Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie : Analiza najnowszych neologizmów w języku francuskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ3O-SL-014
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie : Analiza najnowszych neologizmów w języku francuskim
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: III Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka francuskiego IIp 3304-1DP2O-GO
Gramatyka opisowa języka francuskiego IIz 3304-1DZ2O-GO
Wstęp do językoznawstwa Ip 3304-1DP1O-WDJ-022
Wstęp do językoznawstwa Iz 3304-1DZ1O-WDJ-043
Wybrane zagadnienia językoznawcze Ip 3304-1DP1O-WZJ-024
Wybrane zagadnienia językoznawcze Iz 3304-1DZ1O-WZJ-045

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka francuskiego IIp 3304-1DP2O-GO
Gramatyka opisowa języka francuskiego IIz 3304-1DZ2O-GO
Wstęp do językoznawstwa Ip 3304-1DP1O-WDJ-022
Wstęp do językoznawstwa Iz 3304-1DZ1O-WDJ-043
Wybrane zagadnienia językoznawcze Ip 3304-1DP1O-WZJ-024
Wybrane zagadnienia językoznawcze Iz 3304-1DZ1O-WZJ-045

Założenia (opisowo):

Student, który chciałby wziąć udział w seminarium, powinien odbyć kursy: wstępu do językoznawstwa oraz gramatyki opisowej na poziomie podstawowym lub zaawansowanym. Powinien orientować się w działach językoznawstwa i w morfologii.

Skrócony opis:

Zajęcia będą podzielone na II części. Podczas pierwszej (większość semestru zimowego) będą powtarzane i rozszerzane wiadomości dotyczące technik słowotwórczych oraz badań leksykologicznych.

W drugiej części zostaną przydzielone tematy prac i słuchacze będą je opracowywać. Celem każdej pracy będzie zebranie ok. 100 naeologizmów w języku francuskim z określonej dziedziny oraz ich analiza morfologiczna i znaczeniowa. Wnioski z prac powinny wykazać najczęściej stosowane tehcniki słowotwórcze.

Pełny opis:

Zajęcia będą podzielone na II części. Podczas pierwszej (większość semestru zimowego) będą powtarzane i rozszerzane wiadomości dotyczące technik słowotwórczych oraz badań leksykologicznych. słuchacze zapoznają się z narzędziami pracy słowotwórcy-leksykografa: słownikami objaśniającymi, słownikami rodzin wyrazów, indeksem a tergo, platformą Neoveille i platformą Logoscope.

W drugiej części zostaną przydzielone tematy prac i słuchacze będą je opracowywać. Celem wszystkich prac będzie zebranie ok. 250 najnowszych neologizmów polskich i francuskich, ich klasyfikacja wg technik derywowania i ocena normatywna, wyznaczenie technik najbardziej i najmniej produktywnych. Neologizmy zbierane przez poszczególne osoby będą dotyczyły różnych dziedzin: słownictwa codziennego, nauki i techniki,muzyki i teatru, technologii komputerowych, zdrowia, mody i pielęgnacji urody itp.

Literatura:

(wybór)

Słownik a tergo do Uniwersalnego słownika języka polskiego, red. Stanisław Dubisz, PWN, Warszawa 2001.

Trésor de la langue française en ligne: http://atilf.atilf.fr/

https://tal.lipn.univ-paris13.fr/neoveille/html/login.php?action=login#

https://nowewyrazy.uw.edu.pl/lista-hasel.html

Alicja Nagórko, Zarys gramatyki polskiej : ze słowotwórstwem .- Warszawa, 1998

Bernard Fradin, Nabil Hathout, Fanny Meunier, La suffixation en -et et la question de la productivité, Langue française Année 2003 140 pp. 56-78.

Georgette Dal, Productivité morphologique : définitions et notions connexes,

Langue française, année 2003 (140), pp. 3-23

B. Kern, S. Miletić, Produktywność słowotwórcza jako jeden ze wskaźników „bogactwa językowego” (na przykładzie języków słoweńskiego, serbskiego i polskiego), [w:] Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców, t. 3, red. M. Gaze, P. Góralczyk-Mowczan, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 92–102.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student będzie umiał:

1. scharakteryzować techniki słowotwórcze gramatyczne i niegramatyczne oraz zilustrować definicje przykładami derywatów [polskich i francuskich,

2. krytycznie zreferować artykuł naukowy o tematyce morfologicznej i,

3. opracować cel pracy naukowej i zredagować wstępne hipotezy,

4. twórczo wykorzystać do pracy poznane artykuły naukowe,

5. zebrać materiał badawczy po kilkukrotnym zastosowaniu podanych narzędzi,

6. zredagować tekst naukowy na podstawie zebranego materiału oraz go zanalizować.

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja i aktywny udział w zajęciach, krótkie prezentacje, test na zakończenie 1. semestru, zebranie materiału do 15 kwietnia i zredagowanie pracy licencjackiej wg obowiązujących kryteriów.

W wypadku zajęć zdalnych dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności; w wypadku zajęć w sali - dwie. Za dodatkowa nieobecność nieusprawiedliwioną student będzie miał 1 dodatkowe pytanie na teście, za dwie dodatkowe i więcej- może nie zostać dopuszczony do zaliczenia.

Spóźnienia odradzam, ale zawsze zapraszam do dołączenia do grupy.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Fijałkowska
Prowadzący grup: Wanda Fijałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Seminarium licencjackie - Zaliczenie lub ocena
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium będzie poświęcone analizie najnowszych derywatów w języku francuskim, identyfikowanych na podstawie platform Neoveille i Logoscope.

W pierwszym semestrze studenci zapoznają się z terminologią i metodą pracy głównych szkół morfologicznych w Polsce i we Francji, w drugim będą pobierać neologizmy ( należące do różnych dziedzin ) i opisywać je wg ustalonej procedury.

Pełny opis:

Seminarium będzie poświęcone analizie najnowszych derywatów w języku francuskim, identyfikowanych na podstawie platform Neoveille i Logoscope.

W pierwszym semestrze studenci zapoznają się z terminologią i metodą pracy głównych szkół morfologicznych w Polsce i we Francji, w drugim będą pobierać neologizmy ( należące do różnych dziedzin ) i opisywać je wg ustalonej procedury.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)