Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjografia planistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-FPL
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjografia planistyczna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Ćwiczenia terenowe: Środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej 1900-5-CTSPGP
Gleby i grunty obszarów zurbanizowanych i obszarów wiejskich 1900-5-GGZW-WP
Hydrologia obszarów zurbanizowanych i obszarów wiejskich 1900-5-HOZW-WP
Klimat obszarów zurbanizowanych i obszarów wiejskich 1900-5-KLZW-WP
Przyrodnicze podstawy gospodarowania 1900-5-PPG

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

WYKŁAD: Fizjografia planistyczna i urbanistyczna jako kierunki służące potrzebom planowania przestrzennego. Założenia teoretyczne i kierunki prowadzonych prac. Przykłady rozwiązań. Ocena przydatności terenu dla rolnictwa, dla turystyki i rekreacji oraz dla osadnictwa. Wybór optymalnych kierunków wykorzystania gospodarczego terenu, zgodnego z zasadą rozwoju zrównoważonego oraz wyznaczenie obszarów konfliktów przestrzennych.

ĆWICZENIA: projekt z zakresu fizjografii urbanistycznej. Na zajęciach przeprowadzana jest analiza struktury przyrodniczych jednostek planistycznych, wyznaczany potencjał do pełnienia usług ekosystemowych, sieć łączności ekologicznej i wskazania do zagospodarowania.

Pełny opis:

WYKŁAD. Fizjografia planistyczna, definicja i rozwój. Ogólne założenia oceny warunków przyrodniczych do różnych form planowania przestrzennego. Zakres opracowania ekofizjograficznego. Podstawowe metody kartowania. Główne kierunki prowadzonych prac. Przyrodnicze podstawy planowania urbanistycznego. Optymalizacja użytkowania terenów rolniczych. Ocena potencjału rekreacyjnego i podstawy zagospodarowania służące rekreacji. Miary i wskaźniki stosowane w planowaniu. Percepcja krajobrazu i ocena jego estetycznych walorów. Wykorzystanie materiałów kartograficznych w planowaniu.

ĆWICZENIA: Podczas ćwiczeń studenci wykonują projekt z zakresu fizjografii urbanistycznej. Na zajęciach przeprowadzana jest analiza struktury przyrodniczych jednostek planistycznych, wyznaczany potencjał do pełnienia usług ekosystemowych, sieć łączności ekologicznej i wskazania do zagospodarowania.

Tematy ćwiczeń:

- delimitacja przyrodniczych jednostek przestrzennych (ekosystemów miejskich)

- baza danych o jednostkach

- projekt sieci łączności ekologicznej

- ocena potencjału do pełnienia usług ekosystemowych

- rekomendacje do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sylwia Bródka, Andrzej Macias, 2019, Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, Wydawnictwo Naukowe PWN

Liszewski S. (red), 2008, Geografia urbanistyczna, Wyd. Un. Łódzkiego.

Richling A. (red), 2007, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Różycka W. 1965, Zarys fizjografii urbanistycznej, Wyd. „Arkady”, Warszawa.

Szponar A. 2003, Fizjografia urbanistyczna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Bartkowski T., 1986, Zastosowania geografii fizycznej. PWN, Warszawa.

Kistowski M., 2003, Procedura sporządzania opracowań ekofizjograficznych w świetle najnowszych uregulowań prawnych (w:) Ochrona przyrody na obszarach rolnych, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Kraków-Oświęcim.

Krzymowska- Kostrowicka A., 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Szulczewska B., 2002, Teoria ekosystemu w koncepcji rozwoju miast. Wyd. SGGW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W03, K_W05 / K_U01, K_U03, K_U07 / K_K03

Zajęcia przygotowują studenta do identyfikacji i optymalizacji potencjału przyrodniczego terenu objętego planowaniem. Student nabywa również umiejętność wykonywania ocen przydatności terenu do głównych form użytkowania.

WIEDZA:

Student:

● zna metody oceny środowiska przyrodniczego potrzebne do zagospodarowania terenu;

● zna materiały i źródła potrzebne do wykonania opracowań planistycznych i umiejętnie z nich korzystać.

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

● umie optymalizować wykorzystanie terenu podporządkowane zasadom rozwoju zrównoważonego;

● posiada umiejętności opracowywania dokumentów planistycznych określających sposób zagospodarowania terenu;

● znać materiały i źródła potrzebne do wykonania opracowań planistycznych i umiejętnie z nich korzystać.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

● docenia potrzebę ochrony obszarów cennych przyrodniczo

● docenia walory krajobrazu dla potrzeb zagospodarowania terenu

Nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach (wykład+ćwiczenia): 30 godz.

Opracowanie prac ćwiczeniowych i przygotowanie do zaliczenia w zależności od tempa pracy studenta: 20-30 godzin

RAZEM: około 50-60 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia wykładu (zaliczenie na ocenę) jest sprawdzian pisemny w formie testu zawierającego pytania zamknięte i otwarte. Zaliczenie wykładu następuje bezpośrednio po jego zakończeniu.

Podstawą oceny ćwiczeń jest średnia arytmetyczna z prac cząstkowych, które student wykonuje na ćwiczeniach oraz prezentacja rekomendacji do planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z zaliczenia ćwiczeń i wykładów.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)