Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1-MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY - Podstawy pracy w przedszkolu i szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MS1-PPW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1-MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY - Podstawy pracy w przedszkolu i szkole
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (lista przedmiotów):

MS1 - Język polski dla nauczycieli 2300-MS1-PPW-M-JP
MS1 - Literatura dla dzieci 2300-MS1-PPW-M-LIT
MS1 - Matematyka dla nauczycieli 2300-MS1-PPW-M-MN
MS1 - Metoda projektu w przedszkolu i szkole 2300-MS1-PPW-M-MP
MS1 - Metody aktywizujące w przedszkolu i szkole 2300-MS1-PPW-M-MAK
MS1 - Nauka i technologia dla nauczycieli 2300-MS1-PPW-M-NT

Założenia (opisowo):

Egzamin modułowy stanowi praktyczną weryfikację wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych, które zostały wprowadzone i sprawdzone w ramach następujących przedmiotów tworzących treść modułu:

Język polski dla nauczycieli, Matematyka dla nauczycieli, Nauka i technologia dla nauczycieli, Literatura dla dzieci, Metody aktywizujące w przedszkolu i szkole, Metoda projektu w przedszkolu i szkole.

Zaprojektowanie oraz przetestowanie i zaprezentowanie pomocy edukacyjnej/zabawki edukacyjnej dla dzieci we wczesnej edukacji, która ma wielofunkcyjny charakter, integruje wiedzę i umiejętności dzieci stanowi formę weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w praktycznym kontekście, ważnym w procesie profesjonalnego przygotowania do zawodu nauczycieli.

Pełny opis:

I. EGZAMIN MODUŁOWY SKŁADA SIĘ Z CZTERECH CZĘŚCI:

1. pierwsza część obejmuje zaprojektowanie i wykonanie pomocy edukacyjnej/zabawki przeznaczonej dla dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Projekt powinien zawierać 5 sytuacji edukacyjnych, w których można wykorzystać tę pomoc w pracy z dziećmi. To praca własna wykonywana w diadach (parach) lub trójkach dowolnie dobierających się studentów;

2. druga część to również praca własna studentów, polegająca na „przetestowaniu” zaprojektowanej pomocy edukacyjnej/zabawki w pracy z dziećmi w co najmniej 1 sytuacji edukacyjnej dowolnie wybranej z 5 zaprojektowanych oraz zebranie opinii dzieci na temat wykorzystanej pomocy edukacyjnej/zabawki;

3. w ramach części trzeciej studenci opracowują szczegółowy opis pomocy edukacyjnej/zabawki uwzględniający wymienione poniżej elementy i przesyłają do koordynatora modułu we wskazanym terminie:

 nazwa i krótka charakterystyka pomocy/zabawki

 adresaci (m.in. wiek, poziom rozwoju dzieci, możliwość pracy indywidualnej/grupowej)

 cele/treści edukacyjne, które mogą być realizowane z wykorzystaniem pomocy/zabawki

 zastosowanie pomocy/zabawki (m.in. obszary aktywności dziecięcej, wielofunkcyjność)

 propozycja 5 sytuacji edukacyjnych, które opisują możliwości wykorzystania zabawki w przedszkolu i/lub szkole

 ocena walorów technicznych pomocy/zabawki (m.in. bezpieczeństwo, technologia wykonania, estetyka)

 opis przebiegu testowania oraz wyników i wniosków z testowania pomocy/zabawki

4. czwarta część – ustna – odbywa się w obecności Komisji Egzaminacyjnej i polega na prezentacji pomocy edukacyjnej/zabawki i analizie doświadczeń z jej wykorzystania w pracy z dziećmi (patrz podane poniżej kryteria). W tworzonej narracji wykorzystana powinna być wiedza i umiejętności z przedmiotów składających się na moduł.

Literatura:

Literatura obowiązująca na zaliczenie cząstkowych przedmiotów w module

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

Wiedza

 Posiada wiedzę na temat podstawowych zagadnień gramatyki i kultury języka polskiego.

 Posiada wiedzę na temat zasad doboru i korzystania z literatury dziecięcej w pracy pedagogicznej.

 Zna wybrane pozycje z literatury dla dzieci, ma wiedzę na temat genezy tej literatury jej cech semantycznych i formalnych.

 Zna i rozumie podstawowe pojęcia matematyczne z zakresu algebry i geometrii i możliwości ich praktycznego zastosowania.

 Posiada wiedzę na temat stosowania metod i narzędzi matematycznych w sytuacjach codziennych, w szczególności strategii rozwiązywania problemów.

 Ma podstawową wiedzę na temat osiągnięć współczesnej nauki i technologii, w szczególności z obszaru nauk przyrodniczych.

 Zna różne sposoby wprowadzania małych dzieci w świat nauki, z uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb poznawczych w procesie konstruowania wiedzy, rozwijania ich zainteresowań, kształtowania krytycznej postawy wobec informacji jako rezultatu korzystania z różnych źródeł wiedzy.

 Zna wybrane metody pobudzające aktywność społeczną, językową, matematyczną przyrodniczą, ruchową, plastyczną i muzyczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym założenia metody projektu.

 Posiada wiedzę na temat różnych sposobów oceniania osiągnięć szkolnych dzieci na I etapie edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem oceniania kształtującego, wspierającego proces uczenia się.

 Posiada wiedzę pozwalającą nawiązywać szeroko pojętą współpracę ze środowiskiem społecznym dzieci, ich rodzicami, instytucjami i specjalistami dla wspierania rozwoju i edukacji uczniów

Umiejętności

 Potrafi świadomie dobierać środki językowe w procesie komunikowania się.

 Potrafi wykorzystywać w praktyce literaturę dla dzieci, dostosować wybór lektur do potrzeb rozwojowych i zainteresowań dzieci

 Potrafi zastosować wiedzę i rozumowanie matematyczne do rozwiązywania problemów i praktycznych zadań.

 Potrafi prowadzić proste rozumowania matematyczne-zarówno o charakterze deterministycznym, jak i probabilistycznym.

 Potrafi posługiwać się różnymi modelami i reprezentacjami obiektów matematycznych podczas rozwiązywania zadań i problemów.

 Dostrzega związek i zastosowanie rozumowania matematycznego w innych dziedzinach nauki.

 Potrafi wyjaśnić mechanizm powstawania wybranych zjawisk przyrodniczych, dostrzega ich przyczyny i skutki w dla życia człowieka

 Potrafi projektować zajęcia w przedszkolu i szkole, dostosowując je do zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych dzieci

 Świadomie i celowo wybiera metody aktywizujące do projektowania zajęć, odwołując się do celów edukacji przedszkolnej i I etapu kształcenia oraz możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.

 Potrafi planować i organizować projekty edukacyjne w przedszkolu i szkole.

 Potrafi wykorzystywać ocenianie szkolne w celu motywowania i aktywizowania edukacyjnego dzieci

 Potrafi wykorzystywać elementy oceniania kształtującego we wspieraniu procesu uczenia się u dzieci na I etapie edukacji szkolnej

 Zna strategie nawiązywania partnerskich kontaktów z rodzicami dzieci, włączania i angażowania ich do współpracy na rzecz rozwoju dziecka w przedszkolu i w szkole

Kompetencje społeczne

 Dba o kulturę języka, którym posługuje się on i jego otoczenie.

 Popularyzuje wśród rodziców wartościowe pozycje z literatury dla dzieci i zachęca ich do wspólnego czytania z dziećmi.

 Ma świadomość zmian dokonujących się w naukach przyrodniczo-matematycznych i odczuwa potrzebę rozwijania swojej wiedzy o świecie.

 Ma świadomość celowego posługiwania się różnorodnymi narzędziami matematycznymi i potrzebę rozwiązywania problemów we współpracy

 Rozumie potrzebę wspierania samodzielności poznawczej i aktywności dzieci w procesie konstruowania przez nie wiedzy i rozwijania umiejętności.

 W postępowaniu zawodowym i osobistym kieruje się zasadami etycznymi i profesjonalnymi i wysokimi, pozytywnymi oczekiwaniami, nastawionymi na sukces dziecka

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA

 Poziom refleksji i analizy krytycznej przy opisie pomocy edukacyjnej/zabawki (wykorzystanie wiedzy teoretycznej z zakresu rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dziecka w przedszkolu i szkole oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej)

 Poziom zaangażowania dzieci i możliwość rozwijania ich zainteresowań/pogłębiania wiedzy dzięki wykorzystaniu pomocy edukacyjnej/zabawki (odwołanie do wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć z przedmiotów modułowych

 Wnikliwość psychologiczno-pedagogiczna studenta w interpretacji zachowań dziecka/dzieci w czasie pracy z daną pomocą edukacyjną/zabawką

 Oryginalność, atrakcyjność rozwojowa zaprojektowanej pomocy edukacyjnej/zabawki

 Kultura języka i poprawność językowa tworzonej wypowiedzi

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)