Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Katedra Rusycystyki

Jednostka: Katedra Rusycystyki Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
3202-S2WTD11o brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia umożliwiają zdobycie wiadomości z historii teatru i dramatu rosyjskiego, historycznego rozwoju i współczesnych perspektyw. Zajęcia zapoznają z szeroko pojętym procesem rozwojowym teatru, z uwzględnieniem rozwoju dramaturgii i wpływu tendencji zachodnioeuropejskich. Maja przygotować studenta do świadomego odbioru zjawisk teatralnych i recepcji spektakli.

Strona przedmiotu
3202-S2WTD21o brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia umożliwiają zdobycie wiadomości z historii teatru i dramatu rosyjskiego, historycznego rozwoju i współczesnych perspektyw. Zajęcia zapoznają z szeroko pojętym procesem rozwojowym teatru, z uwzględnieniem rozwoju dramaturgii i wpływu tendencji zachodnioeuropejskich. Maja przygotować studenta do świadomego odbioru zjawisk teatralnych i recepcji spektakli.

Strona przedmiotu
3202-S1SLDR31z brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium licencjackie poświęcone jest szeroko rozumianym współczesnym kontekstom interpretacyjnym dramaturgii rosyjskiej, zapoznaniu się z najważniejszymi pojęciami historycznoliterackimi i teoretycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z dramatem. Jego celem jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej, pomoc w wyborze metody badawczej.

Strona przedmiotu
3202-S1SLDR32z brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium licencjackie poświęcone jest szeroko rozumianym współczesnym kontekstom interpretacyjnym dramaturgii rosyjskiej, zapoznaniu się z najważniejszymi pojęciami historycznoliterackimi i teoretycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z dramatem. Jego celem jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej, pomoc w wyborze metody badawczej.

Strona przedmiotu
3202-S2PEDDJR21e brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z praktycznym aspektem planowania pracy nauczyciela, zasadami konstruowania konspektów i scenariuszy lekcji, sposobami analizy czynników mających wpływ na proces uczenia się, kluczowymi aspektami procesu przyswajania języka w warunkach szkolnych. Dokonany zostanie przegląd podejść, metod i technik nauczania języka rosyjskiego oraz zaprezentowane zostaną sposoby kontroli i ewaluacji osiągnięć uczniów

Strona przedmiotu
3202-S2PEDDJR22o brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami funkcjonowania nauczyciela w placówkach edukacyjnych. Przedstawienie funkcji, kompetencji, atutów, umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych oraz ról, jakie może pełnić nauczyciel w procesie nauczania języka rosyjskiego. Zaprezentowanie możliwości współpracy nauczyciela języka rosyjskiego z innymi pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym.

W ramach zajęć student zapozna się z różnymi stylami nauczania i stymulowania uczniów do pracy twórczej oraz możliwościami wykorzystania EPS – Europejskiego portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków.

Strona przedmiotu
3202-S1WET22o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest pogłębienie znajomości języka rosyjskiego w powiązaniu z tradycyjną kulturą jego rodzimych użytkowników. Jeśli bowiem ignorować ten związek, bagatelizować zakodowany w języku i wspólny członkom danej grupy etnicznej sposób interpretacji obiektów i zjawisk, znajomość języka staje się abstrakcyjna, niemożliwe jest ani pełne rozumienie i tworzenie tekstów, ani też przekład.

Strona przedmiotu
3202-S1OFP11o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest kształtowanie sprawności i umiejętności fonetycznych właściwych dla poprawnej wymowy rosyjskiej. Przedmiot powiązany jest z praktyczną nauką języka rosyjskiego oraz z gramatyką współczesną języka rosyjskiego.

Strona przedmiotu
3202--S1OFR12o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest utrwalenie podstawowych sprawności i umiejętności fonetycznych właściwych dla poprawnej rosyjskiej wymowy, w tym kształtowanie umiejętności użycia różnych typów konstrukcji intonacyjnych, z uwzględnieniem różnic między językiem polskim i rosyjskim.

Przedmiot powiązany jest z praktyczną nauką języka rosyjskiego oraz z gramatyką współczesną języka rosyjskiego.

Strona przedmiotu
3202-S1OGKF31o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe rodzaje badań porównawczych i ich uwarunkowania interdyscyplinarne. Założenia konfrontatywnej, w szczególności konfrontatywno-ekwiwalencyjnej analizy języków. Zapoznanie studentów z zagadnieniami: tertium comparationis a podstawa porównania, ustalanie międzyjęzykowych stosunków tożsamości, różnic pełnych i różnic częściowych, klasyfikacje ekwiwalentów międzyjęzykowych (m.in. ekwiwalenty kategorialne, strukturalne i uzualno-stylistyczne). Aspekty poznawcze i praktyczne (przekładowe, glottodydaktyczne i in.) badań konfrontatywnych. Klasyfikowanie języków świata.

Strona przedmiotu
3202-S1OGF12e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka fonetyki i fonologii dotyczy trzech aspektów charakterystyki głosek: akustycznego, artykulacyjnego i funkcjonalnego. Szczegółowo omówione są m.in. następujące zagadnienia: budowa i działanie aparatu mowy człowieka, klasyfikacja artykulacyjna głosek rosyjskich, alternacje głosek, redukcja samogłosek, sylaba, akcent i intonacja w języku rosyjskim, fonem. Studenci opanowują ponadto zasady transkrypcji fonetycznej i fonologicznej.

Na zajęciach z leksykologii i leksykografii omawiane są m. in.: semantyczna struktura wyrazu, metody opisu znaczenia słowa, pojęcia synonimu, homonimu, antonimu, hiperonimu, a także zagadnienia frazeologii oraz typologia słowników lingwistycznych.

Strona przedmiotu
3202-S1OGM21e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie studentom zagadnień morfemiki i słowotwórstwa oraz problemu klasyfikacji wyrazów na części mowy i ich charakterystyki.

Studenci uzyskują umiejętność klasyfikacji morfemów i analizy morfemowej, świadomie analizują podzielność słowotwórczą wyrazów, poznają terminologię oraz zagadnienia teoretyczne dotyczące charakterystyki części mowy w języku rosyjskim, wskazują na przynależność wyrazów w tekście do części mowy oraz potrafią podać ich charakterystykę formalno-gramatyczną.

Strona przedmiotu
3202-S1OGS22e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu "Gramatyka opisowa języka rosyjskiego. Składnia" omawiane będą podstawowe zagadnienia teorii składni: podstawowe kwestie opisu związków słów, zdań, zdań złożonych, klasyfikacje składniowe jednostek i ich związków.

Strona przedmiotu
3202-S1OHF11o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

I. Zagadnienia wstępne.

II. Ontologia (metafizyka).

III. Epistemologia (teoria poznania).

IV. Aksjologia (etyka).

Strona przedmiotu
3202-S1OHJ31e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres problemowy zajęć obejmuje genealogię języków słowiańskich, zagadnienia z zakresu fonetyki i morfologii prasłowiańskiej, staroruskiej i rosyjskiej oraz w mniejszym stopniu składni staroruskiej.

Strona przedmiotu
3202-S1OHL22e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z historii literatury rosyjskiej 1895-1929 (epoki tzw. „Srebrnego wieku”) stanowi kontynuację kursu, poświęconego poprzedniej epoce literackiej, a zarówno jest częścią cyklu wykładów, zmierzających do charakterystyki całościowej historii literatury rosyjskiej z uwzględnieniem współczesnych dyskusji na temat modernizmu rosyjskiego (po 2022 roku).

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z procesem historycznoliterackim w Rosji w latach 1895-1929, wyodrębnienie głównych nurtów i najważniejszych zjawisk literackich (symbolizmu, akmeizmu, futuryzmu), charakterystyka życia literackiego w Rosji po 1917 roku, a także charakterystyka twórczości wybitnych pisarzy – przedstawicieli tej epoki oraz interpretacja najważniejszych tekstów literackich.

Strona przedmiotu
3202-S1OHL31e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dzieje literatury rosyjskiej w latach 1929-1991. Twórczość kilku generacji pisarzy na tle przemian społeczno-politycznych (czasy Stalina, Chruszczowa, Breżniewa, Gorbaczowa). Realizm socjalistyczny jako oficjalna metoda twórcza literatury rosyjskiej. Kierunki i nurty rozwojowe literatury rosyjskiej, problematyka i poetyka utworów. Literatura drugiej i trzeciej fali emigracji

Strona przedmiotu
3202-S1OHL21e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z historii literatury rosyjskiej II połowy XIX wieku stanowią kontynuację kursu poświęconego epoce poprzedniej. Są elementem cyklu wykładów i ćwiczeń, których celem jest zapoznanie studentów z rozwojem literatury rosyjskiej od czasów najdawniejszych do współczesności.

Strona przedmiotu
3202-S1OHL12e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest prezentacja podstawowych – najbardziej reprezentatywnych − zjawisk z dziejów literatury pierwszej połowy XIX wieku. Materiał jest prezentowany w układzie chronologiczno-problemowym.

Strona przedmiotu
3202-S1OHL11e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest prezentacja podstawowych – najbardziej reprezentatywnych − zjawisk z zakresu folkloru oraz dziejów literatury staroruskiej i literatury XVIII wieku. Materiał jest prezentowany w układzie chronologiczno-problemowym.

Strona przedmiotu
3202-S1OHL11e-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest prezentacja podstawowych – najbardziej reprezentatywnych − zjawisk z zakresu folkloru oraz dziejów literatury staroruskiej i literatury XVIII wieku. Materiał jest prezentowany w układzie chronologiczno-problemowym.

Strona przedmiotu
3202-S1ORH12e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest prezentacja podstawowych wydarzeń i zjawisk z dziejów Rosji i ZSRR w XIX-XX w. Materiał jest prezentowany w układzie chronologiczno-problemowym.

Strona przedmiotu
3202-S1ORH12e-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest prezentacja podstawowych wydarzeń i zjawisk z dziejów Rosji i ZSRR w XIX-XX w. Materiał jest prezentowany w układzie chronologiczno-problemowym.

Strona przedmiotu
3202-S1ORH11o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest prezentacja podstawowych wydarzeń i zjawisk z dziejów Rosji (powstanie państwa – początek XIX w.). Materiał jest prezentowany w układzie chronologiczno-problemowym.

Strona przedmiotu
3202-S1ORH11o-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest prezentacja podstawowych wydarzeń i zjawisk z dziejów Rosji (powstanie państwa – początek XIX w.). Materiał jest prezentowany w układzie chronologiczno-problemowym.

Strona przedmiotu
3202-S1WJK12o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z kręgiem zagadnień dotyczących wzajemnych związków między językiem, myśleniem, zachowaniem się człowieka i rzeczywistością, tj. między formalną strukturą języka a resztą kultury społeczności posługującej się danym językiem. Zagadnienia teoretyczne ilustrowane są materiałem różnych języków z wyeksponowaniem polskiego i rosyjskiego.

Strona przedmiotu
3202-S1WMJ32 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają zasoby komunikacji społecznej, dowiadują się o rynku drukowanych i elektronicznych środków masowego przekazu w Rosji, analizują język współczesnych rosyjskich mediów.

Strona przedmiotu
3202-S1WMJ32-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają zasoby komunikacji społecznej, dowiadują się o rynku drukowanych i elektronicznych środków masowego przekazu w Rosji, analizują język współczesnych rosyjskich mediów.

Strona przedmiotu
3202-S2WGJ12o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych informacji na temat pierwiastka komicznego w strukturze i semantyce języka rosyjskiego na poziomie stylistycznym, fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym.

Strona przedmiotu
3202-S2WGJ12o-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych informacji na temat pierwiastka komicznego w strukturze i semantyce języka rosyjskiego na poziomie stylistycznym, fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)