Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Social Class and Social Mobility

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SH0018
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to Social Class and Social Mobility
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Od uczestników oczekuje się umiejętności czytania ze zrozumieniem specjalistycznych tekstów z zakresu nauk społecznych w języku angielskim, a także umiejętności analizy innego rodzaju dyskursów oraz formułowania wniosków dotyczących kwestii społecznych.
Skrócony opis:

W ostatnich latach kwestie dotyczące klas społecznych i nierówności są szeroko dyskutowane przez naukowców, polityków, a także aktorów z innych dziedzin społecznych.

Celem tego kursu jest wyposażenie uczestników w podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych związane z klasami społecznymi, stratyfikacją społeczną i nierównościami, tak aby mogli w pełni zrozumieć te debaty. Pierwsza część kursu obejmuje prezentację najbardziej wpływowych klasycznych perspektyw postrzegania klas społecznych, jak również krytykę tych koncepcji ze strony współczesnych badaczy.

Program obejmuje również krytyczną analizę bieżących debat dotyczących klas społecznych i relacji klasowych w Stanach Zjednoczonych, a także studia przypadków dotyczące Wielkiej Brytanii i Polski. Wybór tematyki będzie uwzględniał różne perspektywy - akademicką, dziennikarską i artystyczną.

Pełny opis:

Klasa jest jednym z najbardziej podstawowych pojęć analitycznych w socjologii, a także jednym z konceptów najbardziej istotnych politycznie. Jednocześnie debaty naukowe dotyczą nie tylko dokładnego znaczenia tego terminu, lecz także samej jego użyteczności w badaniu współczesnych społeczeństw.

Niemniej, wraz z powrotem publicznych i akademickich debat na temat nierówności społecznych, a także rosnącymi nastrojami antyelitarystycznymi, można mówić o odrodzeniu zainteresowania klasą i relacjami klasowymi w różnych krajach świata.

Pierwszym celem tego kursu jest przedstawienie studentom niektórych z podstawowych pojęć z zakresu nauk społecznych związanych z klasami, stratyfikacją społeczną i nierównościami. W początkowej części kursu uczestnicy zapoznają się i omówią klasyczne podejścia do klas społecznych, w tym te prezentowane przez Karola Marksa, Maxa Webbera i Pierre'a Bourdieu. Zapoznają się również z krytyką samej koncepcji klas społecznych.

Drugim celem jest zapoznanie studentów z wybranymi debatami dotyczącymi klasy i stosunków klasowych w Stanach Zjednoczonych a w mniejszym stopniu w także w Wielkiej Brytanii i Polsce. Ta część programu obejmuje krytyczną analizę studiów przypadków dotyczących różnych tematów - na przykład podziału klasowego współczesnych społeczeństw, reprezentacji i doświadczeń klasy robotniczej. Omawiane zagadnienia prezentowane będą z różnych perspektyw - akademickiej, dziennikarskiej, a także artystycznej.

Literatura:

Uczestnicy zajęć otrzymywać będą materiały przed każdymi zajęciami

literatura akademicka:

Scott Appelrouth, Laura Desfor Edles, Sociological theory in the classical era: text and readings (excerpts)

Martin Marger, Social Inequality: Patterns and Processes (excerpts)

Erik Olin Wright, Approaches to Class Analysis (excerpts)

Mike Savage, Social Class in the 21st Century (excerpts)

Inne źródła:

Class matters. A special section to New York Times

J. D. Vance, Hillbilly Elegy

I, Daniel Blake (dir. Kenneth Loach), 2016

Social Class in American Society, 1957

People Like Us: Social Class in America (dir. Louis Alvarez, Andy Kolker), 2001

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- znajomość podstawowych teorii i pojęć socjologicznych dotyczących klas społecznych i nierówności;

- znajomość współczesnych debat publicznych dotyczących klasy społecznej i stosunków klasowych;

UMIEJĘTNOŚCI:

- umiejętność krytycznej analizy różnych form dyskursów, w szczególności tekstów akademickich i artykułów prasowych;

- umiejętność wykorzystania koncepcji teoretycznych do analizy dyskursów popularnych;

KOMPETENCJE:

- Po zaliczeniu przedmiotu student posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne pogłębianie zainteresowań dotyczącej problematyki nierówności społecznych;

Metody i kryteria oceniania:

Od studentów oczekuje się czytania (i okazjonalnego oglądania) materiałów, które posłużą jako podstawa do dyskusji podczas zajęć.

Obecność i uczestnictwo w zajęciach: 30%

Esej śródsemestralny: 30%

Esej końcowy: 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Turkowski
Prowadzący grup: Andrzej Turkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)