Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Ośrodek Studiów Amerykańskich)

Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
4219-SH0025 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-SB063 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Społeczeństwa pamiętają swoją przeszłość, podobnie jak pojedyncze jednostki, i pamięć ta stanowi podstawę ich tożsamości. Kurs ten będzie przeglądem sposobów w jakich Amerykanie zbudowali swoją tożsamość narodową poprzez mity, rytuały, i inne sposoby upamiętniania i jak one kształtują dziś społeczeństwo amerykańskie. Przyjrzymy się nie tylko temu co pamiętają ale również dlaczego pewne wydarzenia pamiętają lepiej niż inne. Ostatecznie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy pluralistyczne społeczeństwo może zbudować wspólną tożsamość.

Strona przedmiotu
4219-SH135 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest spojrzeniem na amerykańską reklamę w perspektywie historycznej. Śledzi rozwój branży reklamowej i jej wpływ oraz wpływ na nią innych elementów życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Porusza kwestie reprezentacji i stereotypów na konkretnych przykładach z kampanii reklamowych.

Strona przedmiotu
4219-SG046 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu przeprowadzona zostanie analiza pojęcia „wyjątkowości”, która jest nieodłącznym elementem tożsamości narodu amerykańskiego od jego początków. Świadomość unikalnego doświadczenia związanego z powstaniem państwa i jego rozwojem, w tym szczególnych wartości na których naród amerykański został zbudowany (przekonanie że Amerykanie są „narodem wybranym” oraz „miastem na Wzgórzu”) są nie tylko fundamentem, na którym została zbudowana tożsamość amerykańska, ale także ważny element który wpływał na decyzje polityczne USA w polityce wewnętrznej i zagranicznej.

W pierwszej kolejności przyjrzymy się retoryce politycznej dotyczącej polityki zagranicznej, która jest ważnym nośnikiem narodowych uczuć, sentymentów i przekonań. Będziemy analizować przemówienia amerykańskich prezydentów i członków Kongresu aby ocenić jak usprawiedliwiali oni polityczne decyzje. Będziemy również badać klasyczną literaturę dot. retoryki politycznej aby lepiej rozumieć funkcję języka w komunikacji.

Strona przedmiotu
4219-SD0067 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs bada różne aspekty kultur fanowskich oraz badań nad kulturami fanowskimi w perspektywnie amerykańskiej. Na zajęciach będziemy rozmawiać o debatach związanych z dobrze znanymi franczyzami filmowymi i telewizyjnymi i o produkcji fanowskiej takiej jak "fan video" czy fikcja fanowska (fanfiction). Kurs będzie okazją do zastosowania metodologii rozwiniętych w ramach badań nad kulturami fanowskimi, medioznawstwa i kulturoznawstwa w odniesieniu do współczesnych fenomenów w kulturze popularnej jak np. kultura konwergiencji, modele narracji transmedialnej, kulturowe kłusownictwo czy kultura partycypacyjna.

Strona przedmiotu
4219-SF059 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-SC062 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest żydowskości przełomu 21. wieku w amerykańskiej literaturze, kulturze i filmie. Poruszane będą następujące zagadnienia: asymilacja i akulturacja, pamięć o Shoah, kwestie płci i seksualności, żydowskie reakcje na 11. Września, kwestie nowych imigrantów z byłego związku Radzieckiego. Prócz dzieł literackich (Philip Roth, Cynthia Ozick, Nathan Englander, Allegra Goodman, Gary Shteyngart, Michael Chabon, Anya Ulinich), przyjrzymy się także reprezentacjom filmowym i telewizyjnym (e.g. Munich, Borat, Clueless, A Serious Man, Meet the Parents, The Daily Show, Seinfeld, The Nanny) oraz zbadamy, jak żydowskość przejawia sie w Internecie.

Strona przedmiotu
4219-SD0063 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proponowany kurs jest poświęcony sposobom przedstawienia amerykańskiego krajobrazu w sztukach wizualnych XIX i XX wieku. Szczególny stosunek kultury USA do natury postrzegany jest jako istotna, twórcza (lub destrukcyjna) siła, mająca wpływ zarówno na środowisko naturalne, jak i na kształtowanie amerykańskiej tożsamości. Przeanalizujemy więc wybrane dzieła, rozpatrując je nie tylko jako część kulturowego dziedzictwa Stanów Zjednoczonych, ale także jako ilustrację i/lub komentarz do istotnych kwestii społecznych czy politycznych.

Strona przedmiotu
4219-AL001 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dokonuje przeglądu amerykańskiej literatury okresu od 1620 do 1885. Rozpoczyna się w momencie powstania pierwszych kolonii w Ameryce Północnej a kończy po Wojnie Secesyjnej. Konwersatorium to będzie okazją, by przeczytać i szczegółowo omówić ważniejsze teksty z siedemnastego i osiemnastego wieku, przykłady najważniejszych gatunków literackich charakterystycznych dla wczesnego okresu niepodległej Ameryki i amerykańskiego romantyzmu. Jednym z głównych wątków zajęć są stosunki etniczne i rasowe: doświadczenie niewolnictwa, sytuacja rdzennych Amerykanów; stereotypy i uprzedzenia.

Strona przedmiotu
4219-AW003 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl wykładów obejmuje historię literatury amerykańskiej od początków angielskiego osadnictwa w Ameryce Północnej (1. poł. XVII w.) do końca w. XIX, poczynając od kultury i literatury purytanów w Nowej Anglii poprzez okres Wczesnej Republiki (Oświecenie, początki poezji i prozy), okres poprzedzający wojnę secesyjną (powstanie narodowej świadomości literackiej, poezja romantyczna, początki czasopiśmiennictwa, rozwój prozy narracyjnej, transcendentalizm i pisarze Amerykańskiego Renesansu) i 2. poł. XIX w. (kształtowanie się nowych ośrodków literackich w regionach, realizm i naturalizm w prozie narracyjnej).

Strona przedmiotu
4219-AL002 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach tego kursu zostaną omówione główne trendy historii literatury amerykańskiej—prozy, poezji, dramatu—od końca Wojny Secesyjnej aż do teraźniejszości. Przyjrzymy się zmianom stylów literackich, tematów i założeń dotyczących roli literatury w życiu społecznym. Omówimy realizm, naturalizm i prozę regionalną, modernizm, Harlem Renaissance, literaturę zaangażowaną politycznie lat trzydziestych, literaturę pokolenia powojennego, postmodernizm i wreszcie literaturę współczesnej Ameryki, wielokulturowej i wieloetnicznej. Poświęcimy wiele uwagi zmieniającym się kontekstom kulturowym literatury: sporom dotyczącym tożsamości amerykańskiej, zmieniającej się roli rasy, etniczności, gender, etc.

Strona przedmiotu
4219-AW004 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład omawia główne trendy literatury amerykańskiej po Wojnie Secesyjnej; skupia się zarówno na zagadnieniach estetycznych jak i źródłach ideologicznych tej literatury i uwarunkowaniach kulturowych. Zaczyna od Marka Twaina, problemów realizmu w literaturze, naturalizmu i literatury regionalnej. Później omawia twórczość Henry'ego Jamesa . Po omówieniu literatury społecznie zaangażowanej z lat trzydziestych, przejdziemy do omówienia najważniejszych pisarzy modernizmu, zarówno w prozie jak i poezji. Harlem Renaissance poświęcimy oddzielny wykład. Kolejny wykład omówi główne trendy poezji powojennej; jeszcze kolejny będzie poświęcony teatrowi powojennemu. Postmodernizm będzie omówiony zarówno jako trend w literaturze jak i koncepcja teoretyczna. Ostatnie wykłady będą poświęcone współczesnemu pisarstwu: literaturze różnych grup etnicznych, wiodących pisarek który twórzczośc przypada na lata siedemdziesiąte i późniejsze, literatura która powstała w reakcji na zamachy z 9/11.

Strona przedmiotu
4219-SD0028 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi wprowadzenie do jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się form współczesnych mediów amerykańskich - serialu telewizyjnego. Chociaż kurs nakreśli zarysy historycznego rozwoju tej formy po roku 2000, jego głównym celem jest omówienie konkretnych jej aspektów. Cotygodniowe zajęcia zbudowane będą wokół jednego wybranego tytułu, który posłuży jako pretekst do dyskusji i refleksji nad wybranymi zagadnieniami (format serialu i jego zmiany; wizualność i auralność; złożoność; widzowie i fani, etc.) jak również tematami (rasa, płeć, klasa, przyszłość, etc.).

Uwaga: chociaż kurs nie wymaga wcześniejszej znajomości telewizji amerykańskiej, jest dosyć wymagający jeśli chodzi o oglądanie. Co tydzień studenci będą zobowiązani zapoznać albo z jednym sezonem wybranej serii albo z kilkoma odcinkami kilku seriali. Poszczególne tygodnie mogą się różnić nieco w tym względzie, ale generalnie uczestnictwo w kursie związane jest ze znaczącym czasem ekranowym.

Strona przedmiotu
4219-SF035 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest przejawom antyamerykanizmu we współczesnym świecie oraz poszukiwaniom tego przyczyn i konsekwencji w wielu obszarach świata.

Strona przedmiotu
4219-SH0002 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs podejmuje pogłębioną analizę rozwoju tożsamości Afroamerykańskiej od powstania blackface minstrelsy aż po renesans harlemski, badając społeczne i kulturowe reakcje Afroamerykanów na wzrost Amerykańskiego (Białego) Imperium.

Strona przedmiotu
4219-SH0024 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten kurs oferuje narzędzia teoretyczne nauk społecznych, pozwalające na krytyczne rozumienie fenomenów kulturowych związanych z ciałem, koncepcjami zdrowia i choroby, medycyny i medykalizacji. Studenci uzyskają wiedzę historyczną i antropologiczną na temat zastosowania różnych substancji; intersekcji medycyny, magii i rytuału; rozwoju zachodniej medycyny („biomedycyny”). Wreszcie, przyjrzymy się związkom pomiędzy państwem a polityką ciała w projektach budowania narodowości , a także różnym przykładom politycznych kontekstów używania leków i innych substancji. Kurs przeznaczony jest dla studentów i studentek studiów licencjackich.

Strona przedmiotu
4219-SC014 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Gdyby poproszono Cię o stworzenie kanonu literatury XXI wieku – co znalazłoby się na liście? Powieści zdobywające nagrody literackie, czy bestsellery? Te, które docenili akademicy czy recenzenci w prasie codziennej? Co na podstawie takiej listy pomyśleliby o roku 2022 czytelnicy przyszłości? Ten kurs pozwoli nam spojrzeć na różne tradycje pisarstwa amerykańskiego – niektóre z nich zapomniane (jak XIX-wieczny sentymentalizm), a inne uznawane za estetyczny wzorzec przez dekady (jak XIX-wieczny realizm). Prześledzimy historie ich komercyjnych, akademickich i popularnych sukcesów i porażek.

Strona przedmiotu
4219-SD097 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozkwit afroamerykańskiego pisarstwa (wpływowych esejów, nagradzanych powieści) i filmu (renesans czarnego kina) to niezwykle ważny amerykański fenomen kulturowy początku XXI wieku. Literatura, film i sztuka afroamerykańska ostatnich dwóch dekad posłuży nam jako pretekst do przyjrzenia się doświadczeniu, historii i kulturze afroamerykańskiej w U.S.A. na przestrzeni wieków.

Strona przedmiotu
4219-SD0066 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Since late nineteenth century psychology and psychotherapy have had continued influence on American culture. Different forms of “the mind cure” have generated significant income, propelling the development of new professions and giving rise to important cultural debates. This course examines how the therapeutic ethos became instilled in American culture and how it has evolved since the nineteenth century.

Strona przedmiotu
4219-SB015 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pytanie czy po Holocauście może powstać poezja, albo, ujmując rzecz z perspektywy teologicznej, czy po Auschwitz ma sens mówienie o Bogu, to nie są pytania retoryczne. Zniszczenie europejskich Żydów domaga się nowego przemyślenia podstawowych pojęć całej cywilizacji. Być może pytanie jak to się stało, że w sercu chrześcijańskiej Europy doszło do Holocaustu może pozostać bez odpowiedzi. Jednak niemożność znalezienia ostatecznej odpowiedzi i zadowalającego wyjaśnienia nie zwalnia od stawiania filozoficznych i teologicznych pytań

Strona przedmiotu
4219-SG045 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć omawiane będą zagadnienia związane z teorią i praktyką współczesnej dyplomacji: organizacja służby zagranicznej, metody i zakres działania, wykorzystywane instrumenty oraz normy postępowania. Funkcjonowanie dyplomacji XXI w. będzie prezentowane w ujęciu historycznym, uwzględniając proces rozwoju funkcji służby dyplomatycznej oraz na tle panoramy stosunków międzynarodowych. Analiza zjawisk politycznych, gospodarczych i społecznych, dyplomacja ekonomiczna i publiczna, komunikacja i protokół dyplomatyczny znajdą się w trakcie zajęć w centrum uwagi. Jako podstawa naszych rozważań służyć będzie polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych.

Strona przedmiotu
4219-SD0068 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-SG051 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The goal of the course is to understand the processes that led to the end of American isolationism, which has been the guiding principle for U.S. foreign policy since George Washington, the country’s first President, until the two world wars of 1914 and 1939. It aims at presenting students with knowledge of the internal developments (incl. political, economic and social conditions) as well as external factors (relations with the changing world) that contributed to that decision.

We will look at the steps that prepared and led the U.S. to give up its isolationist principle, and to engage in the world affairs on a full scale after the WWII. We will specifically look into the concept of Manifest Destiny and “new” Manifest Destiny as well the “end of American frontier” at the late 19th century as important factors in preparing the nation for this critical shift in its policies.

Strona przedmiotu
4219-SC071 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs za swoje motto obiera stwierdzenie Pauli Gunn Allen o wadze macierzyństwa dla społeczności indiańskich. Odpowiedź na pytanie "kim jest twoja matka?" jest zarazem odpowiedzią na pytanie o tożsamość jednostki. Celem kursu jest przyjrzenie się różnym formom kobiecości obecnych w twórczości pisarek pochodzenia indiańskiego. Przyjrzymy się rolom społecznym wyznaczonym różnym etapom kobiecości przez rdzenną tradycję oraz ich artystycznemu przetworzeniu.

Strona przedmiotu
4219-SC0014 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-SH0023 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course provides a general history of police militarization in the US between the late 19th century and present. Reading the selected key texts will enable a comparative analysis of American policing in a historical context, demonstrating the gradual militarization of law enforcement agencies since the initial phase of urban policing in the US. While the central focus will be on the structural and practical development of police departments, the secondary aim of the course is to adopt a critical lens through which policing can be viewed in a broader context than "crime prevention." Testing the historically-evolving function of policing in wider dimensions of social structures will equip the students with a critical lens of analyzing issues related to policing.

Strona przedmiotu
4219-SC011 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia historię satyry w literaturze amerykańskiej: jej początki w tradycji mówionej; pierwsze opowiadania satyryczne; satyrę abolicjonistyczną; satyry pisane dialektem/żargonem; satyrę Renesansu Harlemu; satyrę początków, apogeum, oraz zmierzchu Ruchu na rzecz praw obywatelskich i Czarnej siły; wczesną satyrę feministyczną; satyrę postmodernistyczną; satyryczne pamiętniki/autobiografie; satyryczne książki komików telewizyjnych i scenicznych; współczesne satyry rasy i etniczności; główny nurt amerykańskiej satyry dwudziestego pierwszego wieku; a także satyrę internetową, interaktywną, i generowaną za pomocą Sztucznej Inteligencji. Kurs uzupełniony jest tekstami krytycznymi z dziedziny filozofii humoru, w tym teorii ironii i parodii w kontekście amerykańskiej satyry literackiej.

Strona przedmiotu
4219-AL006 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The Information Technology course, offered in-house by the American Studies Center, introduces the students to a range of skills, programs, and services essential to conducting effecting research in humanities and social sciences. Each class unit is devoted to a different set of contemporary digital tools and relies on hands-on practice by the students.

Strona przedmiotu
4219-SB060 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-AW051 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć dokonuje się przeglądu głównych tematów, problemów i metod badawczych w studiach amerykanistycznych. Nacisk położony jest na ujęcia teoretyczne m.in. w kulturoznawstwie, literaturoznawstwie, historiografii.

Wykład skupia się na Stanach Zjednoczonych Ameryki, lecz uwzględnia także perspektywy latynoamerykańskie i europejskie.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)