Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej po 1989 r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-11A3LX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej po 1989 r.
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Polonistyczne minimum programowe
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii polskiej - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład kursowy służący przedstawieniu i problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w literaturze polskiej po 1989 roku. Omówione zostaną najważniejsze zjawiska z zakresu liryki, epiki, dramatu, krytyki i życia literackiego.

Pełny opis:

Na kreśloną wspólnie mapę współczesnych zjawisk literackich złożą się m.in: prehistoria i mikrochronologia literatury najnowszej; "ślady przełomu"; Infrastruktura literatury oraz jej społeczno-ekonomiczne tło; poezja "bruLionu" i jej konteksty. Pozostali poeci tego pokolenia; nowi prozaicy - Pilch, Stasiuk, Tokarczuk, Tulli...; powrót "Starych Mistrzów" w poezji i prozie; "roczniki siedemdziesiąte"; "pokolenie <<Bravo>>"; konstytuowanie inności oraz różnorodności - zabieranie/odzyskiwanie głosu, krytyka literacka; przemiany dramatu…

Literatura:

http://www.ppibl.ibl.waw.pl/mediawiki/index.php?title=Lista_hase%C5%82

Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Podręcznik, red. G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński, Kraków 2015.

Nowe dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, red. H. Gosk, Warszawa 2010.

Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009, red. P. Śliwiński, Poznań 2011.

(P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, red. H. Gosk, E. Kraskowska, część V: (P)o PRL.

Normalność i konflikty. Rozważania o literaturze i życiu literackim w nowych czasach, red. P. Czapliński, P. Śliwiński, Poznań 2006

Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89, red. A. Werner, T. Żukowski, Warszawa 2013.

Tekstylia. O rocznikach siedemdziesiątych, red. P. Marecki, M. Witkowski, I. Stokfiszewski, Wrocław 2002.

20-lecie. Teatr polski po 1989, red. D. Jarząbek, M. Kościelniak, G. Niziołek, Kraków 2010.

Dramat made (in) Poland, red. W. Baluch, Kraków 2009.

Czapliński P., Leciński M., Szybowicz E., Warkocki B., Kalendarium życia literackiego 1976-2000, Kraków 2003.

Czapliński P., Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Warszawa 2009.

Czapliński P., Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości, Kraków 2007;

Czapliński P., Śliwiński P., Literatura polska 1976-1998, Kraków 1999.

Czapliński P., Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996. Kraków 1997;

Jarzębski J., Apetyt na przemianę, Kraków 1997.

Klejnocki J., Literatura w czasach zarazy, Warszawa 2006.

Klejnocki J., Sosnowski J., Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia „brulionu” (1986-1996), Warszawa 1996.

Popczyk-Szczęsna B., Dramaturgia polska po 1989 roku, Katowice 2013.

Śliwiński P., Przygody z wolnością, Kraków 2002.

Warkocki B., Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna podstawowe kategorie krytyczno- i historycznoliterackie stosowane do opisu literatury najnowszej.

Orientuje się w najważniejszych zjawiskach literatury po roku 1989.

Zna najważniejsze nazwiska poetów, pisarzy i krytyków, tytuły książek, nazwy i charakter instytucji życia literackiego.

Zdobywa świadomość ciągłości dyskursu o literaturze XX i XXI wieku wraz z towarzyszącymi mu na różnych poziomach kontynuacjami i

zerwaniami.

Odróżnia pokolenia i nurty literackie, potrafi przypisać do nich twórców.

Potrafi zrekonstruować przebieg najważniejszych procesów w literaturze współczesnej.

Dostrzega rolę najnowszej literatury w procesie dokumentowania zjawisk społecznych i kulturowych oraz jej krytyczny potencjał.

Metody i kryteria oceniania:

Uzyskanie pozytywnego rezultatu na sprawdzianie pisemnym, który zostanie przeprowadzony podczas ostatniego spotkania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 140 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Jagoda Wierzejska
Prowadzący grup: Karol Hryniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 140 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Jagoda Wierzejska
Prowadzący grup: Karol Hryniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)