Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Latinxs and Hispanic Identities

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SH0009
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Latinxs and Hispanic Identities
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The course presents a guide to a critical understanding of minority groups in the United States of America. In reference to a person's origin and ancestry, the terms ‘Latino’ and ‘Hispanic’ have been adopted in the U.S. in an attempt to loosely group immigrants -and their descendants- from Spanish speaking countries. The course offers a multidisciplinary approach to understand their realities with emphasis on their culture, history and politics. Finally, the course reviews the current debates on Latinos, as an ethnic minority, and on immigration from Spanish-speaking countries to the United States of America.

Pełny opis:

List of Topics

Introduction

Race, Ethnicity, and Politics

What are Latinos and where do they come from?

Latin America, Monroe Doctrine & Manifest Destiny

The Invention of Latin America

Mexican Americans

Course Recap

Term Essay. Submission.

Anglo-Saxonism

U.S. Foreign Policy on Latin America

Spanish Language in the U.S.

Demographic Change

The Latino ‘Threat’.

Citizens and Voters

Political Participation

Conclusions

Literatura:

Citrin, Jack, and David O. Sears. “The Challenge of E Pluribus Unum.” Chapter. In American

Identity and the Politics of Multiculturalism, pp. 1–29. Cambridge Studies in Public Opinion and

Political Psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

DeGuzmán, María. “Latinx: ¡Estamos Aquí!, Or Being ‘Latinx’ at UNC-Chapel Hill.” Cultural

Dynamics 29, no. 3 (August 2017): 214–30. doi:10.1177/0921374017727852.

Dick, Hilary. 2019. ‘Build the Wall!’: Post‐Truth on the US–Mexico Border. American Anthropologist, 121: 179-185. doi:10.1111/aman.13189

Kymlicka, Will. 2018. Liberal Multiculturalism as a Political Theory of State–Minority Relations. Political Theory, 46(1): 81–91. doi:10.1177/0090591717696021.

Lijphart, Arend. “Polarization and Democratization.” Chapter. In Solutions to Political Polarization in America, edited by Nathaniel Persily, 73–82. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. doi:10.1017/CBO9781316091906.004.

Marquez, Benjamin, and Joseph Stewart. "Reconceptualizing Mexican American Politics." Political

Research Quarterly 46, no. 3 (1993): 691-701. Accessed February 17, 2020. doi:10.2307/448954.

Simmons, William and Mueller, Carol (eds.). 2014. Binational Human Rights: The U.S.-Mexico Experience. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Wastl-Walter, Doris. 2011. The Ashgate Research Companion to Border Studies, Abingdon: Routledge, Routledge Handbooks Online.

Salinas Jr., C., and A. Lozano. 2017. Mapping and Recontextualizing the Evolution of the Term Latinx: And Environmental Scanning in Higher Education. Journal of Latinos and Education. https://doi.org/10.1080/15348431.2017.1390464.

Torres, Lourdes. 2018. Latinx?. Latino Studies, Volume 16, Issue 3, pp 283–285. https://doi.org/10.1057/s41276-018-0142-y

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po ukończeniu kursu student:

- rozumie kluczowe pojęcia i teorie związane z tematyką kursu

- rozpoznaje istotne elementy związane z zagadnieniami poruszanymi w czasie trwania kursu

- identyfikuje historyczne i współczesne zagadnienia dotyczące omawianych kwestii

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi krytycznie posługiwać się teoriami i pojęciami w celu wyjaśnienia kwestii związanych z tematem kursu

- formułuje krytyczne argumenty

- wyciąga wnioski i formułuje syntetyczne podsumowania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi sformułować własną opinię na temat współczesnych wydarzeń

- rozumie znaczenie relacji interkulturowych w rozwiązywaniu wspólnych problemów.

- wzbogaca wiedzę o Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny uczniów będą oparte na poniższych kryteriach:

Udział w zajęciach: 10%

Esej na semestralny (1 500 słów): 30%

Esej końcowy (2 500 słów): 40%

Inna forma oceny: 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hector Calleros Rodriguez
Prowadzący grup: Hector Calleros Rodriguez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)