sobie min. na pytanie: czy jest możliwe i potrzebne kultywowanie „sztuki miłości”. W naszych poszukiwaniach podejmiemy takie tematy jak: przyjaźń, miłość, optymizm i pesymizm seksualny, poliamoria, perwersja, homoseksualizm, BDSM, masturbacja, szkody dobrowolnego seksu i wiele innych. Szukając istoty miłości rozwijać będziemy cenną ― i przydatną w zawodzie psychologa ― umiejętność filozofowania tj. elastyczność intelektualną, jasność myślenia i krytyczne racjonalne nastawienie. Seminarium z elemantami warsztatowymi (metody aktywne, praca w parach i grupach).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO-25
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ciągu ostatniego pół wieku film przestał być traktowany jedynie jako fenomen estetyczny, a zaczął być analizowany jako ważne zjawisko społeczno-kulturowe, którym zaczęli interesować się nie tylko filmoznawcy. W psychologii przeprowadzono wiele badań pokazujących rolę filmu w psychoterapii osób dorosłych. Od niedawna zaczęto interesować się wykorzystaniem filmu nie tylko w kontekście redukowania szeroko rozumianych „deficytów” u ludzi, ale również w ujęciu pozytywnym, tj. wspierania rozwoju osobowości i siły charakteru, zwiększania empatii czy wreszcie poszukiwania sensu życia. Celem tego kursu będzie analiza subiektywnie wyselekcjonowanych przez prowadzącego te zajęcia dzieł filmowych w tym ostatnim kontekście, tj. szeroko rozumianego wsparcia rozwoju psychicznego człowieka w jego wybranych aspektach. Dzięki temu studenci nie tylko poszerzą swoją wiedzę filmoznawczą, ale również będą mieli okazję lepiej zrozumieć swój rozwój psychiczny, w tym własną psychobiografię poprzez film.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO4-05
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć omawiane będą wybrane aspekty psychologii emocji, na tle teorii utajonego poznania (Greenwald i Banaji, 1994) oraz automatycznych procesów ewaluacyjno-motywacyjnych (Bargh, 1999). Proponowane lektury będą podstawą do dyskusji na temat definicji procesów emocjonalnych i pojęć pokrewnych, emocji podstawowych (czy pierwotnych), neuropsychologicznych mechanizmów wzbudzania nieświadomego afektu (na przykładzie strachu) oraz możliwości kontroli emocji. Wspólnie będziemy próbowali rozważyć pytanie zawarte w tytule zajęć, czyli z jednej strony zajmiemy się obronno-adaptacyjnymi funkcjami emocji, a z drugiej zaś niektórymi dezadaptacyjnymi konsekwencjami wpływu emocji na funkcjonowanie jednostki. Studenci będą mieli okazję do skonstruowania przykładowego projektu badania z zakresu nieświadomych emocji.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO1-04
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przeznaczony jest dla osób zainteresowanych problematyką psychologii klinicznej. Celem jest prezentacja mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw powstawania i utrzymywania się zaburzeń jedzenia ze szczególnym uwzględnieniem takich perspektyw jak: 1. Rozwój i charakter poczucia tożsamości osoby i reprezentacji psychicznej rodzica; 2. Rozwój i charakter relacji w jakiej osoba pozostaje z innymi.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS1-03
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami psychologii uzależnień. Przedstawione zostaną podejścia teoretyczne wyjaśniające źródła uzależnień, metody diagnozy i leczenia uzależnień oraz strategie przeciwdziałania występowaniu tego zjawiska. Student pozna problemy psychologiczne i konsekwencje psychospołeczne związane z różnymi rodzajami uzależnień.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO7-04
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to praktyczny kurs wprowadzający do programowania w Pythonie, czyli jednym z najpopularniejszych, najprostszych i najbardziej wszechstronnych obecnie języków programowania. Nie wymaga żadnego wcześniejszego doświadczenia w programowaniu. Na zajęciach studenci na podstawie pisanych przez siebie skryptów poznają podstawowe pojęcia programowania, takie jak zmienne, instrukcje warunkowe, pętle, funkcje. Uczestnicy zapoznają się ze składnią Pythona, strukturami danych, najczęściej używanymi bibliotekami, różnymi stylami programowania oraz ich zastosowaniem w psychologii (zautomatyzowane przetwarzanie i analiza danych, tworzenie prostych narzędzi badawczych itd.).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS-10
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium wprowadza osoby studiujące do zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z: teorią przywiązania, diagnozą różnic indywidualnych w zakresie przywiązania, różnicowania w zakresie problemów normatywnych i klinicznych związanych z przywiązaniem, czynnikami wpływającymi na rozwój ufności i nieufności przywiązaniowej, w tym roli wrażliwości i responsywności.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO3-08
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma zapoznać słuchacza z dorobkiem współczesnej psychofizjologii - dyscypliny zajmującej się relacjami zachodzącymi między procesami psychologicznymi i fizjologicznymi. W ramach zajęć omówione zostaną podstawowe metody pomiaru psychofizjologicznego, w szczególności - metody pomiaru aktywności mózgu, mięśni szkieletowych, układu krążenia, szerokości źrenicy, ruchów oka i aktywności elektrycznej skory. Przedstawione też będą reprezentatywne wyniki badań psychofizjologicznych oraz najważniejsze koncepcje teoretyczne służące do interpretacji tych wyników.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO4-03
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie w problematykę psychologii twórczości, okazjonalnie tylko poruszaną w trakcie kursów obowiązkowych. Omawiane będą zarówno podstawowe zagadnienia, jak i wybrane kwestie szczegółowe, tak aby możliwe było zapoznanie się z szerokim (choć nie wyczerpującym!) spektrum zagadnień, o których traktuje psychologia twórczości.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO2-06
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone omówieniu wybranych danych na temat funkcji węchowych człowieka. Szczególny nacisk zostanie położony na charakterystyki pamięci węchowej w normie i patologii. Analizowane będą także praktyczne zastosowania zapachów w różnych dziedzinach życia.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS-09
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z dziedziną psychologicznych interwencji online od strony teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna będzie prowadziła do przyswojenia wiedzy, która umożliwi zaprojektowanie własnej interwencji i projektu jej badania w części praktycznej.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO-33
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

O myśleniu kolektywnym mówimy wtedy, kiedy patrzymy na innych ludzi nie ze swojej własnej, indywidualnej perspektywy, ale z perspektywy grupy (kategorii społecznej), do której należy. Prześledzimy charakterystyczne cechy myślenia kolektywnego, tego, jak wpływa na ustosunkowanie do świata społecznego jak i sposób jego rozumienia. Wykład ilustrowany wynikami badań własnych.

Główne zagadnienia:

• Procesy kategoryzacji społecznej: "my" i "oni"

•tożsamość społeczna: dojrzała i obronna

• Geneza i funkcje myślenia stereotypowego;

• Natura, funkcje, i uwarunkowania uprzedzeń;

• Procesy dehumanizacji w relacjach międzygrupowych;

• Źródła i natura myślenia spiskowego;

• Osobowość autorytarna i orientacja na dominację społeczną;

• psychologiczne przesłanki i konsekwencje ideologii: konserwatyzm polityczny, seksizm, rasizm;

• Bycie kolektywnym sprawcą vs. kolektywną ofiarą a postawy międzygrupowe;

• psychologia władzy: Jak posiadanie władzy zmienia nasze myślenie, emocje, i zachowanie?

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO1-06
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS-07
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Całość zajęć składa się z dwóch bloków (1) teoretycznego w formie mini wykładów połączonych z dyskusją grupową oraz (2) praktycznego, gdzie uczestnicy będą mogli ugruntować nabytą wiedzę przy pomocy metod warsztatowych. Głównymi celami zajęć są (1) zapoznanie studentów z modelem stresu mniejszościowego oraz jego praktycznym zastosowaniem w rozumieniu wpływu sytuacji społecznej osób LGBT na ich dobrostan i zdrowie psychiczne (2) omówienie specyficznych czynników w terapii osób LGBT oraz najczęściej zgłaszanych przez nie problemów w gabinecie psychoterapeuty, (3) dostarczenie ram pojęciowych oraz doświadczeń warsztatowych, które przyczynią się do dalszego rozwijania wiedzy i kompetencji związanych z udzielaniem adekwatnej pomocy psychologicznej/psychoterapii osób LGBT.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS-06
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z kierunkami badań naukowych dot. zabawy oraz ich zastosowaniami w kontekście wspierania procesów adaptacji psychologicznej i uczenia się, oraz dobrostanu psychicznego. W omówieniu zjawiska zabawy uwzględnimy perspektywę ewolucyjną, perspektywę psychologii rozwojowej oraz neurobiologiczne podstawy aktywności związanych z zabawą u ludzi. Omówione zostaną najnowsze badania nad wykorzystaniem zabawy w projektowaniu interwencji klinicznych i psychoterapeutycznych.

Zajęcia będą poświęcone: zapoznaniu studentów z teoriami związanymi z rolą zabawy w rozwoju człowieka, znaczeniem zabawy z perspektywy teorii ewolucji, biologicznymi uwarunkowaniami zachowań związanych z zabawą oraz doświadczeniu własnemu z wykorzystaniem zaprezentowanej wiedzy. Zajęcia będą miały formę warsztatów praktycznych inspirowanych psychodramą prowadzonych przez osoby z wykształceniem psychologicznym i psychoterapeutycznym, przeplatanych wprowadzeniem teoretycznym i dyskusją.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS5-06
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy rozwojem psychoseksualnym (od urodzenia do wczesnej dorosłości), a psychogennymi zaburzeniami seksualnymi dzieci, młodzieży i dorosłych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO8-08
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdolność do efektywnej samoregulacji odgrywa bardzo istotną rolę w codziennym życiu człowieka. Celem kursu jest rozwój wiedzy i umiejętności o samoregulacji przez studentów w oparciu o poznanie i zastosowanie podstawowych technik terapii poznawczo-behawioralnej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)